มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ดร. สิรินทร  พิบูลภานุวัธน์
 
ดร. สิรินทร  พิบูลภานุวัธน์

 
ห้องพัก : 203 และ 334
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3202 และ 3333
Email : sirintorn.bhi@.mahidol.ac.th, sirintornb@hotmail.com
Website :
 
การศึกษา
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) ( การสื่อสารระหว่างบุคคล ) From มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
การสื่อสารอัตลักษณ์
2.
การสื่อสารระหว่างบุคคล
3.
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการพัฒนา
4.
การสื่อสารชุมชน
5.
 
งานวิจัย (11)
2565 :
"พหุวัฒนธรรมสมดุล" : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยที่มีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)_[ผู้ร่วมวิจัย]
2564 :
โครงการการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย: การขยายผลหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและการสำรวจสถานการณ์ผลกระทบการบริโภคสื่อ_ได้รับทุนสนับสุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ผู้ร่วมวิจัย]
2564 :
โครงการแนวทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19_ได้รับทุนสนับสนุจากมหาวิทยาลัยมหิดล [ผู้ร่วมวิจัย]
2563 :
โครงการผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ : สร้างหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ผู้ร่วมวิจัย]
2561 :
โครงการ “สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง” : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [หัวหน้าโครงการ]
2559 :
โครงการการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย: กรณีการจัดทำแผนน้ำแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม_ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) [หัวหน้าโครงการ]
2559 :
โครงการการจัดการท่องเทียวชุมชนโดยคนพื้นที่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน_ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [หัวหน้าโครงการ]
2555 :
โครงการสำรวจความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ชม (Trust Rating) และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของ “ไทยพีบีเอส”
-- :
การสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานข้ามชาติด้วย “สมรรถนะทางวัฒนธรรม”
N/A
สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
N/A
การสำรวจความคิดเห็นและความนิยมต่อรายการ ""ชีวิตที่ออกแบบได้ : Design for Life""
 
ผลงานตีพิมพ์ (5)
2564 :
คุณากร คงจันทร์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลย์ภานุวัธน์. (2564). มารยาทการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย. วารสารปาริชาต, 34(1), 155-175.
2563 :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ , นันทิยา ดวงภุมเมศ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2563). สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: สร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 15(3), 174-191.
2562 :
นันทิยา ดวงภุมเมศ, และ สิรินทร พิบูลภานุวัธน์. (2562). "พื้นที่สร้างสรรค์" กลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เยาวชนไทย. วารสารศาสตร์, 12(2), 87-123.
2562 :
ปรีชยา เกิดผลเสริฐ, นันทิยา ดวงภุมเมศ, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ และ ธีรพงษ์ บุญรักษา. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้โดยสารกับการเลือกเปิดรับการสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายการบินไทยสมายล์. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(1), 983-1002.
2541 :
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์. . (2541). ความเหมือนที่แตกต่าง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, , 81 - 88.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (0)
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs