มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายสนับสนุน  >  สำนักงานผูอํานวยการ  >  งานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
 
งานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้างาน
 
 
 
 
 
 
กิตติศักดิ์ จีนสงวน
ดร.กีรติกาญจน์  เจตน์ธนานันท์
 
 
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 
 
kittisak.chi@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3207, 0 2800 2302
 
keerahdhikarn.cha@mahidol.edu
0 2800 2308-14 ต่อ 3210
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
รษิกา เอี่ยมเกิด
พรรณราย วงษ์ขวัญเมือง
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
 
rasikha.iam@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3210
phannaray.won@mahidol.edu
0 2800 2308-14 ต่อ 3207
 
 
     
 
     
         
 
กุลนาถ รูปหล่อ
     
 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     
kullanart.roo@mahidol.edu
0 2800 2308-14 ต่อ 3207
   
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs