มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  ทำเนียบผู้อำนวยการ  >  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล (พ.ศ. 2531 - 2535)

ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
อีเมล์ : morppit@hotmail.com
ติดต่อ : มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173
โทรสาร : 0-2889-2203

ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา

 • 2545 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2540 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)
 • 2537 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • 2515 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • 2511 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A
 • 2508 ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania
 • 2505 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)

 • 2540 ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ
 • 2536 - 2540 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2531 - 2536 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2512 - 2531 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา(ดนตรีชาติพันธุ์) (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
 • 2522 - 2529 หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

 • งานของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 - 2531
  • ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย"ฆ้องทองคำครั้งที่ 2 "
  • คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ
  • คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)
  • ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. มหิดล ณ ศาลายา
  • กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2542 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
  • ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2539
 • งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
  • กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
  • อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
  • กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของ สถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์ และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2539 - 2549
  • คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 2532 - 2541
  • กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 - 2542
  • อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
  • กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2540 - ปัจจุบัน
  • กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู
  • คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2534 - 2540
  • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2546 - ปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม "สังคีตสยาม" พ.ศ. 2529 จากองค์การยูเนสโก และ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2531
 • รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ 2532
 • รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 2532
 • รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต 2533
 • รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2534
 • รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) 2537
 • เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
 • เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา พ.ศ. 2544
 • รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2545
 • รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2545
 • รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001 (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. 2528
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2529
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532
 • มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2537
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2537
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน