มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อึ้งสิทธิพูนพร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อึ้งสิทธิพูนพร

 
ห้องพัก : 304/9
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3316
Email : siripen.ung@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
•   Bachelor of Nursing Science (Nursing Science) Mahidol University, Thailand
•   Master of Arts (M.A.) (Linguistics) Mahidol University, Thailand
•   Doctor of Phylosophy (Ph.D.) (Linguistics) Mahidol University, Thailand
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
2.
ภาษาจีนถิ่น
3.
การรู้หนังสือขอชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์
4.
กลสัทศาสตร์
5.
การใช้ภาษาแม่เป็นฐานการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 
งานวิจัย (14)
2562 :
คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริม การปกป้อง และดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย (The ethnic group digital archive project: Promoting the protection and preservation of language and culture diversity in Thailand) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund Institutional Links_[หัวหน้าโครงการ]
2561 :
โครงการศูนย์วิจัยวัตกรรมชุมชน เพื่อการฟื้นฟูภาษาและพัฒนาประเทศ แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตามแนวชายแดน) แหล่งทุน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา_[ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
โครงการกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภาษา-วัฒนธรรมฮากกา จากปราชญ์ฮากกาสู่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน แหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2560_[หัวหน้าโครงการ]
2560 :
การบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล : โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ และคนในชุมชน (Digital documentation of the botanical knowledge of Northern Khmer speakers: community member, botanists and linguists working together) แหล่งทุน: ได้รับทุน Newton Fund ผ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_[หัวหน้าโครงการ]
2560 :
แผนงานโครงการการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แหล่งทุน: คอบช._[ผู้ร่วมวิจัย]
2560 :
Consultant for Research and Implementation Partnership: baseline study of migrant early childhood development แหล่งทุน: Save the Children International 14 ก.ย. 60-31 ธ.ค. 60
2559 :
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศอาชีพผู้สอนภาษาจีน แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)_[บริการรับทำวิจัย]
2559 :
The Hakka Digital Archive Project: Preserving Cultural Treasures and Promoting Cultural Rights in Thailand แหล่งทุน: Grant by the British Council Newton Fund: Researcher Links Travel Grant 2015/16_[หัวหน้าโครงการ]
2552 :
ลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาท้องถิ่น (กูยและเขมรถิ่นไทย)
2550 :
ประสบการณ์การฟื้นฟูภาษาในประเทศไทย : กรณีภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี
2550 :
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558) แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล_[ผู้ร่วมวิจัย]
---- :
โครงการไวยากรณ์ภาษาจีนแคะสำเนียงที่พูดในกรุงเทพฯ
-- :
การฟื้นฟูของกินพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสืบสานวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์
 
ผลงานตีพิมพ์ (17)
 
ประทีป ว่องวีระยุทธ์, อดิเรก นวลศรี, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, Hai Yang และ เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล. (2563). การศึกษาแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนวิชาภาษาจีน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 12(1), 304-314.
 
สุมนทิพย์ วัฒนา, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และ มยุรี ถาวรพัฒน์. (2563). แนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การสอนแบบ แม่สอนลูก. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(2), 206-233.
 
กุมารี ลาภอาภรณ์ , และ ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. (2560). การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาคนสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 35 (2), 1-26.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, กุมารี ลาภอาภรณ์. (2559). กระบวนการจัดการความรู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนฮากกาออนไลน์: ความสำเร็จและความท้าทาย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 35 ฉ, 203-225.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร . (2557). “การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านจีนแคะ (ฮากกา) ห้วยกระบอก : สิ่งท้าทายใน ภาวการณ์ที่สวนกระแส”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่34 (3, 43-64.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร . (2556). “ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา” . วารสารมหาวิทยาลัย ศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 33 (, 215-240.
 
Siripen Ungsitipoonporn, Kanyapak Art-han. (2555). Using mother tongue as a medium of instruction in Thailand: How does it affect Yunnanese children’s behavior?. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). , Vol. 4 No., 119-128.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). The Tone System of Hakka as spoken in Thailand. Journal of Chinese Linguistics, vol.39 No., 32-75.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). Development of Northern Khmer Primer using Thai Alphabet: Opportunities and Challenges. Mon-Khmer studies paper from ICAAL4, No.3, 134-151.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2554). A Tentative Bilingual Education Program for Yunnanese Chinese Kindergarten Level at Ban Mai Neong Bus School, Chiang Mai Province: Its Pros and Cons. International Journal of Current Chinese Studies, No.2, 79-92.
 
Siripen Ungsitipoonporn, -. (2552). The Bangkok Hakka Phonology. Mon-Khmer Studies , vol.38, 185-208.
 
Siripen Ungsitipoonporn, -. (2552). Language Revitalization Awareness in the Hakka Group in Thailand. , , .
 
Ungsitipoonporn, S., Buachut, W., Vera, F., & Mandana, S. (2021). Community Archiving of Ethnic Groups in Thailand. Language Documentation & Conservation, 15, 267-284.
 
Ungsitipoonporn, S . (2020). Transmission of Hakka traditional knowledge from two revitalization projects in Thailand: What did they achieve?. Dialectologia, 24, 253-272.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2014). “Affixation and Compounding in Hakka”. Dialectologia , 13 (2014), 87-105.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2013). “The Virtual Hakka community: A new domain of Revitalization” . ๋Jati, vol.18 Dec, 145-159.
 
Siripen Ungsitipoonporn . (2013). “Construction and Function of particle 呀 in Hakka”. The International Journal of East Asian Studies (IJEAS), Vol.18 No., 49-62.
 
การนำเสนอ (9)
2552 :
Language Revitalization Awareness in the Hakka group in Thailand
2552 :
Development of Northern Khmer Primer using Thai alphabet: Opportunities and Challenges
2012 :
Affixation and compounding in Hakka
2012 :
Constructions and functions of grammatical particle ʔa4呀in Hakka
2011 :
The Virtual Hakka Community: A new domain of revitalization
2011 :
The Virtual Hakka Community: A new domain of revitalization
2010 :
Differences in the colloquial and literary pronunciations of the Bangkok Hakka
2010 :
Using mother tongue as a medium of instruction-How does it affect Yunnanese children’s behavior?
2010 :
A Proposal for an Experimental Program in Bilingual Education in the Yunnanese Chinese Community of Chiang Mai Province
 
ผลงานอื่นๆ (7)
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์. (2563). คู่มือการบันทึกความรู้ท้องถิ่น: การใช้เทคโนโลยีภาคสนามทางภาษาและวัฒนธรรม. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ . (2563). เรียนภาษาเขมรถิ่นไทยแบบบูรณาการ 1. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์. (2563). เรียนภาษาเขมรถิ่นไทยแบบบูรณาการ 2. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, สุมนทิพย์ วัฒนา, ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์, กมลทรรศน์ ดอกเมฆ, ชัยวัฒน์ หอมชง, และ ภีมระพัฒต์สวัสดิ์. (2563). พืชเขมรถิ่นไทย เล่ม 1. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, กุมารี ลาภอาภรณ์, บัวฉัฐ วัดแย้ม, และ ณัฐมน โรจนกุล. (2563). การจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย. ในศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร และกุมารี ลาภอาภรณ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
 
Ungsitipoonporn, S . (2018). The Impact of the Nyah Kur Language Revitalization. Suwilai Premsrirat and David Hirsh (eds), Language Revitalization: Insights from Thailand (pp.81-104). Germany :Peter Lang. [Linguistic Insights Studies in Language and Communication: li 246].
 
Suwilai Premsrirat, Siripen Ungsitipoonporn and Isara Choosri. (2009). Chong-Thai- English Dictionary .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน