มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ไมยเออร์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ไมยเออร์

 
ห้องพัก : RM 312/1
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3204, 3326
Email : morakot.mey@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
•   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
•   อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
•   Ph.D. (History and Civilisation) European University Institute, Florence, Italy
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ASEAN, European union, Asia, regionalism, regional integration, history& politics, and multicultural issues
2.
Museum, nationalism, identity, multiculturalism, cultural governance and transnational migration
3.
Transnational migration, multicultural society, social media, multicultural competency
4.
Literature, soap opera, film, representation, travelogue, online media
5.
Cultural heritage, cultural politics, cultural diplomacy, cultural policy and tourism
 
งานวิจัย (10)
2565 :
Pandemic without Frontier: The Landscape of Change in Contemporary Thai Society
2565 :
Otherness in the Time of the Covid-19 Pandemic: The Lived Experience of Migrants in ASEAN’s Global Cities
2562 :
โครงการ การเคลื่อนย้ายประชากรในอาเซียน : สังคมพหุวัฒนธรรม การปกป้องทางสังคม และระบบสุขภาพ
2561 :
Thai Free Online Independent Travellers: Online Travelogues and ASEAN Tourism Development (Project No. 1) funded by Korean Institute for Advanced Study
---- :
Museum as Heritage Industry and Cultural Diplomacy: Taiwan and ASEAN in a Comparative Perspective funded by the 2017 Taiwan Fellowship Program, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan
---- :
Impacts and Implications of Human Mobility on Multicultural Society, Social Protection and Healthcare System: A Project for Literature Review and Research Proposal Preparation funded by Thailand Research University Network-ASEAN, Chulalongkorn University (completed)
-- :
พหุวัฒนธรรมอาเซียนในพื้นที่โลกออกไลนด์และออนไลน์: พลวัต การบริหารจัดการและสมรรรถนะทางพหุวัฒนธรรมในบริบทการย้ายถิ่นข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
-- :
Life Narratives of Transnational Female Migrants from Myanmar: A Research Project for Producing Documentary to Promoting Multicultural Competency in Thailand (completed)
-- :
Museum and Art: The Promotion and Revitalisation of Connectivity in Japan-ASEAN Relations in the Context of Global Service Economy funded by the Sumitomo Foundation (March 2018- March 2019)
-- :
The Other in Southeast Asian Literature: Thailand, Laos, Singapore and Vietnam in a Comparative Perspective funded by the Thailand Research Fund (September 2017-November 2018)
 
ผลงานตีพิมพ์ (18)
 
มรกต ไมยเออร์, วิมลสิริ เหมทานนท์, ภัทราภรณ์ ภูบาล และ สิทธิพร เนตรนิยม. (2562). พัฒนาการนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศมาเลเซียและปัญหาปัจจุบันจากมุมมองของแรงงาน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(พิเศษ), 163-187.
 
Zhu,T . &, Meyer, M. (2021). Scale-mediated marginalisation of Myanmar jewellers in China during the live-streaming trade era. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2021.1990747, , .
 
Zhu,T., Meyer, M.. (2020). The “Pauk Phaw narrative and China’s relations with Myanmar since the the 1950s. International Journal of Asia Pacific Studies, 16(1), 105-134.
 
Morakot Meyer . (2018). Muzium Negara of Malaysia: Museum and Multiculturalism in the Context of Plural Society and Transnational Migration in ASEAN. Journal of Language and Culture, 37 (1), 23-44.
 
. (2018). Colorful Multicultures of ASEAN, European Union and Asia. Morakot Meyer, Pattraporn Pubal, and Sithiporn Netniyom (Eds.).(2018). Nakhorn Pathom: Multicultural ASEAN Center Project, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. . , , .
 
. (2017). “A History of the Future is Waiting to be Made: Contemplating Thai-Cambodian Relations-A Thai Perspective” in Deth Sok Udom, Sun Suon and Serkan BULUT.(eds.. Cambodia’s Foreign Relations in Regional and Global Contexts. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Cambodia, pp. 47-60.. , , .
 
. (2017). Out of the Ordinary: Life Narratives of Female Migrant Workers from Myanmar, Morakot Meyer, Wimonsiri Hemtanon, and Pattraporn Phubal (Eds). Multicultural ASEAN Center Project, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, 2017.. , , .
 
. (2017). Multicultural ASEAN: Diversity in Identity, Language, Memory and Social Media, Morakot Meyer and Zhu Tingshu (Eds.). Multicultural ASEAN Center Project, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, 2017.. , , .
 
. (2017). Morakot Meyer and Zhu Tingshu (2017). “ASEAN: A Space of Diversity?” in Morakot Meyer and Zhu Tingshu (Eds.). Multicultural ASEAN: Diversity in Identity, Language, Memory and Social Media, Multicultural ASEAN Center Project, Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, pp. 4-16.. , , .
 
. (2016). “Hate Crime, Muslim Women, Anti-Semitism: A Research Review of Three Issues Regarding Islamophobia in the European Union” in Kwanchit Sasiwongsaroj, Nantiya Duangpummet, and Morakot Meyer (Eds.). Living Together in Multicultural Society. Bangkok: Research Institute for Languages and Cultures of Asia, 2016, pp. 35-69.. , , .
 
. (2014). "The Thawiphop Phenomenon: Reimagining Nationalism in a Contemporary Thai Novel and Its Stage and Screen Adaptations" In Contemporary Socio-Cultural and Political Perspectives in Thailand. Edited by Pranee Liamputtong, 125-139. Dordrecht: Springer, 2014.. , , .
 
. (2014). “Discordant Localizations of Modernity: Reflections on Concepts of the Social and the Economic in Siam during the Twentieth Century.” In A Global Conceptual History of Asia, 1860-1940. Edited by Hagen Schulz-Forberg, 149-168, 195-198. London: Pickering & Chatto Publisher, 2014.. , , .
 
. (2013). “Trans-Boundary Heritage. Some Lessons from the EU for ASEAN.” Makong-Salween Civilization Studies Journal (July-December, 2013): 63-74.. , , .
 
. (2011). Boundaries of Belgium-France-The Netherlands and the Danube River, by Morakot J. Meyer and Akkharaphong Khamkhun, Bangkok: The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project, 2011). (Part of the project “Borders in Southeast Asia: Conflicts and Resolution,” funded by the Thai Ministry of Foreign Affairs).. , , .
 
. (2007). “The Rejected EU Proposal of an Election Observation Mission: A Critique of Thai Propaganda and Policy.” Journal of History (2007): 136-42.. , , .
 
. (0). “‘Dear Fatherland Rest Easy:’ Nation-State, Territory, Imagination and the Franco-German Conflicts over Alsace-Lorraine.” Thammasat University Archive Bulletin. 17 (June 2013-May 2014): 54-75.. , , .
 
. (0). Images of Pridi Banomyong and Thai Politics, 1932-1983. Bangkok: Thammasat University Press, 2000. , , .
 
. (0). “Architectural Heritage and the Construction of Identity for the New Europe.” Rattasartsan 22, no. 1 (2000): 184-223. . , , .
 
การนำเสนอ (7)
2018 :
"Assessing and Rethinking Museum, Transnational Migration and Plural Society in Asia--The Cases of Taiwan, Thailand and Malaysia" organised by Chinese Museum Association and Museum Link Asia at the Graduate School of Art Management and Cultural Policy, National Taiwan University of Art, Taipei, 5 November 2018.
2018 :
"Museum as Cultural Governance: Capturing Recent Developments in Taiwan and ASEAN" Presented at the 2018 International Symposium on Cultural Trajectories Boundaries and Interfaces: Cultural Governance and the World Cultural Intermediaries organised by the Chinese Museum Association at the National Taiwan University of Art,Taipei, 2 November 2018.
2017 :
“Performer and Teacher: Wai Kru Ceremony as a Space of Symbols and Traditionalism” Morakot Meyer and Martha Asaddehghan, paper read at the International Conference of 2017 Korean Society of Dance In Seoul, South Korea
2016 :
“The Tomyam Kung Crisis: Emotion and Mnemonic Practices of Urban Tales” Eleventh European Social Science History Conference 2016, organized by International Institute for Social History (Amsterdam) at the University of Valencia, 2016.
2014 :
“Celebrating ASEAN vs. Remembering Cambodia & "Cambodian-Thai Relations: Practices of Memory in Thai Pop Culture.”Second Conference on Thai-Cambodian Relations: From Conflicts to Co- Operation,’ organized by the Social Science Division of Mahidol University International College in cooperation with Kdei Karuna Foundation, Phnom Penh (supported by German International Cooperation [GIZ] and The Open Society Foundation) at Mahidol University International College (Salaya, Nakhon Pathom), 2014
2014 :
“The Thawiphop Phennomenon: Reimagining Nationalism in a Thai Contemporary Novels and Its Stage and Screen Adaptations,” the 10th European Social Science History Conference 2014, organised by the International Institute for Social History (Amsterdam) at the University of Vienna, 22-26 June 2014.
2010 :
“Changing Concepts of the Economic and the Social in Early Twentieth Thailand.” Twenty-First Conference of the International Association of Historians of Asia (IAHA), organised by the Journal of Southeast Asian Studies, the Department of History, the Faculty of Arts and Social Sciences and the Asia Research Institute of the National University of Singapore, 22-25 June 2010.
 
ผลงานอื่นๆ (9)
 
. (2018). "Museum and Multiculturalism in the World of Multicultural Taipei" Bangkok Business (Krungthepthurakit), January 2018..
 
. (2015). “Charlie Hebdo: A Challenge for Multicultural World and Some Thoughts for ASEAN” Bangkok Business(Krungthepthurakit), January 27, 2015..
 
. (2015). “Temple Bar. An Urban Renewal Project in the Center of Dublin” Bangkok Business (Krungthepthurakit), March 6, 2015..
 
. (2014). "Another Da Vinci Code in Poland” Bangkok Business (Krungthepthurakit), December 8, 2014..
 
. (2014). “‘I Love Paris’...Seni Saowapong” Bangkok Business (Krungthepthurakit), December 23, 2014..
 
. (2011). “Thai-Cambodian Dispute Has Implications for AEC.” Bangkok Post, February 22, 2011..
 
. (2010). “Moving beyond Nationalism and Confrontation. The EU’s Experiences and Transboundary World Heritage Sites.” Matichon, August 10, 2010)..
 
. (2007). “Monitors May Give Democracy a Boost.” The Nation, September 6, 2007..
 
. (2007). “Phoonsuk Banomyong and the Politics of Memory and Truth.” The Nation, May 22, 2007..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน