Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
การประชุมวิชาการ
 
   
   
 
กิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก  >  สัมมนาและกิจกรรมความรู้  >  กิจกรรม  >  การสอนทำอาหารไทย 
 
ค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน
 

ค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน นอกเหนือจากกระบวนการเรียนรู้ภายในครอบครัว กระบวนการเรียนรู้ในค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยหนุนเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต

ค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนประกอบด้วย 2 ค่าย ได้แก่

  1. ค่ายวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งเสริมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ภาษาและวัฒนธรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญา การเรียนรู้วิถีไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
  2. ค่ายศิลปะ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเน้นให้เด็กใช้ลายเส้นและสี จูงใจให้เด็กทำด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา มอบประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จึงทำให้เด็กได้มีการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ร่วมเสริมสร้างความรู้ ควบคู่ประสบการณ์กับค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนได้แล้ววันนี้
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำไพ หนูเล็ก โทร. 02-8002308-14 ต่อ 3123 หรือ E-mail: umpai.nul@mahidol.ac.th

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน