มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อาจสมิติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อาจสมิติ

 
ห้องพัก : 312/6
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3331
Email : narong.ard@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
ปริญญาเอก ( Southeast Asian Studies ) From The Australian National University
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
เครือข่ายทางสังคม
2.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในเขตเมืองและชนบท
3.
วัฒนธรรมกับการพัฒนา
4.
วัฒนธรรมชายขอบ
5.
 
งานวิจัย (4)
2552 :
สุรามิติทางสังคมและวัฒนธรรม : บทสะท้อนผ่านบทเพลง
2552 :
โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวัฒนธรรมในการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
2552 :
การใช้ภาษาและทัศนคติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยกับแนวทางการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์โดยชุมชนแบบยั่งยืน
N/A
โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน - แม่กลอง ระยะที่ 2 (โครงการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชน)
 
ผลงานตีพิมพ์ (0)
 
การนำเสนอ (2)
2552 :
Strengthening Community Working Nodes in Rural Development : Case Studies from Thailand
2552 :
สุรา มิติทางสังคมวัฒนธรรม: บทสะท้อนผ่านบทเพลง
 
ผลงานอื่นๆ (2)
2538 :
ณรงค์ อาจสมิติ . (2538). การศึกษาทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน.
2537 :
ณรงค์ อาจสมิติ . (2537). ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อการเป็นโรคพยาธิปากขอในภาคใต้: กรณีศึกษาบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน