มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เหมือนจันทร์เชย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เหมือนจันทร์เชย

 
ห้องพัก : 304/8
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3312
Email : renu.mue@mahidol.edu, renu.mue@mahidol.ac.th
Website :
 
การศึกษา
ปร.ด. ( พัฒนศึกษา ) From มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
2.
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ
3.
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
4.
ทุนทางวัฒนธรรม
5.
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
งานวิจัย (25)
2564 :
การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียและเมียนมาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทย_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [ผู้ร่วมวิจัย]
2563 :
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพโรงเจบ้วนฮกตั้วเพื่อสืบสานวัฒนธรรมจีนในชุมชนตำบลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี_[หัวหน้าโครงการ]
2563 :
โครงการวิจัยบทบาทของโรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว และมูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19_[ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลักในสังคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย: กรณีศึกษาเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [ผู้ร่วมวิจัย]
2559 :
แผนงานที่ 2 การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี_[ผู้ร่วมวิจัย]
2559 :
โครงการย่อยที่ 2 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศไทยและในประเทศเมียนมาร์ ภายใต้แผนงานที่ 2 การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [หัวหน้าโครงการ]
2559 :
โครงการย่อยที่ 1 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย ภายใต้แผนงานที่ 2 การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ ระยะเวลา 2 ปี_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [ผู้ร่วมวิจัย]
2551 :
แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2551 :
โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ ""เศรษฐกิจพอเพียง"": การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน
2549 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ไทยยวน
2547 :
ทุนทางสังคมด้านความเชื่อกับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง
2547 :
โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: นิทานพื้นบ้านไทยโซ่ง
2546 :
การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวน บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2542 :
โลกทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์: ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง
2541 :
การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกะเจา 2 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
---- :
การสำรวจข้อมูลวัฒนธรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย
---- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่าในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทย และมาเลเซีย
---- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศไทย
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่า: กรณีศึกษาประเทศไทย
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่า: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในประเทศไทย
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา
-- :
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทไทยในประเทศอินเดีย
-- :
การค้าและการลงทุนในชุมชนหลักบนเส้นทางอาเซียนพลัส : ไทย–เมียนมา–อินเดีย
N/A
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่งบ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 
ผลงานตีพิมพ์ (17)
2564 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2564). วัฒนธรรมการทำงานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, 15(3), .
2562 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2562). การเรียนรู้กับการบรรลุผลการท างานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเมียนมา. Veridian E-Journal, Silpakorn ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 12(5), 811-830.
2562 :
พงศ์อินทร์ นันทวงศ์, เรณู เหมือนจันทร์เชย, ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2562). การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีศึกษาศาลเจ้าพ่อขุนศรัทธา บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. วารสารอินทนิลทักษิณสาร, 14(1), 43-63.
2561 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2561). การจัดการความรู้ในพิธีเสนเรือนของไทยทรงดำ”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 38(1) 1-24. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิล, 38(1), 1-24.
2560 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2560). การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(1), 49–70.
2560 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2560). การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่าในบริษัทไทยในประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(1), 49–70.
2559 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2559). วัดในพุทธศาสนากับการเป็นพื้นที่ทางการศึกษาแก่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร. , , .
2558 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2558). หน้าที่ทางสังคมของความเชื่อผีบรรพบุรุษไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต จังหวัดนครปฐ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 34(1) , 85–103.
2557 :
โสภนา ศรีจำปา , เอี่ยม ทองดี และเรณู เหมือนจันทร์เชย. (2557). การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนพลัดถิ่นชาวจีน อินเดีย และพม่าในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย. หนังสือภาษาและวัฒนธรรมหลักประกันของสังคมสุขภาวะ, , 117-148.
2556 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2556). ทุนวัฒนธรรมไทยทรงดำกับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของชุมชน. วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(2) , 175-202.
2551 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2551). ความเชื่อพื้นบ้านในสังคมสมัยใหม่: กรณีศึกษาความเชื่อของไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารดำรงวิชาการ, 7(2) , 16–37.
2549 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2549). นิทานพื้นบ้าน : สื่อสะท้อนชีวิตและวัฒนธรรม. ภาษาและวัฒนธรรม , 25(1), .
2549 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2549). ผ้าทอกับวิถีชีวิตของชาวไทยยวนบ้านคูบัว. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 2(1 - 2), .
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). ทุนทางสังคมด้านความเชื่อของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อหวงพ่อวัดไร่ขิง . วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(1), .
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). ผีในนิทานชาวไทยโซ่ง. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(2 - 3), .
2544 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2544). ผีเฮือน : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยโซ่ง. ภาษาและวัฒนธรรม , 20(2), .
2544 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย, เอนก รักเงิน. (2544). หมากับคติชนคนภาคกลาง. ภาษาและวัฒนธรรม , 20(3), .
 
การนำเสนอ (2)
2549 :
พิธีเสนเรือน : การชำระหนี้ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ง
2547 :
ทุนทางสังคมด้านความเชื่อกับการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง
 
ผลงานอื่นๆ (11)
2550 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2550). (2550, วันศุกร์ที่ 23 กพ.). หลวงพ่อวัดไร่ขิงแบบอย่างทุนทางสังคมด้านศาสนากับการพัฒนาท้องถิ่น. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 57 ฉบับที่ 19660 ..
2549 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2549). (2549, วันพุธที่ 23 ส.ค.). เรียกขวัญผ่าน “เสนตัว” พิธีกรรมของชาวไทยโซ่ง. ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 57 ฉบับที่ 19475. .
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ไทยยวน. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก จำกัด..
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). กลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนา. รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท..
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). อีหลำ อีหลอน. จดหมายข่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2548), หน้า 8-9..
2548 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2548). การประชุมวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย. ในวารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2548).
2547 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2547). การผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.จดหมายข่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2547), หน้า 2-3..
2546 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2546). โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : นิทานไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิกจำกัด..
2543 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2543). การพัฒนาชนบท : แนวทางองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชนบทท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย. รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. กรุงเทพ : บริษัทสหธรรมมิก จำกัด..
2543 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2543). เมย์ เมียะ ข่าย. ภาษิต คำพังเพยและสำนวนพม่า-ไทย. โครงการพม่าศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิกจำกัด..
2542 :
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2542). โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิกจำกัด..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs