มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา

 
ห้องพัก : 303
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3302
Email : sophana@gmail.com, lcssc@hotmail.com
Website : http://www.oknation.net/blog/indianstudies, http://gotoknow.org/blog/indianstudies
 
การศึกษา
•   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
•   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
•   ปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์) La Trobe University, ออสเตรเลีย
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.
ภาษาและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
3.
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
4.
อินเดียศึกษา
5.
ภาษา วัฒนธรม และชาติพันธุ์ในอาเซียนและอินเดีย
 
งานวิจัย (29)
2561 :
โครงการการเคลื่อนย้ายประชากรในอาเซียน : สังคมพหุวัฒนธรรม การปกป้องทางสัมคม และระบบสุขภาพ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_หัวหน้าโครงการ
2560 :
โครงการวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลักในสังคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย: กรณีศึกษาเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2560"แผนงานที่ 2 การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี [หัวหน้าโครงการ]
2560 :
โครงการการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย แหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน_[หัวหน้าโครงการ]
2559 :
แผนงานวิจัยการศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน_[หัวหน้าโครงการ]
2559 :
โครงการย่อยที่ 1 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย ภายใต้แผนงาน แผนงานที่ 2 การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี
2551 :
แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2551 :
โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ ""เศรษฐกิจพอเพียง"": การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน
2551 :
พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย-เวียดนาม-อังกฤษ
2551 :
การศึกษาภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ กลาง ใต้ ในประเทศเวียดนาม: การแปรศัพท์และเสียง*
2551 :
พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย-เวียดนาม-อังกฤษ และเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ
2550 :
สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี
2549 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: เวียดนาม
2544 :
แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
2544 :
โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต
2542 :
สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2
2542 :
คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม
2541 :
สุภาษิตานุกรมเวียดนาม เล่ม 1
2541 :
กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม
2539 :
รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย
2538 :
การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา
2533 :
การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย
2532 :
บทสนทนาภาษาไทย-เวียดนาม
2529 :
พจนานุกรมไทย-กะเหรี่ยงสะกอ
---- :
การสำรวจข้อมูลวัฒนธรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย
-- :
อินเดียในประเทศไทย: พลวัตรในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและเอเชีย
-- :
Rice Culture: Rites and Rituals in India and Thai Societies
-- :
บทบาทของศาสนาฮินดู ซิกข์ และเชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทย
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่าในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทย และมาเลเซีย
N/A
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนาม
 
ผลงานตีพิมพ์ (35)
 
โสภนา ศรีจำปา, และ Amarjiva Lochan. (2564). เมฆ หยาดน้ำฟ้า และพายุ: มิติภาษาและวัฒนธรรม. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 39(1), 91-117.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2564). พุทธศาสนาไทยสตรี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(2), 1-22.
 
ณัฐพัทธ์ บุญฮก, โสภนา ศรีจำปา. (2563). การตั้งชื่อถนนในกรุงฮานอยยุคอาณานิคมฝรั่งเศส. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(1), 37-58.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2562). ภาษา: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับแรงงานข้ามชาติในสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 37 (2), 82-112.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2549). มุมไบ:ประตูสู่อินเดียทางตะวันตก. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 2(1), .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2548). แรกรู้จักอินเดีย. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(1), .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2548). ค่านิยมของสังคมเวียดนาม: กรณีศึกษาชาวฮานอยและนครโฮจิมินห์. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(2 - 3), .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2546). สำนวนที่แสดงความรู้ในโอกาสต่างๆของชาวเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 22 (1), .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2546). มองสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทยบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสุภาษิต สำนวนเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 22(2), .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2545). โลกทัศน์ทางสังคมของชาวเวียดนามจากสุภาษิต. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 20(1), 67 - 77.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2545). คนในทัศนะของชาวชาวเวียดนามจากสุภาษิต. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 20(3), 85 - 93.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2544). วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 19(1), .
 
. (2543). สตรีเวียดนามในยุคโด๋ย เม้ย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(1), 47-53.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2542). ระบบการศึกษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 73 - 82.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2541). สถาบันครอบครัวเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 111 - 117.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2540). ชื่อถนนในกรุงฮานอย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 16(1), 97 - 108.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2539). การใช้ภาษาไทยในเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 15(2), 107 - 111.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2539). ความสุภาพในภาษาเวียดนาม. สารภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนบ้านถิ่นไทย , 2(1), 2 - 4.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2538). ประสบการณ์การออกภาคสนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 14(1), 106 - 118.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2538). คำถามในภาษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 14(2), 105 - 114.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2538). ที่มาของคำว่าเวียดนาม. สารภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนบ้านถิ่นไทย , 1(1), 2.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2537). คำลงท้ายภาษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 13(2), 40 - 48.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2536). คำยืมในภาษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 12(1), 17 - 24.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2533). ชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนาม กลุ่มมอญ-เขมร. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 9(1), 61 - 78.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2532). วรรณยุกต์ภาษาเวียดนามมาจากไหน?. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 8(1), 38 - 43.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2532). วันปีใหม่เวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 8(2), 9 - 12.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2531). ระบบคำเครือญาติเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 7(1), 41 - 52.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2531). ระบบคำสรรพนามในภาษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 7(2), 40 -55.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2529). ปริศนาคำทายไทยและเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 6(1), 36 - 60.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2529). วัฒนธรรมการตั้งชื่อและการเรียกชื่อของชาวเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 6(2), 99 - 109.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2528). ภาษาเวียดนาม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 5(1), 79 -94.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2528). สุภาษิตเวียดนาม เปรียบเทียบกับ สุภาษิต สำนวนคำพังเพยไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 5(2), 4 - 26.
 
Sophana, S., Mirinda, B. & Uniansasmita, S. (2019). Managing Unskilled Migrant Workers’ Language Diversity in the Multicultural Societies of Thailand, Malaysia, and Singapore. JATI-Journal of Southeast Asian Studies, 24(1), 117-150.
 
Srichampa, S. . (2019). Inter-Mixing Indiannesss With Thainesss in Selected Thai Novels. AWEJ for Translation & Literary Studies, 3(2), 152-164.
 
Srichampa, S., Burarungrot, M.& Samoh,U. (2018). Language Planning through Policy in Thailand, Malaysia and Singapore for Unskilled Migrant Workers. Journal Of Language And Linguistics, 36(2), 89-121.
 
การนำเสนอ (14)
2555 :
Multi Beliefs of the Thai Buddhists: A Case Study of Hindu-Buddhist Co-existence in Thailand
2554 :
Corporate Social Responsibility of the Indian Businesses in Thailand
2553 :
Vietnamese-Thai beliefs for their well-being
2553 :
Routine to Research to Development with the Buddhist Concept
2553 :
Routine to Research to Development with the Buddhist Concept
2553 :
ทดสอบ
2552 :
วัฒนธรรมและการพัฒนาในประเทศไทย
2552 :
สโลแกนภาษาเวียดนามในศตวรรษที่ 21
2552 :
งานวิจัยและการเรียนการสอนภาษาศาสตร์ในรอบ 35 ปีของมหาวิทยาลัยมหิดล
2552 :
ชื่อเทพเจ้าต่างๆ ของฮินดูและอิทธิพลในการตั้งชื่อคนไทย
2552 :
ดอกบัว : ดอกไม้น้ำในวัฒนธรรมไทย
2548 :
หนี้ชีวิตของสตรีอินเดีย?: การศึกษาเบื้องต้น
2010 :
Indian-Thai and Indian Communities in Bangkok and their enterprise
2010 :
Routine to Research to Development with the Buddhist Concept
 
ผลงานอื่นๆ (26)
 
โสภนา ศรีจำปา, และ Amarjiva Lochan. (2563). เรียนรู้ภูมิปัญญาจากบุคคลต้นแบบอินเดีย. นนทบุรี: หจก. นิติธรรมการพิมพ์.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2552). สวามีวิเวกานันท์ : บุคคลต้นแบบเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ของโลก กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2551). พม่าฤดูร้อนมีนาฯ. สยามรัฐ. หน้า 26.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2551). เรียนรู้อินเดีย ศรัทธา ศิลปะ วิศวกรรม. สยามรัฐ ปีที่ 58 ฉบับที่ 19990 .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2551). ตะลุยแดนภารตะโดยรถไฟ.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2551). ถนนทุกสายมุ่งสู่อินเดีย.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2551). มูลวัว สรรพคุณครอบจักรวาลที่อินเดีย"" ไทยคาวบอย แมกกาซีน ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (กันยายน-ตุลาคม), 36-37..
 
โสภนา ศรีจำปา . (2550). เหรียญสองด้านอินเดีย: วัฒนธรรมอาหาร. สยามรัฐ ปีที่ 58 ฉบับที่ 19962. หน้า 26.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2546). ภาษาเวียดนาม เล่ม 1 ชุดบทเรียนภาษาเพื่อนบ้านสำหรับการฝึกฝนด้วยตนเอง ในลักษระชุด Intensive Pre-posting Survival Kit for Thai Diplomats.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2546). ภาษาเวียดนาม เล่ม 2 ชุดบทเรียนภาษาเพื่อนบ้านสำหรับการฝึกฝนด้วยตนเอง ในลักษระชุด Intensive Pre-posting Survival Kit for Thai Diplomats.
 
โสภนา ศรีจำปา . (2545). ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม เอกสารชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2543). รู้จักเวียดนามผ่านภาษาและวัฒนธรรม. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. .
 
โสภนา ศรีจำปา . (2543). Tuc ngu, thanh ngu, cac ngon Thailan. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว. (สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงฮานอย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาแลวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, in Thai and Vietnames).
 
โสภนา ศรีจำปา . (2543). พรรณพฤกษ์สัตว์พื้นบ้านในเวียดนาม.
 
โสภนา ศรีจำปา, ลักขณา ดาวรัตนหงษ์, วชิราภรณ์ วรรณดี, มยุรี ถาวรพัฒน์ และภัททิยา ยิมเรวัต. (2537). แบบฝึกหัดออกเสียงพยัญชนะ ร, ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสียงพยัญชนะควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ครั้งที่ 1: 22-24 มิถุนายน 2537 และครั้งที่ 2: 25-27 มกราคม 2538..
 
โสภนา ศรีจำปา . (2537). การออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ , โสภนา ศรีจำปา. (2537). คู่มือการใช้เทปสำหรับฝึกออกเสียงพยัญชนะ ร,ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย และเทปคาสเสทฝึกออกเสียง 1 ตลับ.
 
สุวิไล เปรมศรีรัตน, โสภนา ศรีจำปา. (2537). การมองลักษณะทางชาติพันธุ์ภาษา การปรับเปลี่ยน และการใช้ภาษาของชุมชนที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. ภาษาและวัฒนธรรม 13(2): 79-89..
 
โสภนา ศรีจำปา . (2537). การออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
โสภนา ศรีจำปา . (2534). ดรรชนีวารสารภาษาและวัฒนธรรม. ภาษาและวัฒนธรรม 10(1): 92-111..
 
โสภนา ศรีจำปา . (2532). บทสนทนาภาษาไทย-เวียดนาม. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
สุริยา รัตนกุล, วิรัช นิยมธรรม และโสภนา ศรีจำปา. (2529). พจนานุกรมไทย-กะเหรี่ยงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
Srichampa, S . (2020). The Next Decade of Scope and Opportunities between India and Thailand. ASEAN-India Partners of Integration in Asia. New Delhi: RIS, 77-89.
 
โสภนา ศรีจำปา, อมรชีพ โลจัน. (--). แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี.
 
รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา . (--). โมเสคชีวิต พิศดูภารตะ.
 
โสภนา ศรีจำปา . (--). จากเจ้าพระยา สู่คงคาแดนภารตะ.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน