มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
วิทยบริการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จับกระแส LC
 
   
 
เครือข่ายในประเทศ
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับสถาบัน  >   วิทยบริการ  >  ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 
ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มก่อตั้งโดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (ปัจจุบัน คือ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) ซึ่งเปิดสอนวิชาเอกการแปล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา จัดตั้งและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา มีการดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ทั้งด้านงานแปลและการอบรมให้ความรู้แก่สังคม งานแปลของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ได้รับคำชมเชยในแง่ของความถูกต้องและความประณีตของภาษา ทำให้คุณภาพของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีนักแปลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือแปลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ นอกจากนักแปลแล้ว ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษายังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในฉบับแปลอีกด้วย

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีภารกิจในการสร้างงานวิชาการด้านการแปล ได้แก่ อบรมการแปล ผลิตผลงานแปล สร้างเครือข่ายนักแปล รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการด้านการแปลกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ศูนย์การแปลฯ ยังให้บริการแปลเอกสารและบันทึกเสียงเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งตรวจแก้และเรียบเรียงด้านภาษาและการแปล โดยคณาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาษา ได้แก่ ไทย มอญ กะเหรี่ยงโปว์ กระเหรี่ยงสกอว์ พม่า เวียดนาม เขมร ลาว บาฮาซามลายู บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซาบรูไน ฟิลิปิโน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ตุรกี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส อิตาเลียน โรมาเนีย โปแลนด์ รัสเซีย คาซัค ดัตช์ และละติน เป็นอาทิ

ผู้ประสานงาน:
นางสาวกุลธิดา แซ่หมี่

ที่ทำการ:
ชั้น 4 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เวลาทำการ :
08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
โทรศัพท์: 0-2800-2308 - 14 ต่อ 3404 และ 087-106-7613
โทรสาร: 0-2800-2332
Email: mutranscenter@gmail.com

Web site:
http://www.lc.mahidol.ac.th/ArtofTranslation

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน