มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. ยุทธพร  นาคสุข
 
ดร. ยุทธพร  นาคสุข

 
ห้องพัก : 112/8
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3113
Email : yuttaporn.nak@mahidol.ac.th, yuyut4@gmail.com
Website :
 
การศึกษา
•   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
•   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร,
•   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล,
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า
2.
จารึกและเอกสารโบราณของไท
3.
ภาษาถิ่นตระกูลไท
4.
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
5.
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
 
งานวิจัย (2)
2561 :
โครงการจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลนิทรรศการทั้ง 8 ห้อง หออัตลักษณ์นครน่าน แหล่งทุน: วิทยาลัยชุมชนน่าน_[บริการรับทำวิจัย_หัวหน้าโครงการ]
2557 :
การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกที่พบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
ผลงานตีพิมพ์ (8)
 
ปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์, ยุทธพร นาคสุข. (2563). การแปรด้านศัพท์ภาษายองจังหวัดลำพูนตามตัวแปรอายุ. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, 37(1), 187-212.
 
ยุทธพร นาคสุข . (2563). อักษรธรรมล้านนาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้เขียนภาษาสันสกฤต. วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 37(2), 297-344.
 
ยุทธพร นาคสุข, สมทรง บุรุษพัฒน์. (2562). การแปรด้านศัพท์ตามภูมิภาคของภาษาไทยวนในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. วารสารมนุษยศาสตร์, 25(2), 1-35..
 
ยุทธพร นาคสุข . (2562). ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, (1), 212-240.
 
ธานินทร ลิมปิศิริ , ธานินทร ลิมปิศิริ ยุทธพร นาคสุข และเอธิกา เอกวารีสกุล. (2561). . (2561). ข้อเสนอในการถ่ายถอดเสียงวรรณยุกต์ภาษาพม่าด้วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย: การศึกษาเปรียบเทียบทางกลสัทศาสตร์. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, 35 (1), 117-140.
 
เอธิกา เอกวารีสกุล ยุทธพร นาคสุข และ Qingqing Chen . (2560). เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยสมัยรัชกาลที่ 5 และปัจจุบัน. ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 6 (2), 51-68.
 
สมทรง บุรุษพัฒน์ สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ และยุทธพร นาคสุข . (2559). การจำแนกภาษากะลอมตามแนวทางภาษาศาสตร์. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 35 (2), 35-56.
 
Yuttaporn Naksuk . (2557). Intha Phonology. Southeast Asia Journal , Vol.23 No., .
 
การนำเสนอ (4)
2016 :
A Linguistic Identification of Tai Kalom
2015 :
The Inscriptions of the Pagan Kingdom
2015 :
The Dhamma Lanna Script for Writing Sanskrit
2010 :
Intha Phonology
 
ผลงานอื่นๆ (37)
 
ยุทธพร นาคสุข . (2557). ภาษาพม่าในจารึกและเอกสารโบราณไทย. ใน นานาภาษาในจารึกและเอกสารโบราณไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 
ยุทธพร นาคสุข . (2557). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจารึกของอาณาจักรศรีเกษตร. ใน ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 
ยุทธพร นาคสุข . (2553). โคลงร้อยกลอน ฉบับวุตโต. เชียงใหม่ : ชมรมปักขทืนล้านนา เชียงใหม่ (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานและทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี ของพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เจ้าคณะตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่).
 
ยุทธพร นาคสุข . (2552). ประวัติเรือแข่งเมืองน่านจากเอกสาร ตำนาน และเรื่องเล่า. เชียงใหม่ : มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ.
 
ยุทธพร นาคสุข . (2550). วงกลองเมืองน่าน วงกลองคุม วงกลองอืด วงกลองล่องน่าน (มงสีดสึ้ง) และฟ้อนล่องน่าน. เชียงใหม่ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
 
ยุทธพร นาคสุข . (2547). คร่าวรับเสด็จพระเจาน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร. เชียงราย : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาร่วมกับเครือข่ายภูมิปัญญาล้านนา.
 
ยุทธพร นาคสุข (บรรณาธิการ) . (2546). รายงานการวิจัยโครงการชำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา (ประกาศสงกรานต์) (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)).
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกฐานพระพุทธรูปที่อาคารเรือนเดิม ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๔๘ (จ.ศ. ๙๖๗) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13410.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกบนผอบที่ใช้ทำเป็นหัวใจพระพุทธรูป วัดนาไลย ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13411.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). จารึกที่ธรรมาสน์วัดโป่งคำ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน จ.ศ. ๑๒๔๖ (พ.ศ. ๒๔๒๗), จารึกที่ธรรมาสน์วัดโป่งคำ สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=202.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). ศิลาจารึกวัดพวงพยอม ๑ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13325  .
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกฐานพระประธาน วัดพวงพยอม ๒ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน จ.ศ. ๑๑๗๓ (พ.ศ. ๒๓๕๔) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13326 .
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). ศิลาจารึกวัดท่าล้อ ๒ ต. ฝายแก้ว อ. ภูเพียง จ. น่าน พ.ศ. ๒๔๖๐ (จ.ศ. ๑๒๗๙) สืบค้นจากhttp://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13359.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). จารึกซ่อมสร้างพระเจดีย์พระวิหารวัดมิ่งเมือง ๑ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/uploads/userfiles/article/jaruk/wat-mingmuang/jaruk-watmingmuang.pdf.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). ศิลาจารึกวัดโป่งคำ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน จ.ศ.๑๒๔๘ (พ.ศ.๒๔๒๙) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/uploads/article/watpongkham%202554-04-19.pdf.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). จารึกซ่อมสร้างพระเจดีย์พระวิหารวัดมิ่งเมือง ๒ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จ.ศ.๑๒๙๒ (พ.ศ.๒๔๗๓) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=201.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2559) . (----). อักษรธรรมล้านนา. วัฒนธรรม, ฉบับที่ 2, 66-72..
 
ยุทธพร นาคสุข. (2550) . (----). พิณและสะล้อเมืองน่าน. ใน ดนตรีไทยอุดมศึกษาเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย .
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกบนแผ่นไม้ วัดท่าล้อ ๑ ต. ฝายแก้ว อ. ภูเพียง จ. น่าน พ.ศ. ๒๔๑๙ (จ.ศ. ๑๒๓๘) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=13328.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). จารึกโรงพระอุโบสถวัดมณเฑียร ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=199.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). ศิลาจารึกวัดกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จ.ศ.๑๐๓๒ (พ.ศ.๒๒๑๓) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/uploads/article/Kiw%20Prao%20Inscrip.pdf.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). การใช้พื้นเมืองน่านมาช่วยอธิบายความในจารึกสร้างพิหารที่พระธาตุแช่แห้ง (แผ่นที่ ๑) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=168.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (----). จารึกที่หลังพระมหากัจจายนเถระ วัดศรีพันต้น ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จ.ศ.๑๒๙๑ (พ.ศ.๒๔๒๗) สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=203.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๑. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14839.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๕. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14855.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (----). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๖. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14857.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2555, กุมภาพันธ์ 24) . (--). จารึกวัดศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ) ต. ลอง จ. แพร่ พ.ศ. ๒๒๐๑ สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/articles_detail.php?id=9806.
 
ยุทธพร นาคสุข . (--). คำพม่าในภาษาและวรรณกรรมล้านนา. นิตยสารไทย 8, 1(มกราคม 2548 - ธันวาคม 2549) : 74-91..
 
ยุทธพร นาคสุข (2546) . (--). การใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิทินหนไทในการศึกษาจารึกและเอกสารโบราณ. ใน ภาษาจารึก ฉบับที่ 9 (292-313). กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (จัดพิมพ์เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร).
 
. (--). การนับเดือนที่ปรากฏในจารึกและเอกสารโบราณของเมืองน่าน. ใน ภาษาจารึก ฉบับที่ 11 (351-372). กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (จัดพิมพ์เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร)..
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๒. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14841.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๓. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14843.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14845.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14859.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๘. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14861.
 
ยุทธพร นาคสุข. (2557, เมษายน 1) . (--). จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๙. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=14864.
 
Yuttaporn Naksuk . (--). Inscriptions of Sri Ksetra and Bagan Kingdoms. Ampika Rattanapitak (Editor), A Collection of Papers on Myanmar Language and Literature (167-206).Chiang Mai: Patara Prepress..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน