มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >  
 
อาจารย์พธู  คูศรีพิทักษ์

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3311
Email : lcpcs@mahidol.ac.th
Website : https://museumlc.mahidol.ac.th/
 
การศึกษา
ปร.ด. ( นิเทศศาสตร์ ) From มหาวิทยาลัยรังสิต
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
2.
การเรียนรู้เชิงปริวรรตด้วยการคิดเชิงออกแบบ
3.
พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาสังคม
4.
มานุษยวิทยาทัศนา (visual anthropology)
5.
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
 
งานวิจัย (15)
2562 :
โครงการจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลนิทรรศการทั้ง 8 ห้อง หออัตลักษณ์นครน่าน_[ผู้ร่วมวิจัย]
2562 :
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอีโคมิวเซียมในชุมชนชาติพันธุ์ กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) [ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการเสริมสร้างความผูกพันเพื่อการเรียนรู้เชิงปริวรรตผ่านพิพิธภัณฑ์
2560 :
โครงการวิจัย ชาติพันธุ์ : พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมใน อาเซียน
2557 :
โครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และชุมชน ชม ชอบ ใช้ ศิลปะในชีวิต
2555 :
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
2554 :
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชน (ตามแนวทางการวิจัยชุมชน)
2554 :
โครงการวิจัยชุมชนเพื่อและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในกรุงเทพมหานคร
2553 :
โครงการวิจัย เรื่องภูมิปัญญาการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์
2553 :
โครงการบริหารจัดการและการจัดบริการการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับครอบครัว ได้รับทุนจาก กรุงเทพมหานคร
2553 :
โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม: ศึกษารูปแบบเนื้อหาและแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จริยธรรมแนวใหม่
2553 :
โครงการภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์
2552 :
นักวิจัย โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง
-- :
โครงการการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง อิโคมิวเซียม
N/A
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง
 
ผลงานตีพิมพ์ (5)
2562 :
ชิตชยางค์ ยมาภัย, และ พธู คูศรีพิทักษ์. (2562). ‘ผู้กบฎ’ปะทะ ‘นักปฏิรูป’: ยุทธการสืบสานวัฒนธรรมในสังคม กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(3), 48-62.
2562 :
พธู คูศรีพิทักษ์, และ ชิตชยางค์ ยมาภัย. (2562). การสืบค้นสัญญาณการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 23 (1), 73 - 85.
2557 :
พธู คูศรีพิทักษ์ . (2557). การสื่อสารแบบพหุมิติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 เพื่อการเรียนรู้เชิงปริวรรต. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 1 ฉบ,, .
2016 :
Cusripituck, P. and Yamabhai, J. . (2016). Creating Transformative Collectors for Heritage Sustainability : Experience from Black Tai Villages in Phetchaburi Province, Thailand. Museums and Cultural Landscapes CECA Activities Beyond the Museums Walls. International Committee for Education and Cultural Action (ICOM CECA), Annual ICOM-CECA Conference, 2016, 43-47.
2015 :
Cusripituck, P, and Yamabhai, J. (2015). A Critical Reflection of Pedantic Approach to Community-based Art Learning in Urban Context. the Journal of Asian Critical Education, 3(1), 29-41.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (8)
2018 :
Cusripituck, Patoo and Yamabhai, Jitjayang . (2018). A Museum that makes Bangkok a human city in CAMOC Museums of Cities Review: ICOM International Council of Museums 01/2018 p.32-34 ISSN 2520-2472, www.camoc.icom.museum .
2018 :
Cusripituck, Patoo and Yamabhai, Jitjayang . (2018). A Museum that makes Bangkok a human city in CAMOC Museums of Cities Review: ICOM International Council of Museums 01/2018 p.32-34 ISSN 2520-2472, www.camoc.icom.museum .
2017 :
Cusripituck, Patoo . (2017). Qualitative Filed Researcher Training through a Holistic Approach : A Reflection on its Strengths and Challenges roundtable presented at The International Conference of Asia-Pacific Network for Holistic Education on Value Learning (The 5th Roundtable of APNHE) 23-25 November, 2017.
2016 :
Cusripituck, Patoo . (2016). Creating a Transformative Collector for Heritage Sustainability : Experience from Black Tai Villages in Phetchaburi Province, Thailand, ICOMCECA,ICOM MILANO 2016 ICOM General Conference, Milan, Italy 2-6 July, 2016.
2015 :
Cusripituck, Patoo . (2015). Museum Ally : A Public Classroom as a Pedagogy Device presented at UMAC 2015 Conference.
2015 :
Cusripituck, Patoo . (2015). Rethinking University Museums: Bridging Theory and Practice 15 th Annual University Museum and Collections International Conference organised by ICOM, UNIVERSITY OF SANTO TOMAS, MANILA, PHILIPPINES May 11-14, 2015.
2014 :
Cusripituck, Patoo . (2014). It’s pop up museum presented at Rethinking Museum & Sustainable Development for the Global Profession Postcolonial Museology, Appropriate Capacity Building and Regional Engagement organised by ICOM-ICTOP HANOI-HA LONG BAY Vietnam, Oct 21-25,2014.
-- :
. (--). ผู้อำนวยการ/ ภัณฑารักษ์ นิทรรศการพิเศษ วิวิธชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs