มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา  ศิวปฐมชัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา  ศิวปฐมชัย

 
ห้องพัก : 401
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3403
Email : sunida.siw@mahidol.edu, sunida.siw@gmail.com
Website :
 
การศึกษา
Ph.D. ( Communication and Media Studies ) From Loughborough University
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
สื่อใหม่ อินเตอร์เน็ต และวัฒนธรรมการใช้สื่อออนไลน์
2.
การใช้สื่อของเด็กและเยาวชน
3.
การสื่อสารในบริบทครอบครัว
4.
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
5.
การใช้สื่อเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
 
งานวิจัย (8)
2553 :
สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
2552 :
การสำรวจความคิดเห็นและความนิยมต่อรายการ "ชีวิตที่ออกแบบได้ : Design for Life"
2552 :
แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
2550 :
การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงานและการขยายผล
2550 :
แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
2550 :
“การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิต : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม”
2550 :
การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
2548 :
สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น
 
ผลงานตีพิมพ์ (9)
2554 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2554). การศึกษาข้ามแดนไทย-กัมพูชา: ภาระหรือโอกาส. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 30(1), 65-82.
2553 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, เนตร หงษ์ไกรเลิศ, กุลธิดา จันทร์เจริญ, ดวงแข บัวประโคน, สุนิดา ศิวปฐมชัย และสิรินทร พิบูลภานุ. (2553). สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 29(2), 89-110.
2552 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, สุนิดา ศิวปฐมชัย. (2552). แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 28(2), 25-39.
2552 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, นิยะนันท์ สำเภาเงิน, สุนิดา ศิวปฐมชัย. (2552). โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 27(1), 11-28.
2549 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2549). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น. หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , , 5 - 17.
2549 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2549). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น. รวมบทความการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, , 5-17.
2548 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2548). ปริศนาคำทายภาษาอังกฤษ. วารสารภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, , 84 - 98.
2548 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2548). ย้อนรอยมังกรนครปฐม. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(1), 43 - 48.
2548 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2548). เปิดตำนานเทพเจ้าของชาวจีน. วัฒนธรรมปริทรรศน์ , 1(2), 70 - 75.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (9)
2552 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, เนตร หงษ์ไกรเลิศ, กุลธิดา จันทร์เจริญ, สุนิดา ศิวปฐมชัย, สิรินทร พิบูลย์ภานุวัธน์, และดวงแข บุญประโคน. (2552). สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน.
2551 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, ยะนันท์ สำเภาเงิน และสุนิดา ศิวปฐมชัย. (2551). การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น. กรุงเทพ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์. 2551..
2551 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, ยะนันท์ สำเภาเงิน และสุนิดา ศิวปฐมชัย. (2551). การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น. กรุงเทพ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์. 2551..
2551 :
ดวงพร คำนูณวัฒน์, นิยะนันท์ สำเภาเงิน, และสุนิดา ศิวปฐมชัย . (2551). การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น.
2549 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2549). วัฒนธรรมหนี้กับเทคโนโลยีการสื่อสาร. รายงานพิเศษ คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ..
2549 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2549). ไหว้พระจันทร์ เทศกาลที่คลายความขลัง. รายงานพิเศษ คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ..
2548 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2548). ฮิต ฮอต ฮิต เกมชีวิตของคนในจอ. รายงานพิเศษ คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ..
2548 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2548). สื่อมวลชนท้องถิ่น: สถานภาพและความพร้อมในการเป็นสื่อเพื่อการพัฒนา. หนังสือรวบรวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ที่ระลึกในโอกาสครบ 5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา..
2547 :
สุนิดา ศิวปฐมชัย . (2547). แนะนำหนังสือ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม). หน้า 102-103..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน