มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา  จันทรางศุ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา  จันทรางศุ

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.
Email : nantida.cha@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา

Notice: Undefined variable: eduhighestcertificate in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
(
Notice: Undefined variable: eduhighestmajor in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
) From
Notice: Undefined variable: eduhighestinstitute in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ดนตรีศึกษา/พหุวัฒนธรรมดนตรีศึกษา
2.
มานุษยวิทยาดนตรีประยุกต์
3.
วัฒนธรรมและการพัฒนา
4.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
5.
 
งานวิจัย (9)
2564 :
การพัฒนาหลักสูตรดนตรีโลกออนไลน์สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กไทย_ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)_[หัวหน้าโครงการ ]
2564 :
โครงการการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์_ได้รับทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ [หัวหน้าโครงการ]
-- :
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี
-- :
การจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์สภาวการณ์เด็กและเยาวชนประจำปี 2553-2554
-- :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
-- :
โครงการสร้างความตระหนักประชาธิปไตยวิถีไทยผ่านวัฒนธรรมไทย ภายใต้แผนงานเยาวชน: พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ
-- :
แผนงานวิจัยการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนบนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
-- :
โครงการมอแกนกับการฟื้นฟู: การจัดการการเรียนรู้ทางดนตรีเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างอย่างยั่งยืน
-- :
โครงการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรพู้หุวัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระดนตรี สำหรับช้ันประถมศึกษาของประเทศไทย
 
ผลงานตีพิมพ์ (9)
2563 :
นันธิดา จันทรางศุ , สุรสีห์ ชานกสกุล และ สกาวรุ้ง สายบุญมี. (2563). ทิศทางการสอนดนตรีโลก: นิยาม หลักการ และข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 48(1), 142-163.
2562 :
เรวดี อึ้งโพธิ์ และนันธิดา จันทรางศุ . (2562). การฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีในภาวะวิกฤตของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2(11), 199-222.
2560 :
นันธิดา จันทรางศุ . (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระดนตรีสำหรับชั้นประถมศึกษาของประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(1), 25–47.
2560 :
นันธิดา จันทรางศุ . (2560). การบูรณาการข้อมูลวัฒนธรรมสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 36(2), 69–93.
2560 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, นันธิดา จันทรางศุ. (2560). ประชาธิปไตยในวิถีไทย: บทสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบูรณาการประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยให้เด็กและเยาวชน. Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10 (3), 600-616.
2021 :
Rungnapa, S., & Chandransu, N. (2021). The Practice Of Creative Music And Dance Performances Of The Asli Mala Group. Journal of Urban Culture Research (JUCR), 22 (1), 92-103.
2021 :
Saibunmi, S., Chandransu, N., & Chanoksakul, S. (2021). Developing Social and Emotional Learning Skills through Secondary School Concert Bands. Malaysian Journal of Music, 10(1), 1-11.
2019 :
Chandransu, N . (2019). Integrating Multicultural Music Education into the Public Elementary School Curricula in Thailand. International Journal of Music Education, 37(4), 547–560.
2011 :
Nantida Chandransu . (2011). Music Education Policies and their Implementation in the Higher Education System in Thailand : What Does the Future Hold? . Asia-Pacific Journal for Arts Education (APJAE), Volume 9, .
 
การนำเสนอ (1)
2009 :
The Procedure of Formulating and Generating the Identity of Music Education in Thailand.
 
ผลงานอื่นๆ (2)
-- :
. (--). “รายงานและวิเคราะห์สภาวการณ์เด็กไทย 2553 -2554” โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
-- :
. (--). หนังสือชุดเจาะลึก 4 ปัญหาร้อนเด็กไทย เล่มที่ 1 “ทุกขภิวัตน์ : ความเครียดของเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตน์” โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs