มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต  สุนันต๊ะ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต  สุนันต๊ะ

 
ห้องพัก :
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3329
Email : sirijit.sun@mahidol.edu
Website :
 
การศึกษา
PhD ( Women's and Gender Studies ) From University of British Columbia
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
เพศภาวะในการศึกษาการย้ายถิ่นและวัฒนธรรมข้ามแดน
2.
โลกาภิวัตน์ในบริบทของเอเชีย
3.
อาหารกับโลกาภิวัตน์
4.
เพศภาวะในสังคมไทย
5.
 
งานวิจัย (8)
2564 :
ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2562 :
"Selling Thai-ness" to Westerners: the social and development impacts of marketing "Thai-ness" on entrepreneurs and people who work in the small-scale service sector_Newton Advanced Fellowship 2019-2020
2561 :
International Retirement Migration: Social and Economic Implications on Thailand_Newton Fund PhD Travel Grant for Supervisors 2017/18
2560 :
การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรี กลุ่มผู้ดูแลและคนทำงานบ้านในอาเซียนกับ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
2560 :
การเสริมสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ผู้ไทในบริบทการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2559 :
เพศภาวะและงานในธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย: อุตสาหกรรมบริการโลกและการทำแรงงานใกล้ชิดส่วนตัวให้เป็นสินค้า
2553 :
พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยจากมุมมองสตรีนิยม
2553 :
Cultural Rights in Thailand: From Global Concept to Local Implications
 
ผลงานตีพิมพ์ (19)
2565 :
Sirijit Sunanta, Kwanchanok Jaisuekun. (2565). Care as a Right and Care as Commodity: Positioning International Retirement Migration in Thailand’s Old Age Care Regime. Schweppe, C. (Ed.) International Retirement Migration to the Global South: Global Inequalities and Entanglements, , .
2562 :
ศิริจิต สุนันต๊ะ . (2562). มโนทัศน์ว่าด้วยงานดูแลกับการกดทับซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมทางเพศ ชนชั้น และชาติพันธุ์:การทบทวนวรรณกรรมและแนวทางการศึกษาในบริบทไทย. จุดยืน, 6 (1), 1-16.
2561 :
ศิริจิต สุนันต๊ะ . (2561). ประเทศไทย โลกาภิวัตน์ กับเพศภาวะ: นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับการย้ายฐานงานดูแลและการผลิตซ้ำในระดับโลก. , 37 (1), 127-149.
2556 :
ศิริจิต สุนันต๊ะ . (2556). สถานะการโต้แย้งเรื่องพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32 (1), 5-30.
2021 :
Chirakranont, R., Sunanta, S.. (2021). Craft beer tourism in Thailand. Tourism Analysis, 26, 237-239.
2021 :
Jaisuekun, K., Sunanta, S.. (2021). German migrants in Pattaya, Thailand: gendered mobilities and the blurring boundaries between sex tourism, marriage migration and lifestyle migration. The Palgrave Handbook of Gender and Migration, , 137-149.
2020 :
Analiza Amurao, Sirijit Sunanta. (2020). They are ‘Asians just like us’: Filipino teachers, colonial aesthetics and English language education in Thailand. Sojourn, 35 (1), 108-137., Scopus, Q2.
2020 :
Statham, P; Scuzzarello, S; Sunanta, S; Trupp, A . (2020). Globalising Thailand through gendered mobilities and migration pathways with “the West”: cross-border connections between people, states, and places – an introduction to the Special Issue”. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2020.1711567, Scopus, Q1.
2020 :
Sunanta, S . (2020). Globalising the Thai ‘high-touch’ industry: exports of care and body work and gendered mobilities to and from Thailand. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2020.1711568, Scopus, Q1.
2017 :
Alexander Trupp, Sirijit Sunanta. (2017). Gendered Practices in Urban Ethnic Tourism in Thailand. Annals of Tourism Research, 64, Q1.
2016 :
Sirijit Sunanta . (2016). Comments on Eric C. Thompson, Pattana Kitiarsa and Suriya Smutkupt’s “From Sex Tourist to Son-in-Law: Emergent Masculinities and Transient Subjectivities of Farang Men in Thailand”. Current Anthropology, 57 (1), 67-68.
2016 :
Kwanchanok Jaisuekun, Sirijit Sunanta. (2016). Lifestyle Migration in Thailand: A Case Study of German Migrants in Pattaya. Thammasat Review, , .
2014 :
Sirijit Sunanta . (2014). Thailand and the Global Intimate: Transnational Marriages, Health Tourism and Retirement Migration. MMG Working Papers, 14-02, .
2013 :
Sirijit Sunanta . (2013). Gendered Nation and Classed Modernity: Perceptions of Mia Farang (Foreigners’ Wives) in Thailand. Cleavage, Connection and Conflict: Rural, Urban in Contemporary Asia T. Bunnell, D. Parthasarathy and E.C.Thompson (Eds.), , 183-200.
2013 :
Sirijit Sunanta . (2013). Negotiating with the Center: Diversity and Local Cultures in Thailand. Rights to Culture: Heritage, Language and Community in Thailand Barry, C. (Ed.) Chiangmai: Silkworm, , 163-187.
2012 :
Sirijit Sunanta, Leonora C. Angeles. (2012). From Rural Life to Transnational Wife: Agrarian Transition, Gender Mobility and Intimate Globalization in Transnational Marriages in Northeast Thailand. Gender, Place and Culture, , .
2009 :
Leonora C. Angeles and Sirijit Sunanta, Sirijit Sunanta. (2009). Demanding Daughter Duty. Critical Asian Studies, 41 (4), 549-574.
2007 :
Leonora C. Angeles and Sirijit Sunanta . (2007). Exotic Love at Your Fingertips’: Intermarriage Websites, Gender Representation, and the Transnational Migration of Filipino and Thai women. Kasarinlan Philippine Journal of Third World Studies, 12(1), 3 - 31.
2005 :
Sirijit Sunanta . (2005). The Globalization of Thai Cuisine. CCSEAS Working Paper, , .
 
การนำเสนอ (6)
2556 :
Thailand and the Global Intimate
2555 :
Plural Identities, the State and Globalization : A perspective from Thailand
2555 :
Towards Cosmopolitanism? Diversity and Community Culture Projects in Thailand
2554 :
Learning from the West?: The State of the Multicultural Debate in Thailand
2553 :
Gendered Nation and Classed Modernity: The Perceptions of Mia Farang (Foreigners' Wives) in Thai Society
2552 :
Decentering Hegemony? The Trend towards Multiculturalism in Thailand
 
ผลงานอื่นๆ (1)
2009 :
Sirijit Sunanta . (2009). Global Wife, Local Daughter: Gender, Family, and Nation in Transnational Marriages in Northeast Thailand"" PhD Dissertation, University of British Columbia. .
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs