มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   มิรินด้า  บูรรุ่งโรจน์
 
มิรินด้า  บูรรุ่งโรจน์

 
ห้องพัก : 228
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3215, 3217
Email : lcmbr@mahidol.ac.th, mirinda_mu@hotmail.com
Website :
 
การศึกษา
ศศ.ม ( ภาษาศาสตร์ ) From ม.ธรรมศาสตร์
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
อรรถศาสตร์
2.
การเรียนการสอนแบบทวิภาษา/ พหุภาษา
3.
ภาษาศาสตร์สังคม
4.
การรู้ภาษา
5.
 
งานวิจัย (17)
2564 :
Improving Thai as a Second Language Learning for migrant children Mae Sot & Ranong_ได้รับทุนสนับสนุนจาก Save the Children International [หัวหน้าโครงการ]
2563 :
โครงการวิจัยเรื่อง Mother Tongue based Multilingual and Intercultural Education Project in Koh Lanta_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากPestalozzi Children’s Foundation, Switzerland (PCF) [หัวหน้าโครงการ]
2563 :
Improving Thai as a Second Language Learning for migrant children Mae Sot & Ranong 2020_ได้รับทุนสนับสนุนจาก Save the Children International [หัวหน้าโครงการ]
2562 :
To improve Thai as a Second Language Learning for migrant children-Monitoring in Mae Sot & Ranong 2019_ได้รับทุนสนับสนุนจาก Save the Children International [หัวหน้าโครงการ]
2556 :
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ระยะที่ 2
2555 :
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" (2553-2554)
2555 :
โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
2554 :
โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2553 :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 1)
2553 :
โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 2)
2552 :
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของคนไทยเชื้อสายมลายูในสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดน (ระยะที่ 2)
2551 :
โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้
2551 :
โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษา(ไทย)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2550 :
โครงการพัฒนาภาษาและการวางแผนการใช้ภาษามลายูถิ่น (มลายูปาตานี) เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2550 :
ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
-- :
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้" (2555-2556)
-- :
โครงการ "การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา/พหุภาษาศึกษาเข้าสู่ระบบการผลิตครูทวิ/พหุภาษาสำหรับจังหวัดชายแดนใต้”
 
ผลงานตีพิมพ์ (3)
2556 :
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2556). แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาโครงการวิจัยทวิ/พหุภาษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, 13 (2), 120-141.
2553 :
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, -. (2553). ทลายกำแพงกีดขวางการเรียนภาษาไทยของเยาวชนไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้. The Journal, 7 (2), 151-173.
2553 :
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, -. (2553). การจัดการศึกษาแบบทวิภาษาและแนวคิดทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์. จดหมายข่าว ประชาคมวิจัย (สกว.), 16 (94), 14-17.
 
การนำเสนอ (2)
2556 :
Teaching Thai as a second language for Patani Malay speaking children in the Southern Border Provinces of Thailand
2554 :
Mon language and culture preservation in Thailand: Teaching Mon in School
 
ผลงานอื่นๆ (6)
2551 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , แวมายิ ปารามัล, สาเหะอับดุลเลาะ อุลยุฟรี, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ. (2551). โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของคนไทยเชื้อสายมลายูในสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้.
2551 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , สาเหะอับดุลเลาะ อุลยุฟรี, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และอับดลเล๊าะ ขรีดาโอะ. (2551). โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้.
2550 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , และคณะ. (2550). โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง ""การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้"".
2550 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์. (2550). โครงการวิจัยและพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษา(ไทย)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
2549 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , แวมายิ ปารามัล, สาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี, มยุรี ถาวรพัฒน์, และมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์. (2549). ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย: การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
2548 :
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ , แวมายิ ปารามัล, และมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์. (2548). โครงการพัฒนาภาษาและการวางแผนการใช้ภาษามลายูถิ่น (มลายูปาตานี) เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน