ไทย  |  EN  
       
   หน้าแรก
   Journal Information
     ติดต่อ
   Manuscript Submission
   Other Publications
   Related Links
     TCI
     TRF
     Journal Link
   ISSN (Print): 0125-6424
   ISSN (Online): 2697-4606
 
หน้าแรก > Journal Information > ติดต่อ
 

บรรณาธิการบริหาร:

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์

บรรณาธิการประจำฉบับ:

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน

เลขานุการกองบรรณาธิการ:

นางสาวประชิตพร โภคมณี

โทรศัพท์:

(66) (0)2-800-2308-14 ต่อ 3332

โทรสาร:

(66) (0)2-800-2332

อีเมลแอดเดรส:

lcjournalmu@gmail.com

ที่อยู่:

วารสารภาษาและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 
 
 
Copyright © 2013 Journal of Language and Culture, Research Institute for Language and Culture of Asia, Mahidol University. All rights reserved.