รางวัลอาจารย์

Limitless Mindset เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ

เรื่อง รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ความรู้ที่อยากให้กับใจที่อยากช่วย

เรื่อง รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

ผสานภาษาศาสตร์กับอักษรโบราณเพื่องานบริการสังคม

เรื่อง ดร.ยุทธพร นาคสุข

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว

รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา อาจารย์ตัวอย่างปี 2563 กับความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เรื่อง รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา

ผู้เขียน ปิยวรรณ เกาะแก้ว