มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. สราวุฒิ  ไกรเสม
 
ดร. สราวุฒิ  ไกรเสม

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3324
Email : sarawut.kra@mahidol.ac.th
Website : https://personalweb.mahidol.ac.th/sarawut-kra/
 
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ภาษาศาสตร์ ) From มหาวิทยาลัยมหิดล
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม
2.
การจัดการองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3.
ภาษาศาสตร์กับวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4.
สัทศาสตร์ทดลอง
5.
แบบลักษณ์ภาษาและการบรรยายระบบภาษา
 
งานวิจัย (4)
2565 :
การวิเคราะห์พยัญชนะต้นเสียงยาวในภาษามลายูปาตานีเชิงสัทศาสตร์สังคม: นัยสำคัญต่อการแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา_ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ปีงบประมาณ 2563 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)_[หัวหน้าโครงการ]
2563 :
การศึกษาการอ่านอัลกุรอานเชิงกลสัทศาสตร์และสัทวิทยา
2561 :
โครงการการศึกษาองค์ความรู้ด้านภาษาและชีววัฒนธรรมของชาวมอแกน
2559 :
โครงการการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษาตามแนวชายแดนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้แผนงานโครงการการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แหล่งทุน: คอบช._[หัวหน้าโครงการย่อย]
 
ผลงานตีพิมพ์ (4)
2565 :
สราวุฒิ ไกรเสม, ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ. (2565). การยืดเสียงพยัญชนะในอัลกุรอานตามหลักการอ่านตัจญ์วีด: การศึกษาค่าระยะเวลาทางกลสัทศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22(2), XX-XX.
2564 :
สราวุฒิ ไกรเสม, ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ . (2564). พยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับในการอ่านอัลกุรอาน: การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาอัตภาค. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(3), 106-128.
2563 :
นุชนันต์ สัจจาเฉลียว, สราวุฒิ ไกรเสม. (2563). หนังตะลุงภาคใต้: การเคลื่อนไหวทางภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(1), 1-18.
2562 :
ถนอมจิตต์ สารอต, สราวุฒิ ไกรเสม. (2562). ความเป็นพหุภาษาในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์ทางภาษากับธุรกิจการค้าย่านนานาฝั่งเหนือ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 38 (1), 24-40.
 
การนำเสนอ (1)
2561 :
Documenting the Vanishing Indigenous Placenames: the Value of Moken Toponyms
 
ผลงานอื่นๆ (1)
2018 :
Isara Choosri, Chumphol Phothisarn, Amornrat Rattanawong and Sarawut Kraisame. (2018). The Limit of Literacy-based Language Tevival: Maniq, Mlabri, and Moklen. Suwilai Premsrirat and David Hirsh (eds), Language Revitalization: Insights from Thailand (pp.223-238). Germany :Peter Lang. [Linguistic Insights Studies in Language and Communication: li 246] [SJR].
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs