รางวัลอาจารย์

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

Titleรศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

Authorปิยวรรณ เกาะแก้ว

ความรู้ที่อยากให้กับใจที่อยากช่วย

Titleรศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

Authorปิยวรรณ เกาะแก้ว

ผสานภาษาศาสตร์กับอักษรโบราณเพื่องานบริการสังคม

Titleดร.ยุทธพร นาคสุข

Authorปิยวรรณ เกาะแก้ว

รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา อาจารย์ตัวอย่างปี 2563 กับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Titleรศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา

Authorปิยวรรณ เกาะแก้ว