Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
การประชุมวิชาการ
 
   
   
 
กิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
หน้าแรก  >  สัมมนาและกิจกรรมความรู้  >  กิจกรรม  >  การสอนทำอาหารไทย 
 
การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 

โครงการ "การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ" มุ่งจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่างชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมตัวจริง สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วยรายวิชาที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การเขียนภาษาไทย การพูดภาษาไทยต่อสาธารณชน สังคมและวัฒนธรรมไทย การแปลไทย-จีน ฯลฯ

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน มหาวิทยาลัยโตเกียวการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น ขณะนี้สถาบันฯ ได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในทวีปเอเชีบและทวีปยุโรปเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

เปิดโลกทัศน์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์จริง ได้แล้วที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ คุณอาทิตยา ศรีเอี่ยม โทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3121 หรือ E-mail: athitaya.sri@mahidol.edu

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน