มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   สิทธิพร  เนตรนิยม
 
สิทธิพร  เนตรนิยม

 
ห้องพัก : 112/6
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3112
Email : sittiporn85@gmail.com, sittiporn.neo@mahidol.ac.th
Website : กลุ่ม
 
การศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ภูมิภาคศึกษา ) From มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
พม่าศึกษา
2.
ความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-พม่า
3.
พหุวัฒนธรรม
4.
5.
 
งานวิจัย (5)
2564 :
โยทยานิยม : การผลิตซ้ำทางวาทกรรมที่ปรากฏในเอกสารด้านศิลปวัฒนธรรม กับปรากฏการณ์ทางสังคมของพม่าช่วง พ.ศ.๒๕๐๕–๒๕๖๑_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม [หัวหน้าโครงการ]
2560 :
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนพื้นที่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
2559 :
โครงการการจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคงคุณค่าทางสังคมอย่างสมดุล
2557 :
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะแรงงานข้ามชาติ
-- :
พหุวัฒนธรรมอาเซียนในพื้นที่โลกออกไลนด์และออนไลน์: พลวัต การบริหารจัดการและสมรรรถนะทางพหุวัฒนธรรมในบริบทการย้ายถิ่นข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
 
ผลงานตีพิมพ์ (1)
2562 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2562). ฟ้อนม่านมุยเซียงตา: อิทธิพลนาฏกรรมพม่าในสังคมไทย ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของชื่อชุดการแสดง บทขับร้อง และโครงสร้างของทำนองเพลง. ไทยคดีศึกษา , 16 (1), 50-90.
 
การนำเสนอ (5)
2559 :
เรื่องราววรรณกรรมเมียนมา
2558 :
ตัวตนคนทวายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพะยาจี
2557 :
นัตโกจีจ่อ จากเพลงรำผีสู่เวทีเพลงป๊อป
2556 :
อิเหนาพม่า : จากวรรณคดีสู่นาฏกรรม
2015 :
ม่านมุยเซียงตา : รำพม่าในไทย ที่มา ความหมาย และบทเพลง
 
ผลงานอื่นๆ (19)
2562 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2562). บทที่ ๔ ตำนานนาฏกรรมโยธยา และกระยานิทานในสังคมวัฒนธรรมพม่า. ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส (บรรณาธิการ), รอยศิลป์อยุธยาในพม่า หนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติมหาเถระพระเจ้าอุทุมพรมิ่งขวัญประชาราษฎรอยุธยาในพม่า เล่ม ๒ (หน้า ๑๖๓-๑๘๐). กรุงเทพฯ: บ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด. .
2562 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2562). เมียนมาราชาภิเษก คติ ความหมาย และขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขป. (Myanmar Coronation: notion, meaning, and the ceremony in brief). ศิลปวัฒนธรรม, 40 (8), 100-113..
2561 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2561). ความสัมพันธ์ทางนาฏกรรมไทย-พม่า ระหว่างช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25.ศิลปวัฒนธรรม 39 (3),105-115.
2560 :
สิทธิพร เนตรนิยม, Mrs. Thu Zar Aung. (2560). ภาษาพม่าเบื้องต้น.
2560 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2560). ติ่งโจ่ห์ด่อ : งานพระบรมศพของกษัตริย์เมียนม่ามีงตยาจี.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ),เสด็จสู่แดนสรวง (น.381-400).กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์ มรภ.สวนสุนันทา.
2560 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2560). “การก้าวผ่านวาทะกรรมพม่าเผาเมือง การก้าวผ่านประวัติศาสตร์บาดแผลสู่การสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์” .
2559 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2559). ความขัดแย้งบนพื้นที่ทางวัฒนธรรม:กรณีวัดทรายมูล (พม่า) อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่.,ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์,นันทิยา ดวงภุมเมศ,มรกต ไมยเออร์ (บรรณาธิการ) "การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" กรุงเทพฯ.
2559 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2559). ด่ะจาน สงกรานต์พม่า เทศกาลเปลี่ยนผ่าน วิถีเกษตร กับความหวังของผู้คน.,พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ).,สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเซีย,น.๘๑-๙๘ กรุงเทพฯ .
2558 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2558). นัตโกจีจ่อ จากเพลงรำผีสู่เวทีเพลงป๊อป,เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์,อิสระ ชูศรี (บรรณาธิการ),วัฒนธรรมสมัยนิยม,น.๖๓-๗๔,กรุงเทพฯ .
2558 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2558). ตะซาวง์ไดง์ จุดไฟตามประทีปในพม่า,พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บก.,ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก,น.๕๗-๖๓,กรุงเทพฯ .
2556 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2556). ปฺาดกลา ระนาดมอญในวัฒนธรรมความเป็นพม่า 2.วารสารเสียงรามัญ,ปีที่ 7 ฉบับที่ 34,5-6.
2556 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2556). หนั่นไกรแหม่ด่อ มหิงษมาตา : เทพผู้รักษาเมืองพะโค. วารสารเสียงรามัญ, ปีที่ 7 ฉบับที่ 36-37.
2556 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2556). ปฺาดกลา ระนาดมอญในวัฒนธรรมความเป็นพม่า 3. วารสารเสียงรามัญ,ปีที่ 7 ฉบับที่ 35,5-6.
2555 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2555). ปฺาดกลา "ระนาดมอญ".วารสารเสียงรามัญ,ปีที่ 6 ฉบับที่ 33,28-29.
2552 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2552). พระธาตุ : กุสลลักข์ในพุทธศาสนา หมุดหมายทางภูมิศาสตร์ในอุดมคติถึงเครือข่ายชุมชนล้านนาในแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน.,สำนักพิมพ์ธารปัญญา. เชียงใหม่ .
2549 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2549). พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการดนตรีไทย.เอกสารประกอบนิทรรศการ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี กับงานสังคีตศิลป์ ณ อาคารรัศมีทัศนา พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หน้า 5-23.
2546 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2546). งานประดับกระจกในมัณฑเลย์ : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพม่าระหว่างสมัยราชวงศ์คองบองตอนปลาย ถึงสิ้นสมัยอาณานิคม (พ.ศ.๒๓๖๐-๒๔๙๑). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2545 :
สิทธิพร เนตรนิยม . (2545). เมียวดี สังเขปประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่นที่น่าสนใจในชายแดนพม่า,วารสารเมืองโบราณ,ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓, .
2017 :
Sittiporn Netniyom . (2017). Man Mui Zhiang Ta: Burmese Dance in Thailand Origin, Meaning, and Lyric.Ampika Rattanapitak (Editor),A Collection of Papers on Myanmar Language and Literature.(p.137-165).Chiang Mai : Patana Prepress.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs