มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3248, 3114
Email : singhanat.non@mahidol.ac.th, snomnian@hotmail.com
Website :
 
การศึกษา
Doctor of Education ( TESOL & Applied Linguistics ) From University of Leicester, UK
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
English for Specific / Academic Purposes
2.
English as an International Language
3.
Intercultural Communication
4.
Identities in Multilingual Contexts (Postdoctoral Research Fellow, Endeavour Scholarship, UTS, Australia)
5.
Language Assessment (RELC, Singapore)
 
งานวิจัย (8)
2564 :
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยในยุควิถีชีวิตใหม่ [Online Learning and Teaching at a Graduate Level in a Research-Based University during a New Normal]_ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ กองบริหารการศึกษา
2564 :
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบใช้ภาพเหตุการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทวิภาษาสำหรับผู้เรียนวัยเด็กยุคดิจิทัล_ได้รับทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก (MU-MiniRC) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2564 [ที่ปรึกษา/ mentor]
2561 :
English Language Learning Materials Development through Community-Based Tourism
2560 :
Thai students in an Australian University (Endeavour Postdoctoral Research Fellowship)
2559 :
โครงการการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการศึกษาทางไกลและอินเตอร์เน็ท (Eng24)
2558 :
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน
2557 :
A Study of Problems and Needs of English Use for Transit Trade among Small and Medium Enterprise (SME) Entrepreneurs in Kanchanaburi Province
2552 :
A Study of Students' Attitudes and Needs of Learning Fundamental English Courses at Mahidol University, Kanchanaburi Campus
 
ผลงานตีพิมพ์ (45)
2021 :
Saemee, K., & Nomnian, S . (2021). Cultural representations in ELT textbooks used in a multicultural school. rEFLections, 28(1), 107-120.
2021 :
Saemee, K., & Nomnian, S. (2021). Diversity of cultural sources in ELT activity books: A case study of a multicultural primary school in Thailand. PASAA, 61(1), 61-86.
2020 :
Jhaiyanuntana, A., Nomnian, S. (2020). Intercultural Communication Challenges and Strategies for the Thai Undergraduate Hotel Interns. PASAA, 59, 204-235.
2020 :
Suebwongsuwan, W., & Nomnian, S. (2020). Thai hotel undergraduate interns’ awareness and attitudes towards English as a lingua franca. Indonesian Journal of Applied Linguistics. 9(3), 704-714. doi: 10.17509/ijal.v9i3.23221 https://ejournal.upi.edu/index.php/IJAL/article/view/23221, Scopus, Q2.
2020 :
Nomnian, S. , Trupp, A., Niyomthong, W., Tangcharoensathaporn, P., & Charoenkonka, A. (2020). Language and community-based tourism: Use, needs, dependency, and limitations. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 13(1), 57-79.
2020 :
Inpeng, S., & Nomnian, S. (2020). The use of Facebook in a TEFL program based on the TPACK model. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network Journal, 13(2), 369-393.
2019 :
Rungkaew Phumpho, Singhanat Nomnian . (2019). Challenges for Thai business people using English in ASEAN. The Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(3), 743-750.
2019 :
Inphoo, P, Nomnia, S. (2019). Dramatizing a Northeastern Thai Folklore to Lessen High School Student' Communication Anxiety. PASAA, , .
2019 :
Fonghoy, W., Tayjasanant, C., & Nomnian, S.. (2019). In-service secondary school English teachers' instructional practices, challenges, and their training needs: A focus group interview study. Princess Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 152-165.
2018 :
Singhanat Nomnian, Thitihmadee Arphattananon. (2018). A Qualitative Study on Factors Influencing Achievement of English Language Teaching and Learning in Thai Government Secondary Schools. Asian EFL Journal, 20(6), 207-233.
2018 :
Nomnian, S. . (2018). Chinese Overseas Students’ Perspectives on Benefits and Limitations of English Language Learning and Teaching between China and Thailand. . Arab World English Journal, 9(2), 251-261.
2018 :
Nomnian, S., Arphattananon, T.. (2018). School administers’ competencies for effective English language teaching and learning in Thai government primary schools. . IAFOR Journal of Education, 6(2), 51-69.
2018 :
Nomnian, S. . (2018). Thai doctoral students’ layers of identity options through social acculturation in Australia. . Austrian Journal of Southeast Asian Studies, 11(1), 99-116.
2017 :
Singhanat Nomnian . (2017). Thai PhD students and their supervisors at an Australian university: Working relationship, communication, and agency. . PASAA, 53(1), 26-58.
2017 :
Singhanat Nomnian . (2017). Politician-Turned-Doctoral Student’s Narrative Identity at an Australian University: A Case Study. IAFOR Journal of Education, 5(2), 161-176.
2016 :
Maya Khemlani David, Francisco Perlas Dumanig, Kuang Ching Hei, Singhanat Nomnian. (2016). Cross-Cultural Encounters in Giving Compliments and Making Requests through Literary Texts: Pedagogical Ramifications. Malta Review of Education Research, 10(1), 5-22.
2016 :
ยุวดี ทรัพย์สมบูรณ์, สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, และ สิงหนาท น้อมเนียน . (2016). อิทธิพลทางความเชื่อของอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีต่อการเสริมต่อแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 35 (ฉบับพิ, 245-264.
2016 :
Chinangkoon Suwannasri, Singhanat Nomnian. (2016). An Investigation into Attitudes of Vocational Students in Tourism towards English as a Lingua Franca in ASEAN. International Conference Materials on Education and Technology Research and Innovation, , 133-139.
2015 :
Singhanat Nomnian, Mayuree Thawornpat. (2015). Family Engagement on the Promotion of Thai Learners’ English Language Learning in Public Secondary Schools in Bangkok. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 8 (2), 43-58.
2014 :
Singhanat Nomnian . (2014). Thai Entrepreneurs’ Needs of English Language for Raft Service Business. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 14(3), 101-128.
2014 :
Singhanat Nomnian . (2014). Thai entrepreneurs’ needs of English language learning materials for the raft service business in Kanchanaburi province . Humanities Journal, 21(2), 243-275.
2014 :
Singhanat Nomnian . (2014). English as the ASEAN lingua franca in Thai Higher Education. Veridian E-Journal (International Issue), 7(4), 75-84.
2014 :
Sawapat Techapun, Singhanat Nomnian, & Sumittra Suraratdecha . (2014). Preparing Thai Biomedical Engineering Undergraduates for AEC: Expectations of Academic Staffs and Stakeholders. Proceedings of the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC), Bangkok , , 1-12.
2013 :
Singhanat Nomnian . (2013). Review of English language basic education core curriculum: Pedagogical Implications for Thai primary level teachers of English . Kasetsart Journal (Social Sciences), 34(3), .
2013 :
Singhanat Nomnian . (2013). Thai cultural aspects in English language textbooks in a Thai secondary school . Veridian E-Journal, Silpakorn University (International Issue), 6(7), 13-30.
2013 :
Muthita Chinpakdee, Singhanat Nomnian, & Sumittra Suraratdecha . (2013). English Vocabulary Knowledge and Vocabulary Learning Strategies of Thai Undergraduate Students in Science Program. The 3rd STOU Graduate Research Conference Proceedings, , 1-10.
2013 :
Kanyaporn Leesamphandh, Singhanat Nomnian, & Sumittra Suraratdecha . (2013). The Study on Developmental Process of Communicative English Courses in a World-Class Standard School . The 3rd STOU Graduate Research Conference Proceedings, , 1-12.
2012 :
Singhanat Nomnian . (2012). Exploring Thai EFL teachers’ reflections on teaching English pronunciation at a primary school level. . The Journal of ESL Teachers and Learners, 1, 47-54.
2011 :
Singhanat Nomnian . (2011). Experiencing intercultural communication in the workplace: A case study of Thai undergraduate EFL students in the U.S. . Thai TESOL Bulletin, 22 (1), 40-62.
2010 :
Singhanat Nomnian . (2010). The impact of textbook illustrations on a Thai student’s perceptions of British cultures: A case study . , 21, 53-64.
2010 :
Singhanat Nomnian . (2010). Balancing Thai students’ academic and professional needs in EAP courses. . Professional and Academic English: Journal of the IATEFL English for Specific , 35, 37-42.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). The impact of linguistic ideology on English language teaching: A case study of high school teachers. . 2009 Language and Language Teaching Conference , , 77-93.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Filipino EFL teacher’s positioning in a Thai secondary school: A case study . Suranaree Journal of Social Sciences, 3 (2), 77-90.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Re-Conceptualizing Thai students’ “cultures of learning” abroad: Social constructionist and poststructuralist perspectives . Journal of Religion and Culture, 3 (2), 139-152.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Integrating linguistic and ethnic minority students in a Thai secondary school: A case study . The Journal of Faculty of Liberal Arts, 5 (1), 107-120.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Examining the impact of social interactions on Thai students’ classroom participation in a pre-sessional EAP course in a British University . Humanities Journal, 16 (1), 64-75.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Identity negotiation in classroom participation: A case study of postgraduate Thai students in a British university . In Beaven, B. (ed.). Exeter Conference Selections, IATEFL Publications, , 167-169.
2009 :
Singhanat Nomnian, Songsri Soranastaporn. (2009). The Impact of National Education Act 1999 on English Language Teaching in Thailand’s Higher Education . In Krzanowski, M. (ed.). EAP and ESP in Developing Countries: Current State of Play vs Actual Needs and Wants, , 225-234.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Empowering Thai students’ classroom participation through teaching English as an international language . Journal of Language and Culture, 27 (1), 41-60.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Advantages and disadvantages of diary study and semi-structured interview in a case study examining a Thai ESL student’s perceptions of British cultures . rEFLections, 12, 53-65.
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). The Impact of Linguistic Ideololgy on English Language Teaching : A Case Study of High School Teachers . Proceedings of 2009 Language and Language Teaching International Conference , , 77-93.
2008 :
Singhanat Nomnian . (2008). The role of ELT teachers on a Thai ESL learner’s perspectives of target language culture at a British university: A case study . The Journal of Faculty of Liberal , 4 (1), 117-127.
2008 :
Singhanat Nomnian . (2008). The impact of large class size on Thai postgraduate students’ identity negotiation in a British university . n Corcoran, C., Cooke, S., Eden, R., Lucas-Gardiner, & Macnab, N. (eds.) Education Research: Strengths and Limitations, , 133-143.
2008 :
Singhanat Nomnian . (2008). Impact of linguistic diversity on Thai postgraduate students’ classroom participation in a British university . E-pisteme, 1 (1), 22-39.
2007 :
Singhanat Nomnian . (2007). Thai Students’ exertion of agency on classroom participation in a pre-sessional EAP course in a British University . Thai TESOL Bulletin, 20, 11-24.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (12)
2559 :
สิงหนาท น้อมเนียน . (2559). การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดนิเวศวิทยาพหุภาษา (Teaching English based on the concept of multilingual ecology)ใน ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, และ มรกต ไมยเออร์ (บก.) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (หน้า 175-187). กรุงเทพฯ:บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
2559 :
อรุณี วิริยะจิตรา, สิงหนาท น้อมเนียน (บก.) . (2559). แนวทางการสร้างสรรค์วัฒนธรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอน ผู้บริหารการศึกษา ครอบครัวและชุมชน. นครปฐม: บริษัทพริ้นทอรี่จำกัด.
2558 :
สิงหนาท น้อมเนียน . (2558). ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการแพเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินท์ติง จำกัด.
2555 :
สิงหนาท น้อมเนียน . (2555). บทวิจารณ์หนังสือ: อรุณี วิริยะจิตรา, ภาสพงษ์ ศรีพิจารณ์, สุริยันติ์ ปานเล่ห์, สุนันทา วรรณสิทธิ์ เบล, กมลรัตน์ ศรีหารักษา, ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, และคณะ. (2555). เหลียวหลังแลหน้า การสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง จำกัด. 224 หน้า. ใน วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 31(1), 109-115..
2555 :
สิงหนาท น้อมเนียน . (2555). หน่วยที่ 4 บริบททางวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ภาษา ใน ประมวลสาระชุดวิชาหลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2018 :
Singhnat Nomnian . (2018). Nomnian, S.(2018). Synergizing Transcultural Learning of Global Englishes: Voices of Chinese Exchange Students in a Thai University. Bangkok: ELT Education (Thailand)..
2018 :
Singhanat Nomnian . (2018). Book review: Louisa Buckingham (2017)(Ed.).Language, Identity and Education on the Arabian Peninsula: Bilingual Policies in a Multilingual Context. Bristol: Multilingual Matters. Asian EFL Journal, 20(2).
2017 :
Suwannasri, C. & Nomnian, S. (2017) . (2017). English as a lingua franca in ASEAN: Researching language attitudes. In M. Meyer & Tingshu, Z. (Eds.) Multicultural ASEAN: Diversity in Identity, Language, Memory and Media (pp.125-150). Nakhon Pathom: MU-MAC..
2017 :
Singhanat Nomnian . (2017). Book review: Forman, R. (2016).First and Second Language Use in Asian EFL. Bristol: Multilingual Matters. e-FLT, 14(1).
2016 :
Singhanat Nomnian . (2016). Book Review: Farrell, T.S.C (2015). Promoting teacher reflection in second language education: A framework for TESOL professionals. NY: Routledge. (pp.xi-138). Journal of Language and Culture, 35 (Special Issue), 285-288..
2016 :
Singhanat Nomnian . (2016). Article Review: Wilkinson, T.M.(2016) What do you think of me? : A semi-ethnographic investigation into student stereotypes and biases towards teachers. The New English Teacher 10(1), 20-41. In Thai TESOL Journal, 29(1), 121-123..
2009 :
Singhanat Nomnian . (2009). Positioning in multilingual classrooms: A case study of Thai students in a British university. Germany: VDM Verlag. .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs