มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์
 
รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์

 
ห้องพัก : 302
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3300
Email : lcdkn@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
•    () ,
•   ปริญญาโท (Communication) Western Michigan University, สหรัฐอเมริกา
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
2.
สื่อมวลชน สื่อมวลชนท้องถิ่น
3.
จิตวิยาการสื่อสาร
4.
การสื่อสารสุขภาพ
5.
การสื่อสารในท้องถิ่น
 
งานวิจัย (25)
2551 :
โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (ภูมิภาคตะวันตกศึกษา): การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2551 :
การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯประเด็น 9 และ 10
2550 :
การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงานและการขยายผล
2550 :
การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
2549 :
แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
2549 :
การปฏิบัติการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณี ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและเบาหวาน
2548 :
สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น
2548 :
การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ
2548 :
การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางเรื่อง ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย
2548 :
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกรณีสื่อชุมชน
2547 :
การพัฒนาหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
2547 :
การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
2547 :
ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม พลวัตและการเปลี่ยนแปลง
2546 :
รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2546 :
ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของ อบต.
2545 :
การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นความต้องการของประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี
2544 :
ความคิดเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์
2543 :
การศึกษาการสื่อความหมายในการบอกเล่า
2537 :
โครงการจัดทำแผนการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่
2536 :
โครงการจัดทำแผนการจัดการ การอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าสงขลา
2535 :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2535 :
ประกันสังคม:ความพร้อมของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2533 :
สื่อพื้นบ้าน : การใช้ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2532 :
การศึกษาเบื้องต้นชุมชนบ้านครัวเหนือ (บ้านแขกครัว) กรณีศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
N/A
สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
 
ผลงานตีพิมพ์ (17)
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2551). การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นด้วยนักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น การสื่อสารสุขภาพ Health Communication. , , 85 - 98.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). บทบาทของสื่อชุมชนต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข กรณี การบันทึกบัญชีครัวเรือน หลากหลายมิติแห่งความอยู่ดีมีสุขของคนไทย. , , 125 - 135.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น รวมบทความวิชาการ การสัมมนาระดับชาติ Communication Experiences : Pathway to the Future . , , 50 - 62.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 25 (1), 7 - 27.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ. สาธารณสุขและการพัฒนา , 4(3), 43 - 55.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, นิยะนันท์ สำเภาเงิน. (2546). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของ อบต. . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 3 (7), 51 - 66.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2546). การสื่อสารในชุมชนเพื่องานส่งเสริมสุขภาพ . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 22 (2), 5 - 21.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, สมใจ ดำรงสกุล และวาสนา จันทร์สว่าง. (2545). รูปแบบการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ของประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 1 (3), 37 - 52.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง และมณฑา โมฬี. (2545). การพัฒนาหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชน . วารสารนิเทศศาสตร์, 20 (1), 56 - 69.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2544). การสื่อความหมายในการบอกเล่า . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 20 (2), 52 - 68.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2544). ความคิดเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 1 (2), 20 - 34.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2538). ย้อนอดีต พินิจปัจจุบัน พลิกฝันให้เป็นจริง . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 14 (1), 4 - 10.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2537). การรับฟังเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหา . วารสารสุขศึกษา, 17 (67-68), 55 - 62.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2537). สื่อมวลชนในยุคโลกาภิวัฒน์กับความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 13 (2), 11 - 20.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2536). หอกระจายข่าว : ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 12 (2), 35 - 41.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2535). เทคโนโลยีการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ . วารสารสุขศึกษา, 14 (56), 67 - 73.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2532). เพิ่มอรรถรสในการสื่อสารด้วยสื่อไร้ภาษา . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 8 (1), 31 - 37.
 
การนำเสนอ (1)
2548 :
ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย
 
ผลงานอื่นๆ (21)
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). บทสังเคราะห์รายงานการวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม. นนทบุรี : หจก.สหพัฒนไพศาล. .
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). สื่อสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขในทัศนะของชุมชน รายงานการวิจัยโครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม. 1 - 21..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). แนวคิดและทฤษฎี สังคม การสื่อสาร กับการเปลี่ยนแปลงสังคม.
 
ปาริชาต สถาปิตานนท์ , ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่น . (2549). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2549). แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) นอ สอ สอ จุด.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สื่อมวลชนท้องถิ่น : สถานภาพและความพร้อมในการเป็นสื่อเพื่อพัฒนา, รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (Collected Academic Articles on Language for Rural Development) (88 - 106). เมืองที่พิมพ์: โรงพิมพ์..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น (พ.ศ.2547-2548). สวรส. 101 – 132 ..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ชุบชีวิตหอกระจายข่าวสาร ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). .
 
เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, อภิญญา บัวสรวง, ดวงพร คำนูณวัฒน์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2548). วิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี. กรุงเทพฯ: บริษัทเอกพิมพ์ไท จำกัด..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด. .
 
พรทิพย์ เย็นจะบก , ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ. (2548). การเรียนรู้สื่อ คู่มือการสอนระดับมัธยมศึกษา, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ระดมสื่อ ร่วมสร้าง ความอยู่ดีมีสุข.
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ. องค์การอนามัยโลกและสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพ(พ.ศ.2547-2548) ,แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)..
 
เอี่ยม ทองดี, ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2543). รวมบทความทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. .
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2541). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด. .
 
วาสนา จันทร์สว่าง, ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ. (2541). ภาพลักษณ์ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2539). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไทม์เทรด..
 
ประกอบ ศรีวัจนะ, ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2539). ผู้ชายขายตัว. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จำกัด..
 
ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2536). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พริ้นท์จำกัด..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน