Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     |           
 
  Home            About us            People            Research             Program            Students & Alumni            Academic Services             Art & Culture            Publication & Multimedia            News & Events
 
   
   
 
Academic Works (in Thai)
 
   
   
   
   
   
   
 
Research Scoop (in Thai)
 
   
   
     
 
 
Home  >  Research  >  Academic Works  >  Research Projects
 
RESEARCH PROJECTS 2011
 
2021   |   2020   |   2019   |   2018   |   2017   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, อาจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, อาจารย์ ดร. ณรงค์ อาจสมิติ, นายพิเชฐ สีตะพงศ์, อาจารย์ ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย
แหล่งทุนวิจัย :
เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย ปี 2553
ระยะเวลา :
1 ปี
2.
ชื่อโครงการ :
ขวัญข้าวของคนไท ลุ่มแม่น้ำแดง-พรหมบุตร-แม่โขง
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
นักวิจัยรุ่นใหม่
ระยะเวลา :
14 มีนาคม 2554 - 13 มีนาคม 2555


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกในประเทศ (จากภาครัฐ)

1.
ชื่อโครงการ :
วิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย :
นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี, รุจญ์ฮาน มาซอ, นายแวยุโซะ สามะอาลี, นายเจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง, นาปี สือแม, นายแวมายิ ปารามัล, อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2553 - 1 กันยายน 2556
2.
ชื่อโครงการ :
โครงการการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมองกลุ่มชนหาของป่าล่าสัตว์ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน : กลุ่มมานิ (ซาไก), มลาบรี (ตองเหลือง) และมอเกล็น
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวนารา บุตรพลอย, นายชุมพล โพธิสาร, นายสราวุฒิ ไกรเสม, นางสาวอมรรัตน์ รัตนวงศ์
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลา :
15 กันยายน 2553 - 14 กันยายน 2554
3.
ชื่อโครงการ :
โครงการ การสำรวจข้อมูลวัฒนธรรมการบริโภค วัตถุดิบ อาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี, รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา หย่างอารี
 
แหล่งทุนวิจัย :
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2552
 
ระยะเวลา :
-
4.
ชื่อโครงการ :
ประมวลคำศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. โสฬส ศิริไสย์
 
แหล่งทุนวิจัย :
มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์
 
ระยะเวลา :
1 มิถุนายน 2554 - 30 กันยายน 2554
5.
ชื่อโครงการ :
การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ปี 2554
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 
แหล่งทุนวิจัย :
สกว.
 
ระยะเวลา :
1 ปี
6.
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ปี 2554)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 
แหล่งทุนวิจัย :
สกว.
 
ระยะเวลา :
-
7.
ชื่อโครงการ :
การศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุงประเทศพม่า และในยูนานประเทศจีน
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
 
ผู้ร่วมวิจัย :
นางสาวอัมพิกา รัตนพิทักษ์, นายศุภกิจ บัวขาว, ศาสตราจารย์โจว กั๋วเหยียน
 
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระยะเวลา :
3 พฤษภาคม 2553 - 30 พฤษภาคม 2555


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.
ชื่อโครงการ :
โครงการสถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปีที่ 1
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการต่อเนื่อง 2 ปี
ระยะเวลา :
1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก เงินทุนจากการรับจ้างวิจัย

1.
ชื่อโครงการ :
ศึกษาและจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระดับอุดมศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร แสงมณี
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ระยะเวลา :
6 เดือน
2.
ชื่อโครงการ :
การสำรวจความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชม (Trust Rating) และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของ "ไทยพีบีเอส"
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ผู้ร่วมวิจัย :
-
แหล่งทุนวิจัย :
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา :
-
3.
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาตามโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร
 
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
อาจารย์ ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
 
แหล่งทุนวิจัย :
กทม. (ผ่าน NIDA)
 
ระยะเวลา :
1 สิงหาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554


โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอกประเทศ

1.

ชื่อโครงการ :
Pilot Mother Tongue-BasedBilingual/Multilingual Education (MTB-BE/MLE) program for Patani Malay speaking children in Thailand's 4 Southern Border Provinces (2007 – 2014) ปีที่ 2 (Project_Proposal_Pilot_Mother_Tongue_2010 – 2011)
 
หัวหน้าโครงการ :
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
 
ผู้ร่วมวิจัย :
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 
แหล่งทุนวิจัย :
unicef
 
ระยะเวลา :
1 ปี 5 เดือน