มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  ผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
         
ผู้อำนวยการสถาบัน
         
   
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
   
morakot.mey@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
 
 
 
         
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
และบริหารทั่วไป
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง
 
         
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
 
 
narong.ard@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
 
siripen.ung@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
         
 
 
         
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ
 
     
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
 
 
renu.mue@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - th ]
watcharapol.wib@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
         
 
     
         
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความเป็นนานาชาติ
     
         
 
ดร.ชิงดวง ยุระยง
     
 
chingduang.yur@mahidol.edu
[ Curriculum vitae ]
     
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน