ไทย  |  EN  
       
   หน้าแรก
   Journal Information
     ติดต่อ
   Manuscript Submission
   Other Publications
   Related Links
     TCI
     TRF
     Journal Link
   ISSN (Print): 0125-6424
   ISSN (Online): 2697-4606
 
หน้าแรก > Journal Information > กองบรรณาธิการ
 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
ราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร แสงมณี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ โอสถาภิรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof.Dr.John F. Hartmann
Northern Illinois University, U.S.A.

Prof. Dr. Jerold A. Edmondson
University of Texas at Arlington, U.S.A.

Prof. Dr. Shoichi Iwasaki
UCLA, Los Angeles, U.S.A.

Prof. Dr. Robert S. Bauer
University of Hong Kong, Hong Kong

Prof. Dr. Yoko Hayami
Kyoto University, Japan

Dr. Peter A. Jackson
Australian National University, Australia

Dr. Larin Adams
SIL International, Thailand

Mr. Douglas Inglis
SIL International, Thailand

บรรณาธิการบริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์

บรรณาธิการประจำฉบับ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน

กองบรรณาธิการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์
อาจารย์ ดร. สราวุฒิ ไกรเสม
อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
Dr. Jaewon Ra
Mr. Richard Hiam

เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวประชิตพร โภคมณี

Download : PDF

 
 
 
Copyright © 2013 Journal of Language and Culture, Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University. All rights reserved.