Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  Home            About us            People            Research             Program            Students & Alumni            Academic Services             Art & Culture            Publication & Multimedia            News & Events
 
   
   
 
Academic Works (in Thai)
 
   
   
   
   
   
   
 
Research Scoop (in Thai)
 
   
   
     
 
 
Home  >  Research  >  Academic Works  >  Research Projects
 
RESEARCH PROJECTS 2008
 
2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกในประเทศ (จากภาครัฐ)

1.
ชื่อโครงการ :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลา :
กันยายน 2550 - สิงหาคม 2553
2.
ชื่อโครงการ :
สุรามิติทางสังคมและวัฒนธรรม : บทสะท้อนผ่านบทเพลง
หัวหน้าโครงการ :
ดร. ณรงค์ อาจสมิติ
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
15 ตุลาคม 2550 - 31 ตุลาคม 2551
3.
ชื่อโครงการ :
ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ปี 2551
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551
4.
ชื่อโครงการ :
พัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ระยะเวลา :
มกราคม - ธันวาคม 2551


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา : เครื่องมือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชายแดน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, อาจารย์ ดร. รัตนา บุญมัธยะ, อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์, อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย, อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, อาจารย์โสฬส สิริไสย์
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2551
2.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาการใช้ภาษาและประสิทธิภาพการใช้ภาษาในสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่2)
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักสันติวิธีฯ
ระยะเวลา :
เมษายน 2551 - มีนาคม 2552
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชน
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์, รองศาสตราจารย์เสาวภา พรสิริพงษ์, อาจารย์ศรันย์ สมันตรัฐ (ม.เกษตรศาสตร์), อาจารย์สุทิศา ปลื้มปิติวิยะเวช (ม.รังสิต), อาจารย์ประสิทธิ์ แดงสกุล (ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม), นายสุมิต ประเสริฐ, นางสาวเบญจวรรณ สุรินทร์ (ผู้จัดการโครงการ)
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดินผ่านคณะสิ่งแวดล้อมฯ
ระยะเวลา :
ธันวาคม 2550 - ธันวาคม 2551
4.
ชื่อโครงการ :
การเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2548 - กันยายน 2551 (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินทุนจากการรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
ลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาท้องถิ่น (กะเหรี่ยงโปว, กะเหรี่ยงสะกอ, และมอญ)
 
หัวหน้าโครงการ :
ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผ่านศูนย์ประยุกต์)
ระยะเวลา :
1สิงหาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
2.
ชื่อโครงการ :
ลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาท้องถิ่น (กูยและเขมรถิ่นไทย)
หัวหน้าโครงการ :
ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผ่านศูนย์ประยุกต์)
ระยะเวลา :
1สิงหาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552
3.
ชื่อโครงการ :
การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวัฒนธรรมชุมชน ในการสร้างเครือข่ายวัมนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ :
ดร. ณรงค์ อาจสมิติ
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา
 
แหล่งทุนวิจัย :
กระทรวงวัฒนธรรม (ผ่านศูนย์ประยุกต์)
 
ระยะเวลา :
สิงหาคม 2551 - มีนาคม 2552
4.
ชื่อโครงการ :
การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ (ประเด็นที่ 9 : การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และประเด็นที่ 10 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ)
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สวรส.(ผ่านศูนย์ประยุกต์)
 
ระยะเวลา :
2551


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกประเทศ

1.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ
 
หัวหน้าโครงการ :
ดร. โสฬส ศิริไสย์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
International organization of migration (IOM)
 
ระยะเวลา :
2551
2.
ชื่อโครงการ :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
UNICEF
ระยะเวลา :
มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2552