มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   วีระพงศ์  มีสถาน
 
วีระพงศ์  มีสถาน

 
ห้องพัก : 112/5
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3119
Email : mesathan@yahoo.com, mesathan@gmail.com
Website :
 
การศึกษา
ศศ.ม. ( ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ ) From มหาวิทยาลัยมหิดล
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ภาษาตระกูลไท
2.
วัฒนธรรมลาว-ไทย-ญี่ปุ่น
3.
เพลงและดนตรีพื้นเมือง
4.
คติชนวิทยา
5.
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 
งานวิจัย (11)
2553 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : อะรักลาโวย
2553 :
โครงการ ""อนุรักษ์หนังสือไทยโบราณ"" ซึ่งเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาที่หลากหลาย สมควรรักษาและศึกษาเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หนังสือและภาษาโบราณ
2552 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลาวเวียง
2552 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ญ้อ
2552 :
พจานานุกรมภาษา ลาว-ไทย
2550 :
สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี
2550 :
โครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาวเวียง
2550 :
โครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ซาไก
2549 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: กะเลิง
N/A
พจนานุกรมไทยใหญ่-ไทย
N/A
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 
ผลงานตีพิมพ์ (14)
2547 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2547). วิกฤตการวิจัย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 23(2), 104 -105.
2544 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2544). ไม้หลักปักขี้ควาย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 20(1), 119.
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ประสิทธิ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 19(2), 119 - 120.
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). อาการครบสามสิบสอง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 19(1), 118.
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). คำโตงโตย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 116.
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). ไค เมืองหลวงพระบาง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 106.
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). สถานภาพอักขรวิธีลาว. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(1), 19 - 27.
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). เอามือซุกหีบ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 98.
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ความสำคัญของภาษาลาว. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(2), 85 - 90.
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). เวลาฟากฝั่งโขง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 14.
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). จิ้งจกทัก. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 110.
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ท้าวแสนปม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 118.
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). วรรณยุกต์ช่อง B4: กรณีศึกษาภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 15(1), 107 - 118.
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ละว้าบ้านแปะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ : การสำรวจภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 15(2), 58 - 72.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (78)
2552 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2552). อบรม ""เทคนิคการสอนภาษาไทย"" .
2552 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2552). สอนภาษาไทย.
2551 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2551). สอนภาษาไทย.
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). พจนานุกรม มอญ-ไทย .
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง (ผลงานการปริวรรตจากภาษาลาว). กรุงเทพฯ: มติชน. .
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเลิง. กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท. .
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). พลิกแผ่นดิน ปลิ้นแผ่นฟ้า. (แปลจากวรรณกรรมรางวัลซีไรท์ภาษาลาว). กรุงเทพฯ: มติชน. .
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). ควายให้กำเนิดคน. (เป็นบรรณาธิการ และเขียนเรื่อง กำเนิดวัวกับควาย). กรุงเทพฯ: มติชน. .
2548 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2548). พจนานุกรม มอญ-ไทย (กรรมการจัดทำ). กรุงเทพฯ: มติชน. .
2547 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2547). พจนานุกรมฉบับมติชน (กรรมการจัดทำ). กรุงเทพฯ: มติชน. .
2547 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2547). ภาษาและสื่อกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 169-200. .
2546 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2546). สอนภาษาไทย.
2545 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2545). สอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร .
2544 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2544). เครื่องแบบนักเรียนวิจิตรกรรม (ลาว). ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 22 ฉบับที่ 6, หน้า 102-103. .
2544 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2544). ธรณีสงฆ์ ธรณีสาร ธรณีสูบ แล้วธรณีอะไรอีก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 22 ฉบับที่ 6, หน้า 147-151. .
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). สอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร .
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). พจนานุกรม ลาว-ไทย. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). ตามหาหนองแวง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 12, หน้า 98-99. .
2543 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). พระองค์ท่าน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 หน้า 32-34. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยใหญ่. กรุงเทพฯ, เอกพิมพ์ไท. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). ใจจอดเจ้า. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 4, หน้า 69. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). ฝ ฝั้น หายไปไหน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, หน้า 23. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). ลาวจ้อย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 6, หน้า 25. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). สิบสอง “จุ”ไท คิดดูใหม่อีกที. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 7, หน้า 24-25. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). หักคอคนใส่หน้านกกด. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 8, หน้า 30-31. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). กระชอมดอก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 9, หน้า 32. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). พาน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 หน้า 28-29. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). โพ-โพธิ์. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 11, หน้า 28-29. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). เยิน ไม่ใช่ ยับ-ยู่ หรือย่น. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 125. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). สะโพกสุดเสียงสังข์. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 5, หน้า 24-25. .
2542 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). เหม้า. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 12, หน้า 32. .
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ตาซ้ายบ่เหลียว. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 5, หน้า 66. .
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ทำ และ เย็ด. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 7, หน้า 137-139. .
2541 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). อเมซซิ่ง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 10, หน้า 148-149. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). พจนานุกรมฉบับมติชน .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน, ณัฏฐวี ทศรฐ. (2540). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ เมี่ยน (เย้า). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). การเขียนคำอีสานด้วยอักษรไทยกลาง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 18 ฉบับที่ 5, หน้า 196-199. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). กูให้มึงเป็นนายกฯ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 98, หน้า 94. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). แก่เกินแกง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 106, หน้า 157. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). คร่า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 103, หน้า 109. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). คลอด. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 102, หน้า 94. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). บรมครู. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 105, หน้า 157. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). ประชาสังคม. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 96, หน้า 52. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). ผ้าขาวม้า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 99, หน้า 86. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). มะเหงก. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 101, หน้า 102. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). แม่ง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 95, หน้า 57. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). แม่แตงร่มใบ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 97, หน้า 126. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). ยามอุบากอง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 100, หน้า 118. .
2540 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2540). ศพและคน(ตาย). นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104, หน้า 149. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ พวน. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน, สมใจ แซ่โง้ว. (2539). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลื้อ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). พวนนั้นไซร้ ไทยหรือลาว. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 5, หน้า 202-205..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). กันตึม. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 94, หน้า 69..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). กาญนาภิเษก. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 88, หน้า 77..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ขี้ราดโทษล่อง. นิตยสารรมย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14, หน้า 186. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). คว้า. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 15,หน้า 80. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ความรับผิดชอบ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 19, หน้า 85. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). จ๊าบ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 87, หน้า 91. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ตีนกา-กากบาท. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 16, หน้า 84. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). เบอร์ 5. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 90, หน้า 71..
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ลักษณะนาม-เอกลักษณ์ที่ขาดระเบียบ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 17, หน้า 82. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ล้างหน้าไก่. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 92, หน้า 79. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ลูกใครหว่า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 85, หน้า 68. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). วันหน้า-วันหลัง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 93, หน้า 58. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). วิสัยทัศน์. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 21, หน้า 81. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). วิสามัญฆาตกรรม. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 20, หน้า 82. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). แหกโผ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 91, หน้า 82. .
2539 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ฯพณฯ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 18, หน้า 82..
2538 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2538). ของเก่าบ่เล่ามันซิลืม: อิ่งอ้อย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 5, หน้า 37..
2538 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2538). โพน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 7, หน้า 213..
2538 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2538). ไม่ใช่เพศ อย่าตะแบงไปแบ่งเพศ. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 12, หน้า 228-229..
2538 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2538). ทรางและกระษัย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 6, หน้า 227..
2538 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2538). แสลง คำสแลง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 , หน้า 184-185..
2537 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2537). ครกมอง ครกกับมอง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 12, หน้า 108-109..
2537 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2537). ปลาแดก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 8, หน้า 68-69..
2537 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2537). ยุคที่หมามีค่าแค่ถัง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 11, หน้า 68-69..
2537 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2537). สีแหล้ สีใบละ 500. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 9, หน้า 188-189..
2537 :
วีระพงศ์ มีสถาน . (2537). ไห่หนู. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 186..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs