Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  Home            About us            People            Research             Program            Students & Alumni            Academic Services             Art & Culture            Publication & Multimedia            News & Events
 
   
   
 
Academic Works (in Thai)
 
   
   
   
   
   
   
 
Research Scoop (in Thai)
 
   
   
     
 
 
Home  >  Research  >  Academic Works  >  Research Projects
 
RESEARCH PROJECTS 2007
 
2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงวัฒนธรรม ในการแปลบทภาพยนตร์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
รายได้มหาวิทยาลัยทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกในประเทศ (จากภาครัฐ)

1.
ชื่อโครงการ :
การวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้เป็น "จุดคานงัด" เพื่อฟื้นฟูพลังชุมชนและระบบนิเวศท้องถิ่นภายหลังได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
-
ระยะเวลา :
สิงหาคม 2549 - มกราคม 2550
2.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกุล
ผู้ร่วมวิจัย :
นายจรินทร์ บุญมัธยะ, นายภาสกร บัวศรี, นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วง, นายวรวิทย์ วราสินธุ์
แหล่งทุนวิจัย :
สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
ระยะเวลา :
15 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2550


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, อาจารย์ ดร. รัตนา บุญมัธยะ, อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์, อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย, อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, อาจารย์โสฬส สิริไสย์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2551
2.
ชื่อโครงการ :
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (ชอง, ญ้อ, โส้, ไทยขึน, ว้า, มลาบรี (ตองเหลือง), โย้ย, เญอ, อินเดีย, อึมปี, มอเกล็น)
หัวหน้าโครงการ :
นายวีระพงศ์ มีสถาน
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี, ศ.สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ บุราสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาวดี ขำหิรัญ, อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์, อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, นางสมใจ ดำรงสกุล, นายเอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อาจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา, ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
2548-2550
3.
ชื่อโครงการ :
การเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2551 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
4.
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (ภูมิภาคตะวันตกศึกษา): การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์, นางสาวนิยะนันท์ สำเภาเงิน, นางสาววานิชชา ชัยวงษ์, นางสาวสุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นางสาวกุมารี ลาภอาภรณ์, นางสาวพัชรินทร์ เกศร์จำนงค์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านคณะสิ่งแวดล้อมฯ
ระยะเวลา :
2548 - 2550 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
5.
ชื่อโครงการ :
พจนานุกรมภาษาไทย-ยาวี-มาเลเซีย
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร ทวีศักดิ์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
 
ระยะเวลา :
2550


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินทุนจากการรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง": การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี
ผู้ร่วมวิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา, รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์, อาจารย์เรณู เหมือนจันทร์เชย, นายชาติ ไชยสิทธิ์, องค์กรพัฒนาเอกชน ( NGO): เชิด พันธุ์เพ็ง, วิมลพรรณ วารีชน, ทิพย์สุมน ศรีเจริญ, เชษฐ์ เทศทับ
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 กระทรวงพลังงาน
ระยะเวลา :
มีนาคม - กันยายน 2550
2.
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี, รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์, อาจารย์เรณู เหมือนจันทร์เชย
แหล่งทุนวิจัย :
สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ระยะเวลา :
พฤษภาคม 2550 - มิถุนายน 2551


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกประเทศ

1.
ชื่อโครงการ :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)
 
หัวหน้าโครงการ :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
UNICEF
ระยะเวลา :
มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2552