มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   วิทยบริการ  >  ศูนย์ภารตะศึกษา
 
ศูนย์ภารตะศึกษา

ศูนย์ภารตะศึกษาเริ่มต้นมาจากการเริ่มทำหลักสูตรปริญญาโท วิชาเอกอินเดียศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในหกวิชาเอกของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรอินเดียศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2550/2007 ถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย และเริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2551/2008

ตั้งแต่ปี 2551/2008 เป็นต้นมา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้านภารตะศึกษาหรืออินเดียศึกษา อาทิ การเริ่มจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เรียกว่า "แนวคิดและภูมิปัญญาของอินเดีย" (Annual seminar on "Indian Ideas and Thoughts") เป็นปีแรก อันเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และเดือนเมษายน 2552/2009 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียร่วมกับ International Summer School for Jain Studies (ISSJS) & Bangkok Jain Community จัดการอบรมภาคฤดูร้อน เรื่อง "Jain Philosophy" (ปรัชญาในศาสนาเชน) เป็นครั้งแรก ขณะเดียวกันได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอินเดียทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยและประเทศอินเดีย เช่น ในปีการศึกษา 2551/2008 นักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษาและนักศึกษาปริญญาเอก (2 คน) ได้รับทุนทัศนศึกษาที่ประเทศอินเดียจากรัฐบาลอินเดีย และนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อีกหลายกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอินเดีย

จากการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นใจให้กับคณะทำงานที่เริ่มต้นบุกเบิกงานหลักสูตรอินเดียศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการชาวอินเดียในประเทศอินเดีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553/2010 คณะกรรมการส่วนงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ภารตะศึกษาขึ้นในสังกัดของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านอินเดีย เพื่อสร้างความรู้และนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท

เมื่อได้มีการจัดตั้งศูนย์ภารตะศึกษาขึ้นแล้ว ในปี 2553/2010 ได้เริ่มจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การบรรยายชุด "ภารตะศึกษาฟอรั่ม" (Bharat Studies Forum) โดยได้เชิญวิทยากรชาวไทยที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอินเดียในมิติต่างๆ มาบรรยาย จากนั้นได้นำสาระจากการบรรยายนั้นมาเรียบเรียงทำเป็นหนังสือชุด "ภารตะศึกษาฟอรั่ม" และได้เริ่มจัดพิมพ์จดหมายข่าวสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) คือ "India Calling" เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการชาวไทย อินเดีย และจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน (ASEAN)

จากนั้น ได้จัดงานบริการวิชาการเพื่อสังคมในมิติต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การบรรยายภาคภาษาอังกฤษชุด "India Talk" ได้เชิญวิทยากรชาวอินเดียที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาบรรยาย การบรรยายชุด "ภารตะศึกษาเสวนา" ได้เชิญคณะวิทยากรชาวไทยร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและประเด็นที่จะนำไปศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต รวมถึงการบรรยายพิเศษที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ กลุ่มผู้สนใจฝึกโยคะ กลุ่มครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อกลุ่มต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายด้วย

การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ หลายรายการ เช่น จดหมายข่าว "India Calling" หนังสือชุดภารตะศึกษาฟอรั่ม ตลอดจนหนังสือวิชาการและกึ่งวิชาการต่างๆ โดยศูนย์ภารตะศึกษาได้มอบสิ่งพิมพ์เป็นอภินันทนาการ (จัดส่งทางไปรษณีย์) ให้กับหอสมุดมหาวิทยาลัยและคณะ หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ กว่า 500 แห่ง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านอินเดียศึกษาในกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ ในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย และสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ได้จัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิก สามารถเปิดอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.bharat.lc.mahidol.ac.th

สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
08.30 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

ติดต่อ :
คุณอภิรัฐ คำวัง
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3505

Web site:
http://www.bharat.lc.mahidol.ac.th

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน