มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >  วิทยบริการ  >  ห้องสมุด
 
ห้องสมุด

ห้องสมุดของสถาบันฯ เป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันฯ และนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ห้องสมุดของสถาบันฯ มีหนังสือทั้งที่เป็นตำรา ผลงานวิจัย วารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประมาณ 15,000 เล่ม โดยเฉพาะ ตำราวิชาการและวารสารทางสาขาภาษาศาสตร์ ภาษาเอเชียอาคเนย์ และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสืออ้างอิง
630
490
1,120
ตำราทั่วไป
10,943
5,781
16,724
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1,910
1,355
3,265
วารสาร
11
29
40
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
695
2,186
2,881
รายงานการวิจัย
326
5
331
(รวบรวม : 30 มิ.ย. 57, โดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ห้องสมุดได้พัฒนาระบบบริการสารนิเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (MULINET Mahidol University Library Network) รวมทั้งระบบยืม-คืนหนังสือ ซึ่งระบบนี้เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่าย MUCC-Net ทำให้สามารถสืบ ค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีบริการบนเครือข่าย Internet

สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์)

ติดต่อ :
คุณกาญจน์ศิริ พูนทอง
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3102
คุณนัทธมน ขุนพรหม
โทร. 0-2800-2308-14 ต่อ 3103

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน