Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     |           
 
  Home            About us            People            Research             Program            Students & Alumni            Academic Services             Art & Culture            Publication & Multimedia            News & Events
 
   
   
   
   
 
Academic Resource Center
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
RILCA Trend
 
 
 
 
National Network
 
   
   
   
     
 
 
Home  >  About us  >  Communicate to the Society  >  TV Programs  >  รายการพันแสงรุ้ง
 
รายการพันแสงรุ้ง
 
TV Programs     |     Radio Programs     |      Printing Media

การเผยแพร่ผลงานสู่สังคมผ่านรายการพันแสงรุ้ง

 

รายการพันแสงรุ้ง ตอน "ทวิภาษา ไทยกลาง-มลายูปาตานี 2"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

จากโครการวิจัย เรื่อง โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ UNICEF ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   
 

รายการพันแสงรุ้ง ตอน "กันตรึม ดนตรีแห่งชีวิต"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

จากโครงการวิจัย เรื่อง แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   
 

รายการพันแสงรุ้ง ตอน "กันตรึมประยุกต์"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552

จากโครงการวิจัย เรื่อง แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

   
 

รายการพันแสงรุ้ง ตอน "ไทยวน สระบุรี"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552

จากโครงการวิจัย เรื่อง ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ได้รับทุนจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

   
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน "พนมดงรัก "
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน "พนมดงรักศึกษา 2"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน "จีนมุสลิมที่เชียงใหม่"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน " ญัฮกุร คนแห่งขุนเขา"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2552
     
 

รายการพันแสงรุ้ง ตอน "ภาษาญัฮกุร"
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552

จากโครงการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในส่วนของภาษา ภาษาญัฮกุร

     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน " ชึ่มช์อง "
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน โซ่ทะวืงที่ส่องดาว
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน ญ้อ ท่าอุเทน
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552
     
  รายการพันแสงรุ้ง ตอน ระหว่างทาง : เดินสันติปัตตานี
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553