มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. ณรงเดช  พันธะพุมมี
 
ดร. ณรงเดช  พันธะพุมมี

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.
Email : narongdej.pha@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
PhD ( Translation Studies ) From University of Leeds
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
อุดมการณ์กับการแปล
2.
การล่าม/การแปลเพื่อบริการสาธารณะ
3.
การแปลยุคหลังอาณานิคม
4.
วาทกรรมวิเคราะห์ในการแปล
5.
พหุวิธีวิเคราะห์กับการแปล
 
งานวิจัย (4)
2565 :
Crossing the Language Barriers in the Pandemic Crisis: The Role of Translation and Interpreting during the COVID-19 Pandemic in Thailand
2565 :
การแปลที่ไม่สมบูรณ์ในฐานะช่องทาง ‘การระบาดข้อมูล’: กรณีศึกษาการแปลข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ [หัวหน้าโครงการ]
2564 :
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใช้ภาพเหตุการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทวิภาษาสำหรับผู้เรียนวัยเด็กยุคดิจิทัล_ได้รับทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก (MU-MiniRC) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2564 [ผู้ร่วมวิจัย]
2563 :
การแปลเพื่อบริการสาธารณะในสหภาพยุโรป: การปรับใช้เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขไทยแก่แรงงานต่างด้าว
 
ผลงานตีพิมพ์ (6)
2565 :
ณรงเดช พันธะพุมมี . (2565). การสำรวจภาวะพันธุ์ผสมขั้นพิเศษในวรรณกรรมแปลยุคหลังอาณานิคมในประเทศไทย. มนุษยศาสตร์สาร, 23(1), 143-164.
2564 :
ณรงเดช พันธะพุมมี . (2564). หัวเลี้ยวการแปลศึกษาสู่การอพยพย้ายถิ่นในยุโรป. วารสารยุโรปศึกษา, 27(1), 1-41.
2564 :
ณรงเดช พันธะพุมมี . (2564). การวิเคราะห์การแปลภาวะพันธุ์ผสมเชิงสัญลักษณ์และเชิงรูปแทนในวรรณกรรมเรื่อง Beloved และ Things Falls Apart เป็นภาษาไทย. วารสารอักษรศาสตร์, 50(2), 1-23.
2022 :
Phanthaphoommee, N . (2022). Towards the study of political text and translation in Thailand: A case study of Thai translations of Biden’s inaugural address. rEFLections, 29(1), 1-19.
2021 :
Phanthaphoommee, N . (2021). The generic structure of the Thai prime minister s weekly address. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 741-749.
2021 :
Phanthaphoommee, N . (2021). Translating ‘America First’ into Thai: Translators’ evaluation of President Trump’s inaugural speech. Journal of Mekong Societies, 17(3), 77-99.
 
การนำเสนอ (5)
2019 :
Thai junta’s weekly address in translation: A denial in the name of “the good men”
2018 :
A triple irony in the translation of the weekly Thai prime ministerial addresses
2018 :
Happiness for all?: Translation as political justification
2017 :
Translator’s Fingerprints: The translation of weekly Thai prime ministerial addresses
2017 :
Ideological intervention in the translations of Thai PM’s speeches
 
ผลงานอื่นๆ (5)
2564 :
แบรดดิง, เดวิด เอ . (2564). ชาตินิยมและการสร้างชาติในประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา [Nationalism and nation-building in Latin American history] (ณรงเดช พันธะพุมมี, ผู้แปล). ใน ตรีเทพ ศรีสง่า (บ.ก.), ชาตินิยมในลาตินอเมริกา: กระแสลมแห่งความซับซ้อน. อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์. .
2562 :
ยูเนสโก . (2562). แถลงการณ์กรุงเทพฯ เรื่องภาษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน. เวทีประชุมนโยบายระดับสูงว่าด้วยการศึกษาแบบพหุภาษาการประชุมวิชาการด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา การย้ายถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน: ศึกษาบทบาทของภาษาต่อการพัฒนาและการจัดการศึกษา [The Bangkok Statement on Language and Inclusion. Output of the High-level Policy Forum on Multilingual Education convened in parallel to The Inclusion, Mobility and Multilingual Education Conference: Exploring the Role of Languages for Education and Development] (ณรงเดช พันธะพุมมี, ผู้แปล). ยูเนสโก. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223 pf0000372785_th .
2559 :
เฮลมุท ลูคัส. (บ.ก.) . (2559). คริสตอฟ คาร์ล แฟร์นแบร์เกอร์: ชาวออสเตรียคนแรกในปตานีและกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2167-2168 [Christoph Carl Fernberger: The first Austrian in Patani and Ayudhya 1624-1625] (อธิคม แสงไชย, มาเรีย ปรีเปรม และณรงเดช พันธะพุมมี, ผู้แปล). ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..
2021 :
Phanthaphoommee, N, Nomnian, S. (2021). Crowdsourcing translation for community-based tourism empowerment in Thailand. In I. Mensah & E. Afenyo-Agbe, (Eds.), Prospects and challenges of community-based tourism and changing demographics (pp. 155-182). IGI Global. DOI:10.4018/978-1-7998-7335-8.ch007.
2013 :
Phanthaphoommee, N . (2013). The represented image of the Khmers in contemporary Thai fiction. In Thai and Southeast Asian Studies Graduate Symposium "Weaving Diversities in Southeast Asia: Socio-cultural Perspectives". Thai Studies Center, Faculty of Arts, Chulalongkorn University..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs