มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถาวรพัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ถาวรพัฒน์

 
ห้องพัก : 112/4
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3111
Email : mthawornpat@yahoo.com, mayuree.th@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
•   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม, ไทย
•   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
•   ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
มนุษยวิทยาภาษาศาสตร์
2.
ภาษาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3.
ภาษาศาสตร์ภาคสนาม
4.
5.
 
งานวิจัย (19)
2562 :
ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “Literacy Assessment and Training” ภายใต้โครงการ Women Empowerment thought functional literacy_[บริการรับทำวิจัย] แหล่งทุน: มูลนิธิรักษ์ไทย
2561 :
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตามแนวชายแดน)” แหล่งทุน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา_[ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการศูนย์วิจัยวัตกรรมชุมชน เพื่อการฟื้นฟูภาษาและพัฒนาประเทศ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการวิจัยเรื่อง “ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ปี 2561 แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2559 :
โครงการผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน แหล่งทุนสำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)_ผู้ร่วมวิจัย
2559 :
โครงการถอดบทเรียนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2558 :
โครงการการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัวและชุมชน ภายใต้แผนงานวิจัย การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน_แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2555 :
ประมวลคำศัพท์การพนัน และผลกระทบจากวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง
2551 :
ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 1)
2550 :
ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย : กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี
2549 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาวครั่ง
2549 :
โครงการการศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2549 :
ญัฮกุร มอญโบราณแห่งเทพสถิต
2544 :
แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
2542 :
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
-- :
พลังภาษาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย
N/A
ลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาท้องถิ่น (กะเหรี่ยงโปว, กะเหรี่ยงสะกอ, และมอญ)
N/A
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
N/A
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษา (ไทย) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับปฐมวัย
 
ผลงานตีพิมพ์ (4)
 
อภิชาติ ผาแดง, มยุรี ถาวรพัฒน์. (2563). การแปรเสียงพยัญชนะของคนสามกลุ่มอายุในภาษาบีซู. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 39(2), 23-45.
 
สุมนทิพย์ วัฒนา, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ มยุรี ถาวรพัฒน์. (2563). แนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การสอนแบบแม่สอนลูก. วารสารศิลปศาสตร์, 20(2), 206-233.
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2539). สหพันธ์แม่หญิงลาว. , 15(2), 97 - 106.
 
Nomnian, N. , Thawornphat, M. (2015). Family Engagement on the Promotion of Thai Learners’ English Language Learning in Public Secondary Schools in Bangkok. Language Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal, 8(2), 43-58.
 
การนำเสนอ (3)
2549 :
ภาษา ความรู้ท้องถิ่น พลังแห่งการพัฒนา กรณีละว้า(ก๋อง) บ้านกกเชียง จ.สุพรรณบุรี
2548 :
ก๋อง : ภาษาในภาวะวิกฤตของประเทศไทย
2546 :
ชาติพันธุ์ละว้า (ก๋อง) : การเสื่อมสลาย การดำรงอยู่ และการฟื้นฟู
 
ผลงานอื่นๆ (15)
 
สุนิดา ศิวปฐมชัย, มยุรี ถาวรพัฒน์, วีรานันท์ ดำรงสกุล และ สุมิตรา สุรรัตน์เดชา . (2557). "พลังภาษาและวัฒนธรรม" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมอยู่สบาย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (หน้า 29-62). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, มยุรี ถาวรพัฒน์, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, อิสระ ชูศรี และสิริรัตน์ สีสมบัติ. (2550). ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย : กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์..
 
อนันต์ ลิมปคุปตถาวร, สุวิไล เปรมศรีรัตน์, มยุรี ถาวรพัฒน์, ฉันทนา คำนาค และกัลยา ลิ้มตรีรัตนา. (2549). ญัฮกุร มอญโบราณแห่งเทพสถิต. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์, เอมอร เชาน์สวน. (2548). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาวครั่ง. กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไทย จำกัด..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2548). การพัฒนาระบบเขียนก๋อง : กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ. รวมบทความภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท(หน้า 79-8 ).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2547). วารสารเมืองโบราณ. ผ้าก๋อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ปีที่ 30, ฉบับ 1(ม.ค.-มี.ค.). 149-158..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2542). นิทานคุณยาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
สมใจ ดำรงสกุล, มยุรี ถาวรพัฒน์, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์ และปียกนิฏฐ์ หงษ์ทอง. (2542). ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2541). ศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2541). นิทานเวียดนาม. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2540). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ : ก๊อง (อุก๊อง).
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2538). กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
มยุรี ถาวรพัฒน์ . (2537). แบบฝึกหัดออกเสียงพยัญชนะ ร, ล และพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทยเล่มที่ 1 และ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสียงพยัญชนะควบกล้ำและเสียงพยัญชนะ ร ในภาษาไทย จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย.
 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, มยุรี ถาวรพัฒน์. (2536). พจนานุกรมไทย-ขมุ-อังกฤษ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล..
 
Mayuree Thawornpat . (2018). Lavue Tevitalization Preject and Networks. Suwilai Premsrirat and David Hirsh (eds), Language Revitalization: Insights from Thailand (pp.143-154). Germany :Peter Lang. [Linguistic Insights Studies in Language and Communication: li 246]  [SJR].
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน