มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   สื่อสารสู่สังคม
 
สื่อสารสู่สังคม
 

          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิชาการแห่งแรกของไทยที่ดำเนินงานด้านการศึกษาและการวิจัยเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์" ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ

          และจากประสบการณ์ศึกษาและวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนามากว่า 35 ปี คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมกันสรรค์สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย อาทิ การสร้างความเข้าใจในวิถีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างในประเทศไทย และผู้คนในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ เป็นต้น

          ผลงานวิจัยเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในหลายหลายรูปแบบ ทั้งบทความวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย บทความในนิตยสาร ข่าวหนังสือพิมพ์ รวมถึงรายการสารคดีเผยแพร่ทางโทรทัศน์ เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถรับรู้ เข้าใจและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของสถาบันฯ ได้อย่างทั่วถึง

          ตัวอย่างผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมในรายการสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย หรือ THAIPBS ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม มีดังนี้

 

รายการพันแสงรุ้ง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.35 น. ทางสถานีโทรทัศน THAIPBS

เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายอันงดงามของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วผืนแผ่นดินไทยและอุษาคเนย์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลจากชุมชน เน้นเนื้อหา ถอดเชื่อมโยงความรู้จากนักวิชากรและชุมชม เพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การอยู่รวมกันอย่างสันติ รายการนี้เกิดขึ้นจากสามองค์กรผู้ผลิตได้แก่ ทีวีไทย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี และ ป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัด

 
 

รายการโลกหลากมิติ
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 23.00 - 23.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS

เป็นรายการสารคดีที่มีความหลากหลายทางเนื้อหา มุมมองที่น่าสนใจของทั่วทุกมุมโลก นำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นชุดสลับสับเปลี่ยน เจาะลึกทุกมิติอย่างเข้าใจง่าย

 
 

รายการพินิจนคร
ออกอากาศ : ทุกจันทร์ เวลา 20.20 น. และ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05 น. (Rerun) ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS

เป็นรายการสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของนครต่างๆ ทั้งเมืองใหญ่และเมืองเล็ก ถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ชมที่อยู่บนถนนสายต่างๆ ที่พาดผ่าน ชุมชน บ้านเรือน ศาสน์สถาน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ที่หลากหลาย จากอดีตตั้งแต่ก่อสร้างบ้านแปลงเมือง ผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน ด้วยข้อมูลที่ให้เห็นถึงรากแห่งนครอย่างพินิจพิเคราะห์ รายการพินิจนครใช้ข้อมูลของ โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี และโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ จะเริ่มออกอากาศต่อจากรายการเสด็จประพาสต้น

 
 

รายการมดคันไฟ
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ 10.30-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน THAIPBS

มดคันไฟ เป็นมดตัวเขื่อง ฤทธิ์มากกัดเจ็บ รายการมดคันไฟตั้งเป้าหมายว่าจะคอยสอดแนม ติดตาม เฟ้นหากลุ่มวัยรุ่นที่เปรียบเสมือนมดตัวเล็ก ๆ แต่มีฤทธิ์มีใจ คันไม้คันมือ รวมกลุ่มทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยรุ่น มีไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพ และความสนใจของตนและเพื่อนพ้อง แล้วลงมือปฏิบัติการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างเต็มพลัง พร้อม ๆ กับจุดประกายไฟความคิดให้กับเพื่อนวัยรุ่นคนอื่นๆ"

 
 

รายการไทยแลนด์ วิวไฟน์เดอร์
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ 14.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ASTV ช่อง 2 (ENG.)

ขอสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร และ อาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน เรื่อง "ความเป็นมาของกลุ่มชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์" เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ ASEAN และขอถ่ายทำภายในพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมของสถาบัน

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน