มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อึ้งสิทธิพูนพร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อึ้งสิทธิพูนพร

 
ห้องพัก : 304/9
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3316
Email : siripen.ung@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
Doctor of Phylosophy (Ph.D.) ( Linguistics ) From Mahidol University
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
2.
ภาษาจีนถิ่น
3.
การรู้หนังสือขอชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์
4.
กลสัทศาสตร์
5.
การใช้ภาษาแม่เป็นฐานการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 
งานวิจัย (14)
2562 :
คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริม การปกป้อง และดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย (The ethnic group digital archive project: Promoting the protection and preservation of language and culture diversity in Thailand) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund Institutional Links_[หัวหน้าโครงการ]
2561 :
โครงการศูนย์วิจัยวัตกรรมชุมชน เพื่อการฟื้นฟูภาษาและพัฒนาประเทศ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตามแนวชายแดน) แหล่งทุน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา_[ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
โครงการกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภาษา-วัฒนธรรมฮากกา จากปราชญ์ฮากกาสู่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน แหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2560_[หัวหน้าโครงการ]
2560 :
การบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล : โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ และคนในชุมชน (Digital documentation of the botanical knowledge of Northern Khmer speakers: community member, botanists and linguists working together) แหล่งทุน: ได้รับทุน Newton Fund ผ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[หัวหน้าโครงการ]
2560 :
แผนงานโครงการการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แหล่งทุน: คอบช._[ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
Consultant for Research and Implementation Partnership: baseline study of migrant early childhood development แหล่งทุน: Save the Children International 14 ก.ย. 60-31 ธ.ค. 60
2559 :
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาจีน แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)_[บริการรับทำวิจัย]
2559 :
The Hakka Digital Archive Project: Preserving Cultural Treasures and Promoting Cultural Rights in Thailand แหล่งทุน: Grant by the British Council Newton Fund: Researcher Links Travel Grant 2015/16_[หัวหน้าโครงการ]
2552 :
ลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาท้องถิ่น (กูยและเขมรถิ่นไทย)
2550 :
ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย : กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี
2550 :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล_[ผู้ร่วมวิจัย]
---- :
โครงการไวยากรณ์ภาษาจีนแคะสำเนียงที่พูดในกรุงเทพฯ
-- :
การฟื้นฟูของกินพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสืบสานวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์
 
ผลงานตีพิมพ์ (17)
2563 :
ประทีป ว่องวีระยุทธ์, อดิเรก นวลศรี, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, Hai Yang และ เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล. (2563). การศึกษาแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนวิชาภาษาจีน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 12(1), 304-314.
2563 :
สุมนทิพย์ วัฒนา, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ มยุรี ถาวรพัฒน์. (2563). แนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การสอนแบบ แม่สอนลูก. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(2), 206-233.
2560 :
กุมารี ลาภอาภรณ์ , และ ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2560). การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาคนสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 35 (2), 1-26.
2559 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, กุมารี ลาภอาภรณ์. (2559). กระบวนการจัดการความรู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนฮากกาออนไลน์: ความสำเร็จและความท้าทาย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 35 ฉ, 203-225.
2557 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร . (2557). “การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านจีนแคะ (ฮากกา) ห้วยกระบอก : สิ่งท้าทายใน ภาวการณ์ที่สวนกระแส”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่34 (3, 43-64.
2556 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร . (2556). “ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา” . วารสารมหาวิทยาลัย ศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 33 (, 215-240.
2555 :
Siripen Ungsitipoonporn, Kanyapak Art-han. (2555). Using mother tongue as a medium of instruction in Thailand: How does it affect Yunnanese children’s behavior?. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). , Vol. 4 No., 119-128.
2554 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). The Tone System of Hakka as spoken in Thailand. Journal of Chinese Linguistics, vol.39 No., 32-75.
2554 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). Development of Northern Khmer Primer using Thai Alphabet: Opportunities and Challenges. Mon-Khmer studies paper from ICAAL4, No.3, 134-151.
2554 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). A Tentative Bilingual Education Program for Yunnanese Chinese Kindergarten Level at Ban Mai Neong Bus School, Chiang Mai Province: Its Pros and Cons. International Journal of Current Chinese Studies, No.2, 79-92.
2552 :
Siripen Ungsitipoonporn, -. (2552). The Bangkok Hakka Phonology. Mon-Khmer Studies , vol.38, 185-208.
2552 :
Siripen Ungsitipoonporn, -. (2552). Language Revitalization Awareness in the Hakka Group in Thailand. , , .
2021 :
Ungsitipoonporn, S., Buachut, W., Vera, F., & Mandana, S. (2021). Community Archiving of Ethnic Groups in Thailand. Language Documentation & Conservation, 15, 267-284.
2020 :
Ungsitipoonporn, S . (2020). Transmission of Hakka traditional knowledge from two revitalization projects in Thailand: What did they achieve?. Dialectologia, 24, 253-272.
2014 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2014). “Affixation and Compounding in Hakka”. Dialectologia , 13 (2014), 87-105.
2013 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2013). “The Virtual Hakka community: A new domain of Revitalization” . ๋Jati, vol.18 Dec, 145-159.
2013 :
Siripen Ungsitipoonporn . (2013). “Construction and Function of particle 呀 in Hakka”. The International Journal of East Asian Studies (IJEAS), Vol.18 No., 49-62.
 
การนำเสนอ (9)
2552 :
Language Revitalization Awareness in the Hakka group in Thailand
2552 :
Development of Northern Khmer Primer using Thai alphabet: Opportunities and Challenges
2012 :
Affixation and compounding in Hakka
2012 :
Constructions and functions of grammatical particle ʔa4呀in Hakka
2011 :
The Virtual Hakka Community: A new domain of revitalization
2011 :
The Virtual Hakka Community: A new domain of revitalization
2010 :
Differences in the colloquial and literary pronunciations of the Bangkok Hakka
2010 :
Using mother tongue as a medium of instruction-How does it affect Yunnanese children’s behavior?
2010 :
A Proposal for an Experimental Program in Bilingual Education in the Yunnanese Chinese Community of Chiang Mai Province
 
ผลงานอื่นๆ (7)
2563 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์. (2563). คู่มือการบันทึกความรู้ท้องถิ่น: การใช้เทคโนโลยีภาคสนามทางภาษาและวัฒนธรรม. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
2563 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ . (2563). เรียนภาษาเขมรถิ่นไทยแบบบูรณาการ 1. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
2563 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์. (2563). เรียนภาษาเขมรถิ่นไทยแบบบูรณาการ 2. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
2563 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, สุมนทิพย์ วัฒนา, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์สวัสดิ์. (2563). พืชเขมรถิ่นไทย เล่ม 1. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
2563 :
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, กุมารี ลาภอาภรณ์, บัวฉัฐ วัดแย้ม, และ ณัฐมน โรจนกุล. (2563). การจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และกุมารี ลาภอาภรณ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
2018 :
Ungsitipoonporn, S . (2018). The Impact of the Nyah Kur Language Revitalization. Suwilai Premsrirat and David Hirsh (eds), Language Revitalization: Insights from Thailand (pp.81-104). Germany :Peter Lang. [Linguistic Insights Studies in Language and Communication: li 246].
2009 :
Suwilai Premsrirat, Siripen Ungsitipoonporn and Isara Choosri. (2009). Chong-Thai- English Dictionary .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน