มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  พัฒน์พงษ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  พัฒน์พงษ์

 
ห้องพัก : 305/1
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3320
Email : ppattama@yahoo.com, pattama.pat@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
•    () ,
•    () ,
•   ปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์) Macquarie University, ออสเตรเลีย
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
วากยสัมพันธ์
2.
การวิเคราะห์สัมพันธสาร
3.
แบบลักษณ์ภาษา
4.
โรคซึมเศร้า
5.
การสื่อสารดิจิทัล
 
งานวิจัย (7)
2564 :
โครงการภาษา การสื่อสาร และบริบทสังคมวัฒนธรรม: สัมพันธสารวิเคราะห์การใช้ภาษาของผู้มีประสบการณ์โรคซึมเศร้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย [ongoing_16/06/2563 - 15/06/2564]
2564 :
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 20 [นางสาวพรชนก สีดาบุตร นักศึกษา คปก.] 2561-2564
2562 :
การเดินทางหลังความตายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ: ภาพสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ความเข้าใจวิถีอาเซียน
2561 :
การสืบสานพิธีเสนเรือนในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง/ไทดำ
2552 :
ดาระอาง : ภาษาวัฒนธรรมและการธำรงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านชายขอบแดนไทย-เมียนมาร์
---- :
สัมพันธสารวิเคราะห์โครงสร้างนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
N/A
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 
ผลงานตีพิมพ์ (12)
 
เอธิกา เอกวารีสกุล, ปัทมา พัฒน์พงษ์. (2562). โครงสร้างสัมพันธสารการพูดสร้างแรงบันดาลใจในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 38(1), 1-20.
 
สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, ณรงค์ อาจสมิติ, ปัทมา พัฒน์พงษ์ และ พิเชฐ สีตะพงศ์. (2554). พลังชีวิตและภาวะการถดถอยภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. The Journal, 7 (1), 27-54.
 
ปัทมา พัฒน์พงษ์ . (2551). A Corpus-based Study of Thai Persuasive Texts: A Transitivity Analysis of Talisman Advertisements . Proceedings of the 19th European Systemic Functional Linguistics Conference, , .
 
ปัทมา พัฒน์พงษ์ . (2551). Language of Persuasion: An Analysis of Selected Samples from Talisman Advertisements . Odense Working Papers in Language and Communication , 29, 633-664.
 
Hämäläinen, M., Patpong, P., Alnajjar, K., Partanen, N., and Rueter, J. (2021). Detecting Depression in Thai Blog Posts: A Dataset and a Baseline. Proceedings of the 2021 EMNLP Workshop W-NUT: The Seventh Workshop on Noisy User-generated Text, , 20–25.
 
Changpueng, P. , & Patpong, P. (2021). Genre analysis of minutes of meetings conducted in English by Thai engineers. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 134-145.
 
Pattama, P. . (2019). Documenting linguistic and cultural heritage The case of Black Tai death ritual. Language Ecology, 3(2), 135 - 156.
 
Patpong, P. . (2016). Construing the ecological perspective of the Tai Dam as seen in ‘Sen Huen’ ritual manuscripts. Functional Linguistics, 3(11), 1-36.
 
Jeeraumporn, J., Patpong, P.. (2014). A Comparison of Experiential Grammar in Narrative Discourse Between Typically Developing Children and Children with Autism. Manusya: Journal of Humanities, 17(1), 1-21.
 
Patpong, P. . (2013). Thematic progression of Thai Song Dam folktales. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS), 6, 189-215.
 
Burusphat S., Deepadung, S., Suraratdecha, S., Ardsamiti, N., Patpong, P. and Setapong, P... (2011). Language Vitality and the Ethnic Tourism Development of the Lao Ethnic Groups in the Western Region of Thailand. Journal of Lao Studies, 2(2), 23-46.
 
Patpong, P. . (2011). An Analysis of Generic Structure Potential of Some Selected Austroasiatic Folktales. Mon-Khmer Studies Journal, Special issue, 3, 65 - 80.
 
การนำเสนอ (24)
2552 :
Projection around the World 2: Ideational Projection and Interpersonal Projection in Thai
2552 :
Social Distance in Thai: A Work Report on the Register Network
2552 :
Textual Resources of Some Selected Endangered Language Narratives
2552 :
An Analysis of Generic Structure Potential of Thai Folktales: Systemic Functional Linguistics
2551 :
Roles of Language in Talisman Advertisements: A Systemic Functional Approach
2551 :
Voices from “Little Languages” in Thailand and Systemic Functional Linguistics Contributions to Minority Language Studies
2551 :
An Exploratory Study of Text-based Research: A Lexicogrammatical Analysis of Selected Samples from a Thai Tourist Leaflet Corpus
2551 :
Projection around the World I: Interpersonal Projection and Ideational Projection in Thai
2550 :
Systemic Functional Linguistics Contributions to Minority Language Studies in Thailand
2550 :
Minority Language Studies in Thailand: The Community Centred Researches
2550 :
Language of Persuasion: An Analysis of Selected Samples from Talisman Advertisements
2550 :
A Corpus-based Study of Thai Persuasive Texts: A Transitivity Analysis of Talisman Advertisements
2550 :
Buy now!!! … Don’t be disappointed: Persuasive Language in a Talisman Advertisement: A Systemic Functional Approach
2549 :
An Analysis of Thai Narrative Discourse: Systemic Functional Approach
2549 :
An Analysis of a Chronicle News Report: Tsunami Timeline and Its Path of Destruction
2548 :
A Transitivity Exploration of Asian Tsunami Disaster: a Systemic Functional Approach
2548 :
Construing Death in the Thai Media: An Exploratory Study of the Language of Thai Online News Archives
2546 :
Some Aspects of Thai Verbal Group Complexes: a Systemic Functional Approach to Thai Narrative Discourse
2546 :
A Systemic Functional Interpretation of Thai Grammar: An Exploration of Thai Narrative Discourse
2545 :
On Theme as a Textual Resource in Thai
2545 :
A Corpus-based Study of the Conjunction ko:3 in Thai: an Exploration of Textual Resources
2545 :
On Thematic Organization of Thai Narrative Discourse
2545 :
Textual Features -Thematic Organization - in a Thai Folktale: Grandma and Grandpa Planted Beans and Sesame Seeds for Their Grandson to Take Care of
2544 :
A Tri-stratal Exploration of the Arabian Nights: Discourse within Discourse
 
ผลงานอื่นๆ (1)
 
ปัทมา พัฒนพงษ์ . (2556). การจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 307 หน้า.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน