มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร  วงศ์กาฬสินธุ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร  วงศ์กาฬสินธุ์

 
ห้องพัก : 305/5
โทรศัพท์ : (662) 8002308-14 ext.3321
Email : kanopporn@gmail.com
Website :
 
การศึกษา
Ph.D. ( Creativity Psychology ) From University of Rajasthan
 
งานวิจัยที่สนใจ :
1.
จิตวิทยา
2.
จิตวิเคราะห์
3.
จิตวิเคราะห์ในพิธีกรรม
4.
อินเดียศึกษา
5.
 
งานวิจัย (5)
2562 :
การทำงานของปัญจาญัติหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนชุมชนช่วยตนเอง [Village Panchayat Engagement to Drive Self-help Communities]
2561 :
ชุดแผนงานโครงการพลวัตของภูมิปัญญาจากวรรณกรรมอินเดีย : บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
2561 :
โครงการย่อยที่ 2 โลกทัศน์คำสอนอินเดียในวรรณกรรมการ์ตูนวีรบุรุษเพื่อพัฒนาสังคม ภายใต้ชุดแผนงานโครงการพลวัตของภูมิปัญญาจากวรรณกรรมอินเดีย : บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
2548 :
ผลของการปฏิบัติสมาธิที่เป็นปัจจัยส่งเสริมต่อความคิดสร้างสรรค์
-- :
จิตวิทยาชาวนา..พฤติกรรมและจิตวิเคราะห์จากงานฮีตสิบสอง จังหวัดสกลนคร - นครพนม
 
ผลงานตีพิมพ์ (9)
2562 :
พงศ์อินทร์ นันทวงศ์, เรณู เหมือนจันทร์เชย และ ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2562). การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีศึกษาศาลเจ้าพ่อขุนศรัทธา บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. วารสารอินทนิลทักษิณสาร, 14(1), 43-63.
2561 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ . (2561). พระธาตุพนม.. มณฑลมันดาลา. ใน วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ, หน้า 92-135. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์., , .
2560 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. . (2560). ตำแหน่งการปกครองและระบบไพก์ในอาณาจักรอาหม ค.ศ. 1228-1826. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 17(2). 127-159.. , , .
2560 :
ชโลบล นับแสน, ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์, ธีรพงษ์ บุญรักษา และนันทิยา ดวงภุมเมศ. (2560). การสื่อสารเพื่อจูงใจของผู้น าและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ. Veridian E-Journal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ). , 10(1), 401-416.
2558 :
ขนบพรวงศ์กาฬสินธุ์. . (2558). การปกครองท้องถิ่นของอินเดีย: จากสภาผู้เฒ่าของหมู่บ้านสู่กระทรวงปัญจาญัติราช. ใน วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 21(4), 3-54.) . , , .
2558 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. . (2558). พลวัตของจิตใจในงานบุญปะทายข้าวเปลือก”. ใน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้. หน้า 256 – 282. สุริยา รักการดี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์. . , , .
2558 :
ปิมปภา ร่วมสุข, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และ ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2558). การสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมั่นใจในเด็กปฐมวัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. , 8(1), 903-922.
2017 :
Wongkalasin, Kanopporn. . (2017). From Indian Mind to Thai Heart. In Lipi Ghosh (Ed.), India – Thailand Cultural Interaction (pp. 101 - 109). Singapore: Springer. . , , .
2012 :
Wonggarasin, K . (2012). Live simply through mind and body at village life of Tai in India and Thailand. The Journal, 8(2), 119-131.
 
การนำเสนอ (4)
2551 :
Creed in Village
2550 :
Community and Its Own Characteristic
2549 :
Emotional Expression the Emblem through Nonverbal Language Explicit by Community Traditional Ceremonies
2548 :
Learning Modern and Local Knowledge; From Classroom to Community
 
ผลงานอื่นๆ (7)
2560 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ . (2560). พระธาตุพนม. มณฑลมันดาลา. ในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ, หน้า 92-135. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์. .
2560 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. . (2560). [บทวิจารณ์หนังสือ]. เรื่องละครแห่งชีวิต. ใน วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 36(2), 199-183..
2558 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. . (2558). อ่านอินเดีย ประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดียก่อน ค.ศ. 1947 1947 (บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง อ่านอินเดีย ประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดียก่อน ค.ศ. 1947). วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 34(2), 131-134.) .
2558 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. . (2558). [บทวิจารณ์หนังสือ]. เรื่องอ่านอินเดีย ประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดียก่อน ค.ศ. 1947. ใน วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 34(2), 131-134..
2557 :
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, ธีรพงษ์ บุญรักษา และ ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์. (2557). สมรรถนทางวัฒนธรรม : ความสามารถในการจัดการความต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย. ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (87-114). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
2556 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ . (2556). นางห่มเมือง แม่ต้นแบบของคนไทลุ่มแม่น้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง. ด้วยรัก: หนังสือรวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี (เล่มที่ 2: ชนชาติไท), :กรุงเทพฯ บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด น.304-353.
2549 :
ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ . (2549). จับกระแสใจ, วารสารสำนักวิทยบริการ มหวิทยาลัยนครพนม. 2(15)..
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs