มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์  ยมาภัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์  ยมาภัย

 
ห้องพัก : 304/7
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3305
Email : jitjayang@yahoo.com
Website :
 
การศึกษา
ค.ด. ( พัฒนศึกษา ) From จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ชนกลุ่มน้อยกับการพัฒนา
2.
วัฒนธรรมกับการพัฒนา
3.
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
4.
5.
 
งานวิจัย (11)
2565 :
โครงการสร้างผู้ประกอบการอาหารและตลาดออนไลน์ชุมชนโพธิ์ทอง_ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)_[หัวหน้าโครงการ]
2562 :
โครงการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ตามแนวทางอีโคมิวเซียม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) [หัวหน้าโครงการ]
2562 :
โครงการจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลนิทรรศการทั้ง 8 ห้อง หออัตลักษณ์นครน่าน_[ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
นวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร_[หัวหน้าโครงการ]
2560 :
ชาติพันธุ์: พลวัตของการสืบสารภาษาและวัฒนธรรม_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่ดิน [หัวหน้าโครงการ]
2549 :
โครงการทบทวนระบบสินเชื่อสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2548 :
โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ: แผนชุมชนกับยุทธศาสตรการแก้ไขปัญหาความยากจน
2548 :
รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา
2544 :
โครงการวิจัยระบบข้อมูลชุมชน
N/A
โครงการวิจัยปฏิบัตการเศรษฐกิจพอเพียงในมิติกลุ่มชาติพันธุ์การไตร่ตรองเชิงวิพากและการปฎิลัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
N/A
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง
 
ผลงานตีพิมพ์ (3)
2562 :
พธู คูศรีพิทักษ์, ชิตชยางค์ ยมาภัย. (2562). การสืบค้นสัญญาณการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 23 (1), 73-85.
2562 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย, และ พธู คูศรีพิทักษ์. (2562). "ผู้กบฎ" ปะทะ "นักปฏิรูป" ยุทธการสืบสานวัฒนธรรมในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(3), 48-62.
2550 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2550). พหุเอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวเขา. , , .
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (11)
2550 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2550). ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวไทยภูเขาตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักณ์ .
2549 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2549). โครงการทบทวนระบบสินเชื่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน .
2548 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2548). โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาแผนแม่บทชุมชน.
2547 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2547). โครงการวิจัยปัญหาการขาดแคลนครูของประเทศแคนาดา.
2547 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2547). ทีมติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2546 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับบริษัทร่วมทุนชนบทจำกัด.
2546 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2546). โครงการศึกษาการประเมินผลการดำเนินศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สตรี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด.
2546 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2546). การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน.
2546 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2546). การทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.
2546 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2546). โครงการวิจัยทองผาภูมิตะวันตก จ.กาญจนบุรี.
2545 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2545). งานวิจัยการสำรวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำของเกษตรกร เสนอต่อ โครงการศึกษาศักยภาพ และความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง .
2542 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย . (2542). การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs