มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี  อาพัทธนานนท์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี  อาพัทธนานนท์

 
ห้องพัก : 3328
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.02-800-2308-14
Email : thithimadee@yahoo.com, thithimadee.art@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
Ph.D. ( Education Administration ) From University of Wisconsin-Madison
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.
การศึกษาสำหรับนักเรียนข้ามชาติ
3.
การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา
4.
การศึกษาในมิติของความเป็นโลกาภิวัตน์
5.
การศึกษาเปรียบเทียบ
 
งานวิจัย (5)
2564 :
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยผ่านงานศิลปะและสื่อดิจิทัล (Using Digital Art and Media to Develop Critical Consciousness and ๒๑st Century Skills of Vulnerable Young People in Thailand) _ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ [Newton Fund Institutional Links (IL) 2563/64]
2563 :
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร (The transferring of knowledge to reduce educational inequality and increase educational opportunity for children of migrant workers in Samut Sakhon Province)_ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559 :
Multicultural schools in the making: Creating multicultural education that values equal education opportunity, multicultural competence, and social justice in Thailand
---- :
“Enemies” become friends: Designing Education Activities that build understanding and positive attitudes among migrant students and Thai students
-- :
การเสริมสร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนที่เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติ
 
ผลงานตีพิมพ์ (10)
2564 :
Arphattananon, T . (2564). Breking the mold of liberal multicultural education in Thailand through social studies lessons. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Perspectives, 94(2), 53-62.
2563 :
Arphattananon, T . (2563). Religion, ideology and education in Thailand. Religious education in Asia: Spiritual diversity in globalized times, , 90-108.
2561 :
Arphattananon, T . (2561). Multicultural Education in Thailand. Intercultural Education, 29 (2), 149-162.
2558 :
Arphattananon, T . (2558). How does the current wave of globalization affect Thailand’s curriculum? Teaching social studies under AEC and ASEAN Community. The Journal of Social Studies Education, March (2), 17-33.
2558 :
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ . (2558). นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 35(3), 23-43.
2556 :
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ . (2556). เนื้อหาความเป็นพหุวัฒนธรรมในแบบเรียนไทย. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 9(1), 107-130.
2556 :
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ . (2556). การศึกษาของนักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนรัฐไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, 33(1), 111-130.
2555 :
Arphattananon, T . (2555). Education that leads to nowhere: Thailand’s education policy for children of migrants. International Journal of Multicultural Education, 14(1), 1-15.
2553 :
Arphattananon, T . (2553). Educating culturally diverse students in Thailand: The case of Muslim students in the southernmost provinces. International Journal of Learning, 17(10), 497-510.
2011 :
Arphattananon, T . (2011). Evolution of Policy on Language of Instruction in Schools in the Three Southernmost Provinces of Thailand. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 19(1), 113-122.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (2)
2561 :
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ . (2561). โรงเรียนหลากวัฒนธรรม: นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2559 :
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ . (2559). "จากเขา...เป็นเรา?" แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างด้าวเพื่อเสริมสร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ใน ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และ มรกต ไมยเออร์ บรรณาธิการ. การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (หน้า 189-210). กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs