Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  Home            About us            People            Research             Program            Students & Alumni            Academic Services             Art & Culture            Publication & Multimedia            News & Events
 
   
   
 
Academic Works (in Thai)
 
   
   
   
   
   
   
 
Research Scoop (in Thai)
 
   
   
     
 
 
Home  >  Research  >  Academic Works  >  Research Projects
 
RESEARCH PROJECTS 2010
 
2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกในประเทศ (จากภาครัฐ)

1.
ชื่อโครงการ :
ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาบ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. โสฬส ศิริไสย์
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวสินี โชติบริบูรณ์
แหล่งทุนวิจัย :
แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร มูลนิธิชีววิถี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
1 ธันวาคม 2552 - มิถุนายน 2553
2.
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว : ฐานคิด โอกาส และอุปสรรค
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. วราภรณ์ แช่มสนิท
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ, นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล, พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสถาบันวิจัยประชากร
ระยะเวลา :
1 กรกฎาคม 2552 - ตุลาคม 2553
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการการศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุง ประเทศพม่าและในยูนานประเทศจีน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
 
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวอัมพิกา รัตนพิทักษ์, นายศุภกิจ บัวขาว, ศาสตราจารย์โจว กั๋วเหยียน
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระยะเวลา :
31 พฤษภาคม 2553 - 30 พฤษภาคม 2555
4.
ชื่อโครงการ :
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยจากมุมมองสตรีนิยม
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระยะเวลา :
15 มิถุนายน 2553 - 14 มิถุนายน 2554
5.
ชื่อโครงการ :
อาสาสมัครจีนในลาว
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. มณีนุช ฟ้ามิ่ง
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ระยะเวลา :
1 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
6.
ชื่อโครงการ :
โครงการการจัดการความรู้ในการด้นเพลงของหมอเพลง และผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมเพลงโคราชแบบดั้งเดิม
 
หัวหน้าโครงการ :
นายพชร สุวรรณภาชน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
ระยะเวลา :
-
7.
ชื่อโครงการ :
ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. ณรงค์ อาจสมิติ, อาจารย์ ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย, อาจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์, นายพิเชฐ สีตะพงษ์
 
แหล่งทุนวิจัย :
ประเภทเมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 ปี
 
ระยะเวลา :
30 สิงหาคม 2553 - 1 สิงหาคม 2556
8.
ชื่อโครงการ :
โอบรับความต่าง : การลดอคติและการเลือกปฏิบัติทางภาษาและวัฒนธรรมในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
 
ระยะเวลา :
มิถุนายน 2553 - กันยายน 2554
9.
ชื่อโครงการ :
การสืบค้นความคิดเรื่อง สิทธิทางวัฒนรรมในโครงการวัฒนธรรมชุมชนและประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
 
ระยะเวลา :
มิถุนายน 2553 - กันยายน 2554
10.
ชื่อโครงการ :
ความก้าวหน้าและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. พลับพลึง คงชนะ (สวนดุสิต)
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, อาจารย์สุรศักดิ์ จำนงสาร
 
แหล่งทุนวิจัย :
กระทรวงศึกษาธิการ
 
ระยะเวลา :
1 กรกฎาคม 2553 - 1 ธันวาคม 2553
11.
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาประมวลคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ- ไทย - เขมร ว่าด้วยการค้ามนุษย์
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
ทุนส่วนตัว
 
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2552 - 1 กันยายน 2553
12.
ชื่อโครงการ :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)*
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี, รุจญ์ฮาน มาซอ, นายแวยุโซะ สามะอาลี, นายเจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง, นาปี สือแม, นายแวมายิ ปารามัล, อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ระยะเวลา :
-


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
กรณีศึกษาเปรียบเทียบชนชาติไทลื้อในสิบสองปันนาและจังหวัดน่าน : หนทางสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2552 - 1 กันยายน 2553
2.
ชื่อโครงการ :
อินเดียในประเทศไทย : พลวัตรในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและเอเชีย
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
ผู้ร่วมวิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชีพ โลจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี,
แหล่งทุนวิจัย :
งบประมาณแผ่นดิน
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2552 - 1 กันยายน 2553


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินทุนจากการรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, อาจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ, นางกุลธิดา จันทร์เจริญ, นางสาวดวงแข บัวประโคน
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลา :
1 ธันวาคม 2552 - 1 กุมภาพันธ์ 2554
2.
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม : ศึกษารูปแบบ เนื้อหาและแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จริยธรรมแนวใหม่
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา บัวสรวง
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. สมใจ ดำรงสกุล, อาจารย์พธู ศูศรีพิทักษ์, ดร. ปาริชาติ สุวรรณบุปผา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย คุ้มทวีพร, ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงาน ก.พ.
ระยะเวลา :
6 เดือน
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนแนวทางการจัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 ชนเผ่า (ขอนแก่น, หนองคาย, มหาสารคาม, อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, ร้อยเอ็ด)
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สมใจ ดำรงสกุล
 
ผู้ร่วมวิจัย :
นายวีรพงษ์ มีสถาน
 
แหล่งทุนวิจัย :
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น
 
ระยะเวลา :
-
4.
ชื่อโครงการ :
โครงการรูปแบบแนวทางการสร้างกลไกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ระดับสถานศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สมใจ ดำรงสกุล
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อุศุภรัตน์
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
ระยะเวลา :
-
5.
ชื่อโครงการ :
โครงการ "การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต" ปี 2553
 
หัวหน้าโครงการ :
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
ระยะเวลา :
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
6.
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษา "วางแผนแม่บทการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์พธู คูศรีพิทักษ์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
กรุงเทพมหานคร
 
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
7.
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สมใจ ดำรงสกุล
 
ผู้ร่วมวิจัย :
-
 
แหล่งทุนวิจัย :
กรุงเทพมหานคร
 
ระยะเวลา :
1 สิงหาคม 2553 - 30 สิงหาคม 2553


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกประเทศ

1.

ชื่อโครงการ :
วัฒนธรรมข้าว : พิธีกรรมในสังคมอินเดียและไทย
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดร. โสภนา ศรีจำปา
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ดร. อมรชีพ โลจัน
 
แหล่งทุนวิจัย :
Asia Fellow Collaborative Work Grant
 
ระยะเวลา :
1 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 กรกฎาคม 2553