มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. กรญาณ์  เตชะวงค์เสถียร
 
ดร. กรญาณ์  เตชะวงค์เสถียร

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3114
Email : koraya.tec@mahidol.ac.th, koraya.tec@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
Ph.D. ( Translation Studies at the Centre for Translation, SOAS ) From University of London
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
การแปลศึกษา
2.
การแปลวรรณกรรมเยาวชน
3.
การแปลเกม
4.
การแปลกับเยาวชน
5.
สังคมวิทยาของการแปล
 
งานวิจัย (3)
2564 :
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใช้ภาพเหตุการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทวิภาษาสำหรับผู้เรียนวัยเด็กยุคดิจิทัล_ได้รับทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก (MU-MiniRC) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2564 [ผู้ร่วมวิจัย]
2563 :
เกมแคสเตอร์ในฐานะนักแปลเกม: วิธีการศึกษานักแคสต์เกม
2563 :
บทบาทและอิทธิพลเชิงสังคมวัฒนธรรมของวรรณกรรมแปลแนวแฟนตาซีต่อวงการวรรณกรรมเยาวชนของไทยระหว่าง พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ. 2553
 
ผลงานตีพิมพ์ (3)
2563 :
กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร . (2563). วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีกับการเดินทางของการน าเข้าลักษณะทางวรรณกรรมเข้าสู่ประเทศไทยผ่านการแปลช่วงค.ศ.2000. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 40(1), 152-177.
2560 :
กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร . (2560). ลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของวรรณกรรมสะท้อนการเมืองและสังคม ภาษาไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(2), 7-28.
2017 :
Techawongstien, K . (2017). “Book review”. Manusya: Special Issue. , 23, pp. 98-101.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (2)
2563 :
กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร . (2563). การศึกษาการแปลเชิงสังคมวิทยา. สิงหนาท น้อมเนียน, บรรณาธิการ. ใน ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: ทฤษฎีและการประยุกต์, (หน้า 220-252). นครปฐม: บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด.
2560 :
Techawongstien, K . (2560). “Representing Thai Self: the Discourse of Appropriateness as One of the Aesthetics of Thainess under the role of modern Thai Literature in Translation”. ใน ถนอม ชาภักดี, ชาติชาย มุกสง, นันทนุช อุดมละมุล และสุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ.(บ ก .). เปิ ด โล ก สุ น ท รีย์ ใน วิ ถี ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ (Exploring the Aesthetic Dimensions of Humanities). นนทบุรี: มีดีกราฟฟิค, หน้า 508-523 .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs