มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. สกาวรุ้ง  สายบุญมี
 
ดร. สกาวรุ้ง  สายบุญมี

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.
Email : skowrung.sai@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา

Notice: Undefined variable: eduhighestcertificate in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
(
Notice: Undefined variable: eduhighestmajor in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
) From
Notice: Undefined variable: eduhighestinstitute in D:\Website\th\People\Details.php on line 506
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ดนตรี
2.
ดนตรีศึกษา
3.
ดนตรีสมัยนิยม
4.
รสนิยมทางดนตรี
5.
นิเวศน์ดนตรี
 
งานวิจัย (1)
2564 :
การพัฒนาหลักสูตรดนตรีโลกออนไลน์สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กไทย_ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [ผู้ร่วมวิจัย]
 
ผลงานตีพิมพ์ (4)
2563 :
นันธิดา จันทรางศุ, สุรสีห์ ชานกสกุล และ สกาวรุ้ง สายบุญมี. (2563). ทิศทางการสอนดนตรีโลก: นิยาม หลักการ และข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 48(1), 142-163.
2021 :
Saibunmi, S., Chandransu, N., & Chanoksakul, S. (2021). Developing social and emotional learning skills through secondary school concert bands. Malaysian Journal of Music, 10(1), 1-11.
2021 :
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y., Laovanich, M., & Saibunmi, S. (2021). An Investigation into the Status of Thailand’s Music Education Systems and Organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131-144.
2020 :
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y.a, Laovanich, M.b. & Saibunmi, S. (2020). An investigation into the status of Thailand s music education systems and organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131 - 144.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (0)
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs