มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   จับกระแส LC  >  มุ่งหน้าสู่อาเซียน  >  เครือข่ายความร่วมมือ (ASEAN +2)
 
เครือข่ายความร่วมมือ (ASEAN +2)
 

กัมพูชา:

 • Phnom Penh University
สาธารณรัฐประชาชนจีน:
 • Central University for Nationalities of Minorities People
 • Department of Chinese and Bilingual Studies, Hong Kong Polytechnic University - http://www.cbs.polyu.edu.hk
 • Institute of Southeast Asian Studies - http://www.iseas.edu.sg
 • School of Humanities, Sun Yat-Sen (Zhongsa) University
 • School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University, People Republic of China Yunnan Minzu University
 • Sun Yat Sen University - http://www.sysu.edu.cn/en
 • Xishuangbanna Vocational and Technical Institute
 • Yunnan Academy of Social Sciences - http://www.sky.yn.gov.cn
 • Yunnan Nationalities University
อินเดีย:
 • International Centre for Cultural Studies (ICCS), India
 • Shivaji College, University of Delhi
อินโดนีเซีย:
 • The Faculty of Culture Science, Gadjah Mada University

พม่า:

 • Chin Christian College (CCC)
 • Dagon University

เวียดนาม:

 • Faculty of Oriental Studies, University of Social Science and Humanities - http://www.hcmussh.edu.vn
 • The Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, VNU
 • Ho Chi Minh University of Foreign Languages Information Technology (HUFLIT) - http://huflit.edu.vn/eng
 • Institute for Southeast Asian Studies
 • Institute of Ethnology
 • Institute of Linguistics, HaNoi, Vietnam

 

เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศจีน

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical Institute) โดยมี Mrs. Nie Qu รองอธิการบดี และคณะร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น ประเด็นความร่วมมือหลักมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัย เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยร่วมกันตามประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งบทความวิชาการ สื่อประเภทต่างๆ การจัดสัมมนา ฯลฯ 2) ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาจีน (Training for the Trainers) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเฉพาะการส่งนักศึกษาไปช่วยสอนภาษาไทยที่วิทยาลัยฯ หรือวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษามาช่วยสอนภาษาจีนที่สถาบันฯ และ 3) ด้านการเรียนการสอน โดยรับอาจารย์/นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ เข้าเรียนในระดับปริญญาโท/เอกของสถาบันฯ คิดอัตราค่าเล่าเรียนเท่ากับนักศึกษาชาวไทย และวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาชาวไทยเพื่อเข้าเรียนภาษาจีน อำนวยความสะดวกในการจัดการสอบวัดระดับภาษาจีนทั่วไป (HSK) ให้กับนักศึกษาชาวไทย

     


ความร่วมมืออื่นๆ

 1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปีงบประมาณ 2554 อาจารย์สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ได้รับทุนไปทำวิจัยในหัวข้อ Needs Analysis for the Thai Language Course in Xishuangbanna ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 มิถุนายน 2554ณ Xishuangbanna Vocational and Technical Institute (the Institute), China
 2. การประชุม "Mekong River Regional Dai-Thai Culture Symposium ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2554 ณ Jinghong City, Xishuangbanna, China ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา และอาจารย์พธู คูศรีพิทักษ์ ร่วมเสนอผลงานในการประชุม
 3. โครงการวิจัยร่วมกับบุคลากรจาก Xishuangbanna Vocational and Technical Institute ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ โดยมี ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2555
 4. โครงการอบรม "หลักสูตรเร่งรัด การรับภาษาที่สอง: ทฤษฎีและปฏิบัติ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 5. โครงการ "พัฒนาการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาต่างชาติ (ไทย-จีน)" ให้นักศึกษาจาก School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2558-15 มกราคม 2559 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2559-15 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างสถาบันฯ กับ School of Languages and Cultures of Southeast Asia and South Asia, Yunnan Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศพม่า

 1. นายพันธ์พนิต ช้างจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา วิชาเอกการสอนภาษา ไปสอนภาษาไทยให้นักศึกษาและบุคลากร ณ Dagon University ประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน -30 ตุลาคม 2557 (33 วัน)
 2. นักศึกษาพม่า เรียนภาษาศาสตร์ผ่านทุน Norwegian Industry
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน