มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     |           
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาโท  >  ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 
ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   
ชื่อหลักสูตร :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
 
ชื่อย่อ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)

ปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คือ "การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในการสอนภาษา การแปล และ การบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเองและพัฒนาสังคม" ทั้งนี้จะทำให้มหาบัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคม และเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างสมบูรณ์

วิชาเอก : เปิดสอน 3 วิชาเอก

 1. วิชาเอกการสอนภาษา (Language Teaching)
 2. วิชาเอกการแปล (Translation)
 3. วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร (Intercultural Communication for Administration)

การเรียนการสอน

ในเวลาราชการ และ/หรือ นอกเวลาราชการ

อะไรที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น

เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่ท้าทาย ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • สร้างทักษะในการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม
 • เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้านการสอนภาษา การแปล และการบริหาร
โดยเน้นเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในสถานการณ์จริง ทั้งจากคณาจารย์ในหลักสูตรและวิทยากรจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาดูงาน และการทำงานร่วมกับอาจารย์ในโครงการต่างๆ

รายวิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
  • วภสว 501 สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
   ปรัชญาและกระบวนทัศน์หลักในการวิจัย ประเด็นสำคัญในการวิจัยการสื่อสารในบริบทที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรม การวางแผนการวิจัย การตั้งโจทย์ กรอบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวทางการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและธรรมชาติของความรู้ที่ได้มาจากวิธีการวิจัยที่แตกต่างกันและ ความเหมาะสมในการตอบปัญหาการวิจัย
  • วภสว 502 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ
  • วภสว 503 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
   บทบาทของการบริหาร พัฒนาการแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารและพฤติกรรมองค์การ ลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมของคนที่ทำงานร่วมกันในองค์การ สาเหตุของพฤติกรรมและผลกระทบที่มีต่อบุคคลและองค์การ หลักการบริหารองค์การ: การตัดสินใจ การวางแผน การจัดโครงสร้าง การบริหารคน การนำ การควบคุม การจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
     
 2. หมวดวิชาแกน
  • วภสว 505 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   หลักการพื้นฐานและประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากมุมมองสหวิทยาการ การรับรู้และการตระหนักถึงคุณค่าของทัศนะและค่านิยมที่แตกต่างกัน แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การประยุกต์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานในบริบทที่หลากหลาย
  • วภสว 506 การวิเคราะห์ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   บทบาทและความสำคัญของภาษาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารต่างวัฒนธรรม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษา ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ผลกระทบของมิติทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่อการใช้ภาษาในสื่อ วิเคราะห์และวิจารณ์ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
  • วภสว 507 การออกแบบและปฏิบัติการวิจัย
   การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน กระบวนการในการวิจัย การกำหนดประเด็นในการวิจัยการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การทบทวนวรรณกรรม การเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย สมรรถนะและจริยธรรมในการวิจัยข้ามวัฒนธรรม
  • วภสว 508 สัมมนาทางภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   ความสำคัญของภาษากับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในมิติของการสอนภาษา การแปล และการบริหาร การใช้การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการสอนภาษา การแปล และการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพการสอนภาษา การแปล และการบริหาร
      
 3. หมวดวิชาบังคับ
  วิชาเอกการสอนภาษา
  • วภสว 510 วิธีการสอนภาษาต่างประเทศ
   พัฒนาการทฤษฎีการรับภาษา วิธีการสอนภาษาต่างประเทศ และการประยุกต์วิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในบริบทพหุวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู
  • วภสว 511 การออกแบบรายวิชาและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษา
   หลักการและกระบวนการในการออกแบบรายวิชาและพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนการสอนภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในบริบทพหุวัฒนธรรม และการตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู
     
 4. วิชาเอกการแปล
  • วสภว 520 ทฤษฎีและหลักสำหรับนักแปลอาชีพ
   ทฤษฎีและหลักในการแปลผลกระทบที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางภาษาและวัฒนธรรม ฝึกแปลและวิจารณ์งานแปลโดยใช้ตัวอย่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • วภสว 521 วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแปล
   แนวคิดและทฤษฎีทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ แนวคิดเรื่องความหมายชี้บ่งเป็นนัย ตัวบ่งบอกสภาวะเกิดก่อน วัจนกรรม โครงสร้างบทสนทนา ความสุภาพ และผลกระทบของแนวคิดเหล่านี้ที่มีผลต่อ การแปล
     
  วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  • วภสว 530 สมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้นำ
   ปรัชญาผู้นำ พัฒนาการแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ แนวทางการพัฒนาผู้นำที่ดีและยิ่งใหญ่ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม การสร้างวิสัยทัศน์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การใช้อำนาจ การสื่อสาร การเรียนรู้ภาวะผู้นำในวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลาย
  • วภสว 531 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์
   หลักการและการปฏิบัติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้รับสารที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ การพัฒนาและการดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ครอบคลุมการสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแก้ไขปัญหาการสร้างภาพลักษณ์ และ การเปลี่ยนแปลงสังคม การประยุกต์ความรู้ด้านการวิจัยและวัฒนธรรมของผู้รับสารในการวางแผน การสื่อสาร การออกแบบสาร การปฏิบัติการสื่อสาร และการวัดผลการสื่อสาร
     
 5. หมวดวิชาเลือก
  วิชาเลือกด้านการสอนภาษา
  • วภสว 512 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
   แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ วิธีการและเทคนิคการสอนแบบต่างๆ องค์ประกอบทางภาษาและสังคมวัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ การสร้างบทเรียน การออกแบบ และผลิตสื่อของจริง การวัดและการประเมินผลการเรียนเรสอน การสาธิตการสอน และการอภิปรายผลการสาธิตการสอน
  • วภสว 513 ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
   การวิเคราะห์สถานะของภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความเป็นเจ้าของภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรมในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ เป้าหมายและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  • วภสว 514 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
   หลักการ บทเรียน กระบวนการ บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน และการวิเคราะห์ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อออกแบบรายวิชาและสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับจุดประสงค์เฉพาะในบริบทต่างๆ
  • วภสว 515 สัมมนาทางวิธีการสอนภาษาต่างประเทศในบริบทพหุวัฒนธรรม
   แนวโน้มงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศในบริบท พหุวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นทิศทางเพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง
  • วภสว 516 การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา
   การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาสำหรับการประเมินผลย่อยและรวบยอด ธรรมชาติของ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางในการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ การประเมินผลเหมือนกับการเรียนรู้ และการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้
  • วภสว 517 ความเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา
   ผู้ประกอบการด้านการสอนภาษาในปัจจุบัน คุณสมบัติและทักษะส่วนบุคคลที่นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และการสร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรมสำหรับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจด้านการสอนภาษา
  • วภสว 610 การฝึกสอน
   การประยุกต์วิธีการการสอนภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในบริบทชั้นเรียนจริง เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา การตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน วิชาชีพครู

  วิชาเลือกด้านการแปล
  • วภสว 522 สัมมนาทางการแปล
   การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการแปลที่ดีทั้งในเนื้อหาของภาษาโครงสร้าง และปัญหาทางวัฒนธรรมของต้นฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการแปลที่ดี และเทคนิคการแปลเฉพาะด้าน
  • วภสว 523 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในการแปล
   การวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ในมิติของสหวิทยาการ เพื่อการวิจัยขั้นสูงด้านการแปล การพัฒนาทักษะด้านวิทยาระเบียบวิธีวิจัย และการเพิ่มพูนความรู้ในการวิจัยด้านการแปล
  • วภสว 524 ภาษาไทยสำหรับนักแปล
   ทักษะการสื่อสารภาษาไทยในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นด้านการใช้ภาษาไทยและวัจนลีลาในงานแปล
  • วภสว 620 การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
   การแปลเอกสารสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมายธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวสารคดีและบันเทิงคดี
  • วภสว 621 การแปลข่าว
   การแปลข่าวทั่วไป ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และความเป็นไปต่างๆ ในสังคมโลก
  • วภสว 622 การแปลด้านธุรกิจ
   การแปลเอกสารประเภทต่างๆ ในการบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์การตลาดการลงทุนการเงินและการธนาคาร
  • วภสว 623 การแปลด้านกฎหมาย
   การแปลเอกสารต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายการใช้ศัพท์กฎหมายและการใช้ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะสมกับงานด้านกฎหมาย รวมทั้งสัญญาคดีความและเรื่องราวต่างๆ ในเชิงกฎหมาย
  • วภสว 624 การแปลวรรณกรรม
   การแปลวรรณกรรมประเภทต่างๆ และวรรณกรรมจากสมัยต่างๆ การวิเคราะห์ความหมายของสำนวนและลีลาภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้นๆ
  • วภสว 625 การแปลงานด้านวิชาการ
   การแปลงานด้านวิชาการแขนงต่างๆ และศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการแสดงออกและลักษณะการเขียน
  • วภสว 526 การแปลบทภาพยนตร์
   การแปลบทภาพยนตร์ทั้งบทบรรยายและบทพากย์ โดยเน้นการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบททั้งในเชิงภาษาและวัฒนธรรม
  • วภสว 627 การแปลเชิงปฏิบัติ ภาษาญี่ปุ่น
   การเพิ่มพูนทักษะการแปลเชิงปฏิบัติ ในสาขาเฉพาะด้านต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคนิค ด้านวิชาการ และด้านการแพทย์การพัฒนาในมิติเชิงปัญญาเกี่ยวกับหลักการแปล โดยมุ่งเน้นการใช้กลวิธีการแปลที่เหมาะสม และระเบียบวิธีการแปลระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นหรือระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่น
  • วภสว 628 ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล 1
   พัฒนาทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้านเทคนิค เพื่อการแปลระดับมืออาชีพ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
  • วภสว 629 ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล 2
   พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง ๓ ด้าน การฟัง การพูด และการเขียนในการแปล และการล่ามในการให้บริการสาธารณะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

  วิชาเลือกด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  • วภสว 532 สัมมนาทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
   การบริหารองค์การ การใช้ภาษาและการสื่อสารวัฒนธรรม และการทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  • วภสว 533 การสื่อสารในสังคมผสมผสาน
   การสื่อสารในสังคมที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม ทั้งทางความคิด ความเชื่อ วิถีการดำเนินชีวิต การรวมตัวเป็นสังคมรูปแบบใหม่ระหว่างความจริงทางกายภาพ กับสังคมดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างสังคม ระหว่างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมข้ามช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  • วภสว 534 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ
   แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางสุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน การสื่อสารสุขภาพ ครอบคลุมปัจจัยด้านประชากร แรงจูงใจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ กลยุทธ์การโน้มน้าวใจและการสื่อสารรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกในบริบทพหุวัฒนธรรม
  • วภสว 535 สื่อกับวัฒนธรรมออนไลน์
   ศึกษาสื่อในแง่มุมทางวัฒนธรรม อภิปรายคำจำกัดความของ "สื่อและวัฒนธรรมออนไลน์" ที่กว้างขวางขึ้น วิเคราะห์บทบาทของสื่อเก่าและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อวิถีชีวิต และการประกอบสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ของกลุ่มคนต่างๆ คิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล สร้างความตระหนักในเรื่องของจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้สื่อ
  • วภสว 536 สัญวิทยาทางการวิเคราะห์การสื่อสารและวัฒนธรรม
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัญวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสัญวิทยากับการสื่อสารและวัฒนธรรม และการวิเคราะห์สัญวิทยาในบริบทต่างๆทางการสื่อสารและวัฒนธรรม
  • วภสว 537 จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   ศึกษาการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างในแง่ของจิตวิทยา เข้าใจหลักการพื้นฐานจิตวิทยาการสื่อสาร ใช้ระบบการวิเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารและวัฒนธรรม ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • วภสว 538 การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
   แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนา ธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน และธุรกิจทางวัฒนธรรม กระบวนการจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรม:การวางแผนธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการการผลิตและบริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการเงินและการลงทุน
  • วภสว 539 ปรัชญาตะวันออกกับการบริหารองค์การ
   ปรัชญาความหมาย แนวคิด บทบาท และการนำไปใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนากับการดำเนินชีวิต แนวคิดปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก วิเคราะห์ปรัชญาอินเดียและจีนในการบริหารองค์การ

 6. หมวดวิชาเลือกทั่วไป
  • วภสว 550 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
   พัฒนาทักษะภาษาในประเทศแถบเอเชีย สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนและเอเชีย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • วภสว 551 การศึกษาอิสระ
   การศึกษาเชิงลึกในประเด็นปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ การนำเสนอรายงานการศึกษาตามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ หรือการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีทักษะประสบการณ์อาชีพในสาขาวิชานั้นๆ
     
 7. วิทยานิพนธ์
  • วภสว 698 วิทยานิพนธ์
   การกำหนดโครงการวิจัยทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการสื่อสาร การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการรายงานผลในรูปของวิทยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
     
 8. สารนิพนธ์
  • วภสว 697 สารนิพนธ์
   การกำหนดหัวข้อโครงการทางภาษา วัฒนธรรม และการสื่อสาร การดำเนินโครงการ การเขียนและการนำเสนอรายงานโครงการ จริยธรรมสำหรับการเขียนรายงานและการนำเสนอ เพื่อเผยแพร่่

อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
  Ed.D. (TESOL & Applied Linguistics)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
  Ph.D. (Journalism Studies)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
  Ph.D. (Creativity Psychology)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
  ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
 • ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
  นศ.ด. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)

อาจารย์ประจำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
  ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
 • อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
  ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)

อาจารย์พิเศษ

 • ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
  Ph.D. (Curriculum & Instruction)
 • ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
  M.A. (Library Science)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ซิมาภรณ์
  Ph.D. (Literature)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
  Ph.D. (Curriculum and Instruction)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
  Ph.D. (Cultural Studies)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกุล
  Ph.D. (Organizational Psychology)
 • รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
  M.A. (Communication)
 • รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา
  นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
 • รองศาสตราจารย์มาลิทัต พรหมทัตตเวที
  M.A. (English)
 • รองศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกุล
  M.A. (Speech Communication)
 • รองศาสตราจารย์ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร
  กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
 • รองศาสตราจารย์ศศี จันทรประพันธุ์
  M.A. (English)
 • รองศาสตราจารย์สัญฉวี สายบัว
  M.A. (English)
 • รองศาสตราจารย์หอมหวล ชื่นจิตร
  M.A. (TEOSL)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย
  Ph.D. (Anthropology)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
  ปร.ด.(นิเทศศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล
  ปร.ด.(นิเทศศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
  Ph.D. (Media and Cultural Studies)
 • ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
  ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
  ปร.ด. (ส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
  Ph.D. (Drama)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
  Ph.D. (Communication)
 • ผู้ช่วยศาสตรจารย์โชติรส ทิมพัฒนพงษ์
  ว.ม. (การวิจัยสื่อสาร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญจิรา ถึงสุข
  M.A. (English)
 • ผู้ช่วยศาสตรจารย์วีรวรรณ วรวุตม์
  M.A. (Communication)
 • อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุปรตะกุล
  Ph.D. (Solid State Physics)
 • อาจารย์ ดร.ต่อพงษ์ แจ่มทวี
  Ph.D. (English)
 • อาจารย์ ดร.เนติธร ประดิษฐสาร
  Ph.D. (Political Science)
 • อาจารย์ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
  Ph.D. (International Laws)
 • อาจารย์สุดจิต ภิญโญยิ่ง
  อ.ม., M.A. (English)
 • นายตระการ จินดาวิจักษณ์
  M.S. (Management of Technology)
 • นายพรชัย ด่านวิวัฒน์
  ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 • นางมนันยา ธนะภูมิ
  M.A. (English)
 • นายวีระพงศ์ มีสถาน
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3322
โทรสาร 0-2800-2332
Email : theeraphong.boo@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร - รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3333
โทรสาร 0-2800-2332
Email : nuntiya.dou@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
RILCA Research Fellowship   |   MOU และ MOA   |   Academic Mobility Programme   |   Scholarships for Visiting Professors or Scholars

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   |   SDGs