มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ

 
ห้องพัก : 334
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3333
Email : nuntiya.dou@mahidol.ac.th, canuntiya@yahoo.com
Website :
 
การศึกษา
Ph.D. ( Journalism studies ) From Cardiff University
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2.
การวิเคราะห์ผู้รับสาร
3.
การสื่อสารภาพลักษณ์
4.
การรู้เท่าทันสื่อ
5.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 
งานวิจัย (23)
2565 :
"พหุวัฒนธรรมสมดุล" : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยที่มีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว_ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2564 :
โครงการ "พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาระยะ 3 ปี (2565-2567)" [หัวหน้าโครงการ]_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2564 :
Unexpolored Health and cultural: Challenged and opportunities in the aged care for the transnational retirement industry in Thailand [ผู้ร่วมวิจัย]_ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2564 :
การรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย: การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและการสำรวจสถานการณ์ผลกระทบการบริโภคสื่อ_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)_[หัวหน้าโครงการ]
2563 :
ผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ : สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ [หัวหน้าโครงการ]_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2562 :
สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 [ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
โครงการลูกหลานไทยหัวใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
2560 :
การสื่อสารอัตลักษณ์ทางเพศวิถีของ “หญิงรักหญิง” ในสังคมไทย
2560 :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2558)
2559 :
โครงการสร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย
2559 :
การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2557)
2559 :
การทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส
2557 :
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะแรงงานข้ามชาติ
2555 :
โครงการสำรวจความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชม (Trust Rating) และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของ “ไทยพีบีเอส”
2555 :
บทบาทของตำรวจท่องเที่ยวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2554 :
การเปรียบเทียบความต้องการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการรับรู้มิติด้านความปลอดภัยของตำรวจท่องเที่ยวไทย
2554 :
Thailand Media Development Report
2554 :
โครงการจัดรูปแบบองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาวะในสังคมไทย
2553 :
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2549 :
การศึกษาเชิงนโยบายการสร้างนักสื่อสารสุขภาพและระบบการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ
2548 :
ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการสื่อสารและนักสื่อสารสุขภาพ
2547 :
การประเมินประสิทธิผลรายการ ‘สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา)
2538 :
กลยุทธ์การนำเสนองานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
 
ผลงานตีพิมพ์ (24)
2564 :
คุณากร คงจันทร์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลย์ภานุวัธน์. (2564). มารยาทการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย. วารสารปาริชาต, 34(1), 155-175.
2564 :
ธีรพงษ์ บุญรักษา, นันทิยา ดวงภุมเมศ และกรญาณ์ เตชะวงศ์เสถียร. (2564). สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 16(1), 143-162.
2563 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, และนิธิดา แสงสิงแก้ว. (2563). การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล: “หลักการ” และ “เครื่องมือ” เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 24(3), 54-67.
2563 :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2563). สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 15(3), 174-191.
2563 :
นิธิดา แสงสิงแก้ว, และนันทิยา ดวงภุมเมศ. (2563). แนวทางการสร้างสังคมเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล : เมื่อ “เมืองทั่วถึง” (Inclusive City) เป็นได้ทั้ง “สื่อ”และ “สาร”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง. วารสารศาสตร์, 13 (1), 135-159.
2559 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์. (2559). การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการไทยพีบีเอสตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ. วารสารศาสตร์, ปีที่ 9 ฉบ, 207-244.
2558 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์. (2558). การบริโภคสื่อสาธารณะ: การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของผู้ชม. นิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีที่ 18 ฉ, 187-198.
2558 :
ปิมปภา ร่วมสุข , ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ,ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2558). การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมั่นใจในเด็กปฐมวัย. Veridian E-Journal, 8 (1), 903-922.
2557 :
พ.ต.ท. ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์, นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2557). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าใหม่ของเครื่องสำอางเสริมความงามที่จำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต. วารสารศาสตร์, ปีที่7 ฉบั, 176-195 .
2556 :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2556). ความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชมต่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ในฐานะสื่อสาธารณะ. วารสารศาสตร์, ปีที่ 6 ฉบ, 121-141.
2553 :
Nuntiya Doungphummes, Malee Boonsiripunth. (2553). “Thailand’s Health Communication Implication: From Burred Notions to Practical Challenges” . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล )., ปีท, 111-130.
2551 :
ใจรัตน์ จตุรภัทรพร, นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2551). “สองขั้วของสินค้าเชิงวัฒนธรรม”. The Milestone, St. John’s University, Vol. 3 No., .
2550 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ . (2550). “ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย” . , วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่, .
2549 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ . (2549). การประเมินรายการโทรทัศน์ “สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา”: ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. . วารสารเซนต์จอห์น , ปีท, .
2021 :
Doungphummes, N, and Zarchi, A. (2021). Linguistically-limited intercultural adaptations of independent Western migrants in Thailand: “Taxi Thai” communication strategy (Scorpus Q1-Ahead of print). Journal of Intercultural Communication Research, , 1-16.
2020 :
Doungphummes, N, and Sangsingkeo, N. (2020). Toward the Complexity of Identity: “Being and Not Being Lesbian” in Contemporary Thailand. Journal of Homosexuality, , 1-21.
2020 :
Doungpummes, N, and Vicars, M. (2020). Implementing PAR in a Thai community development context: engaging a culturally responsive approach. Qualitative Research Journal, 20(2), 205-215 .
2015 :
Nuntiya Doungphummes, Marcelle Cacciattolo. (2015). Intercultural Competence through Teaching Practicum in Thailand: A Reflexive Account of Australian Preservice Teachers. Journal of Asian Critical Education, Vol. 3, 12-28.
2012 :
Pimmada Wichasin, Nuntiya Doungphummes. (2012). “A Comparative Study of International Tourists’ Safety Needs and Thai Tourist Polices’ Perception towards International Tourist’s Safety Needs” . World Academy of Science, Engineering and Technology , WASET online international journal, Issue 67,, 1372-1378.
2006 :
John Langer, Nuntiya Doungphummes. (2006). “An Everyday World of Media: The New Literacy Challenge in Thailand” . วารสารนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีท, .
2005 :
Nuntiya Doungphummes . (2005). “Critical Media Education in Thailand: Where It Stands?” . วารสารเซนต์จอห์น , ปีท, .
2004 :
Nuntiya Doungphummes . (2004). “Articulating the Local and the Global: Rural Thai Television News Audiences in Context”. The Milestone, St. John’s University , Vol. 2 No., .
2003 :
Nuntiya Doungphummes . (2003). “‘Speaking for themselves’: Investigating Media Imperialism from an ‘Insider’s Point of View’. The Milestone, St. John’s University, Vol. 1 No., .
2001 :
Nuntiya Doungphummes . (2001). “The Methodological Mobilisation in Media Audience Studies from ‘Quantitative to Qualitative’ Approach” . Journal of Communication Arts, St. John’s University, Vol. 1 No., .
 
การนำเสนอ (9)
2012 :
“A Comparative Study of International Tourists’ Safety Needs and Thai Tourist Polices’ Perception towards International Tourists’ Safety Needs”
2010 :
“Thailand’s Health Communication Implication: From Burring Notion to Practical Challenge”
2008 :
“The Application of Ethnographic Approach in Studying Media Audiences”
2007 :
“Thailand’s Health Communication System: from Unpromising Attempt to Disputable Challenge”
2006 :
“The Power of Media Language and the Case for Media Literacy: A View from Thailand”
2005 :
“The History of Thai Press: A Road to Freedom?”
2005 :
“The Status of Media Education in Thailand”
2003 :
“Articulating the Local and the Global: Rural Thai Television News Audiences in Context”
2003 :
“‘Speaking for themselves’: Investigating Media Imperialism from an ‘Insider’s Point of View’
 
ผลงานอื่นๆ (5)
2563 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, และสิรินทร พิบูลภานุวัธน์. (2563). การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: ความสำคัญและแนวทางการศึกษา. ใน สิงหนาท น้อมเนียม (บก.), ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: ทฤษฎีและการประยุกต์. (น. 1-45). นครปฐม: โรงพิมพ์ปริ้น เทอรี่.
2549 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ . (2549). หลักการประชาสัมพันธ์.
2011 :
Nuntiya Doungphummes . (2011). Television News and the Politics of Glocalisation : Ethnographic Audience Research in Rural Thailand.
2009 :
John Langer, Nuntiya Doungphummes. (2009). “Media Education in Thailand: Contexts and Prospects” in Cheung.
2001 :
Nuntiya Doungphummes . (2001). “Reviewed K. Johnson (2001) Television and Social Change in Rural India” .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs