มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  วิบูลยศริน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  วิบูลยศริน

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3114
Email : watcharapol.wib@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
•   ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (มัธยมศึกษา [ภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา]) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
•   Master of Arts (Language Teaching) University of London, United Kingdom
•   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
อุปกรณ์เคลื่อนที่/คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา (mobile/computer assisted language learning)
2.
ศาสตร์การสอนและการออกแบบการเรียนการสอน (pedagogy and instructional design)
3.
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (teaching Thai as a foreign language)
4.
ผลป้อนกลับแก้ไข (corrective feedback)
5.
เกมิฟิเคชันและโลกเสมือนจริงสามมิติ (gamification and 3D virtual worlds)
 
งานวิจัย (10)
2565 :
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาเสมือนจริงแบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาครู
2564 :
ผลป้อนกลับด้านการเขียนเกี่ยวกับความถูกต้องทางไวยากรณ์ในชิ้นงานการเขียนร่วมกันแบบไม่ประสานเวลาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2564 :
โลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อการสอนภาษาของนักศึกษาครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2564 :
ความเชื่อเกี่ยวกับครูเจ้าของภาษาในการสอนไวยากรณ์และการออกเสียง : มุมมองและเสียงของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2561 :
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคม
2556 :
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้และแบบการคิดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2556 :
การวิจัยประเมินผลบทสุนทรพจน์ ‘อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง’ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
---- :
ริลก้า เวิลด์ : นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสนับสนุนภาระงานด้วยโลกเสมือนจริงสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในยุคปรกติใหม่
---- :
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใช้ภาพเหตุการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทวิภาษาสำหรับผู้เรียนวัยเด็กยุคดิจิทัล
-- :
ความพึงพอใจต่อผลป้อนกลับแก้ไขทางวาจาของผู้เรียนภาษาที่สอง : ประสิทธิภาพทางภาษา ภาษาที่หนึ่ง ความวิตกกังวล และความเพลิดเพลินในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกันหรือไม่
 
ผลงานตีพิมพ์ (17)
 
ฤดี กมลสวัสดิ์, วัชรพล วิบูลยศริน และศิโรจน์ ผลพันธิน. (2565). อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสําหรับผู้นําของนักศึกษาวิชาชีพครู. ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, 17(2), 17-31.
 
ฤดี กมลสวัสดิ์, วัชรพล วิบูลยศริน และศิโรจน์ ผลพันธิน. (2565). ทักษะการเขียนสำหรับผู้นำทางการศึกษาในยุคความปกติถัดไป. วารสารครุศาสตร์สาร, 16(2), 47-59.
 
วรวรรษ เทียมสุวรรณ, วัชรพล วิบูลยศริน และศิโรจน์ ผลพันธิน. (2563). กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, 12(2), 94–116.
 
วรวรรษ เทียมสุวรรณ, วัชรพล วิบูลยศริน, ศิโรจน์ ผลพันธิน และเหม ทองชัย. (2562). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 15(2), 219-231.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2557). หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพื่อการสอนสนทนาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 6(12), 192-205.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2556). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 31(1), 83-99.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2554). รวยระรินกลิ่นพฤกษา สุคนธาภาษาศิลป์. วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 30(2), 31-41.
 
Thumvichit, A., Wiboolyasarin, W., Nomnian, S., Phanthaphoommee, N., & Techawongstien, K. (2023). Scenario-based mobile application design for young dual-language learners: Evidence from factor analysis. International Journal of Mobile Learning and Organisation, (in press), .
 
Wiboolyasarin, W., Jinowat, N., Wiboolyasarin, K., & Kamonsawad, R. (2023). Digital school or online game? Factors determining 3D virtual worlds in language classrooms for pre-service teachers. Interactive Learning Environments, (in press), .
 
Tiranant, P., Khumsat, T., Ngamnikorn, T., & Wiboolyasarin, W. (2022). Beliefs about native-speaking teachers in grammar and pronunciation instruction: Views and voices from second language learners. International Journal of Language Studies, 16(1), 45-72.
 
Wiboolyasarin, K., Kamonsawad, R., Jinowat, N., & Wiboolyasarin, W. (2022). EFL learners’ preference for corrective feedback strategies in relation to their self-perceived levels of proficiency. English Language Teaching Educational Journal, 5(1), 32–47.
 
Jinowat, N., & Wiboolyasarin, W. (2022). Investigating learner preference and rationale for written corrective feedback in a Thai higher education context. TEFLIN journal, 33(2), 385–401.
 
Wiboolyasarin, W . (2021). Written corrective feedback beliefs and practices in Thai as a foreign language context: A perspective from experienced teachers. Language Related Research, 12(3), 81–119.
 
Wiboolyasarin, W, Wiboolyasarin, K., & Jinowat, N. (2020). Learners’ oral corrective feedback perceptions and preferences in Thai as a foreign language tertiary setting. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(2), 912–929.
 
Wiboolyasarin, W., Kamonsawad, R., & Wiboolyasarin, K. (2018). Enhancing listening and speaking skills to foreigner learners: Using the blended TFL instructional model. Journal of Educational System, 2(1), 9-19.
 
Wiboolyasarin, W . (2014). Blended problem-based instructional model via Facebook application on mobile: Are you ready for m-learning?. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 4(2), 91–94.
 
Wiboolyasarin, W . (2012). Blended instructional model based on participatory communication with round table using social media to enhance creative criticism writing ability for undergraduate students: A synthesis and proposed model. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 2(6), 521-525.
 
การนำเสนอ (8)
2561 :
นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในยุค 4.0 : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
2556 :
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
2021 :
An investigation into the teacher-student interaction-dependency of English for medical purposes comprehension in the virtual reality-supported flipped classrooms
2016 :
Thai as a foreign language learning in the Facebook era: Go beyond brick-and-mortar
2015 :
Blended instructional model based on participatory communication approach on social media for undergraduate students in the 21st century: Enhancing the communication and collaboration skills
2014 :
Changing Thai for communication instructional model to enhance communication and collaboration skills in 21st century: Change for the digital age
2013 :
Thai as a foreign language instructional model based on communicative approach using brainstorming technique on social media to enhance creative writing ability for Chinese undergraduate students: A synthesis and proposed model
2010 :
Strategies of higher education websites design on Webometrics approach: Accessibility, visibility, and usability
 
ผลงานอื่นๆ (15)
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2566). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2565). เกมิฟิเคชันในการสอนภาษา. ใน กฤตยา อกนิษฐ (บ.ก.), ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ (เล่ม 2) (น. 115-154). บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2561). วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2560). การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2560). ติวสอบ O-NET ภาษาไทย ม.ต้น ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2559). ภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2559). เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2559). ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2558). การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 
วัชรพล วิบูลยศริน, และศุภศิริ บุญประเวศ. (2558). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 
วัชรพล วิบูลยศริน . (2557). นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
เฉลิมลาภ ทองอาจ, วัชรพล วิบูลยศริน และสุมิตรา คุณวัฒน์บัณฑิต. (2554). คู่มือโมดูล 5 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้. ใน พรทิพย์ แข็งขัน (บ.ก.), คู่มือชุดฝึกอบรมครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (น. 146-191). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
เฉลิมลาภ ทองอาจ, วัชรพล วิบูลยศริน และสุมิตรา คุณวัฒน์บัณฑิต. (2554). คู่มือโมดูล 5 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้. ใน พรทิพย์ แข็งขัน (บ.ก.), คู่มือชุดฝึกอบรมครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (น. 143-188). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
สุนันท์ อัญชลีนุกูล, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ และวัชรพล วิบูลยศริน. (2554). คู่มือโมดูล 3 มโนทัศน์พัฒนา : หลักการใช้ภาษาไทยในหลักสูตรประถมศึกษา. ใน พรทิพย์ แข็งขัน (บ.ก.), คู่มือชุดฝึกอบรมครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (น. 63-103). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
Wiboolyasarin, W . (2015). Creative criticism writing for e-world: Design for blended classroom in 21st century. In S. Kadry & A. E. Hami (Eds.), Trends of e-systems: Concept, development and applications (pp. 4–41). New Jersey: Apple Academic Press.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน