มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายสนับสนุน  >  สำนักงานผูอํานวยการ  >  งานคลังและพัสดุ
 
งานคลังและพัสดุ
 
 
 
 
 
 
หัวหน้างาน
 
 
 
 
ขนิษฐา จีนสงวน
นพพล พูลสุวรรณ
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
kanitta.jin@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3233, 0 2800 2302
noppon.pon@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3233, 0 2800 2302
 
 
 
 
 
 
   
 
สุกัญญา เปียธัญญา
สุพัตรชัย อมชารัมย์
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
 
 
sukanya.pia@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3233, 0 2800 2302
suphatchai.omc@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3212, 0 2800 2302
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs