มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาโท  >  วัฒนธรรมศึกษา
 
วัฒนธรรมศึกษา
   
ชื่อหลักสูตร :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
 
ชื่อย่อ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)

          ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาเป็นศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากโครงสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ทำให้สังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสังคมใหญ่ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษามีความสำคัญในอันที่จะช่วยสร้างความรู้และมีวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย ที่สามารถนำไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาด้วยสหวิทยาการวิจัยไปใช้ในสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ

การเรียนการสอน

ในเวลาราชการ

อะไรที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น

 • เรียนรู้แบบบูรณาการในศาสตร์ด้านวัฒนธรรมศึกษา
 • เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับกลุ่มผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมและได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • สร้างและส่งเสริมการเข้าร่วม แลกเปลี่ยน และเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
การจัดการศึกษามุ่งเน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (Knowledge application and knowledge transfer) มหาบัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาไปใช้ในการสร้างงานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค นานาชาติ ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงวัฒนธรรมในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

รายวิชาในหลักสูตร

 1. หมวดวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
  • วภวธ 510 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษา
   ภาพรวมและความหลากหลายของแนวทางการศึกษาและนิยามวัฒนธรรม คุณค่าและการจัดประเภทวัฒนธรรม วัฒนธรรมประจำชาติ รสนิยมและชนชั้น วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน การศึกษาวัฒนธรรมผ่านมุมมองยุคหลังอาณานิคมนิยม การเมืองเรื่องของอัตลักษณ์และเพศสภาพ อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ มานุษยวิทยากับการพัฒนา วัฒนธรรมสุขภาพ วัฒนธรรมกับดนตรี ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผ่านวงศาวิทยา วาทกรรม การสร้างข้อเท็จจริงผ่านสื่อ ปรากฏการณ์นิยมและความเป็นตัวตนยุคหลังสมัยใหม่ ปรากฏการณ์นิยมกับพื้นที่จัดแสดงและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
  • วภวธ 513 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางสังคมวัฒนธรรม
   ประเด็นปัจจุบันทางสังคมและวัฒนธรรมในกับสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน แนวโน้มและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทประเทศไทยและนานาชาติ วิถีการแห่งการปรับตัวของผู้คนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ปรากฎการณ์สื่อและโลกาภิวัตน์ รัฐ-ชาติ และข้อถกเถียงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรม
  • วภวธ 514 ฝึกปฏิบัติ
   วิธีวิทยาและกระบวนการในการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา วิจัยที่หลากหลายในการศึกษาวัฒนธรรม การเลือกสรรแนวทางการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณาแนววิพากษ์และมานุษยวิทยาทัศนา การปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบปรากฏการณ์วิทยา การปฏิบัติการวิจัยในแนวสัญญวิทยาและการวิเคราะห์วาทกรรม การปฏิบัติการวิจัยทางแบบเรื่องเล่า การปฏิบัติการวิจัยทางเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยแบบผสมผสาน ประเด็นทางจริยธรรมในการวิจัยทางวัฒนธรรม
  • วภวธ 515 การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
   ปรัชญาและกระบวนทัศนในการวิจัย หลากหลายทิศทางในการทำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมความรู้ที่แตกต่างกันจากวิธีการวิจัยที่หลากหลายประเภท โครงสร้างของโครงร่างวิจัย โจทย์วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดขอบเขตการวิจัย และการคำนึงถึงข้อจำกัดในการวิจัย การวางแผนการวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย
  • วภวธ 516 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษา
   พัฒนาการและข้อโต้แย้งของทฤษฎีเชิงวิพากษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศึกษา แนวโน้มใหม่ของปรัชญาความคิดในการวิเคราะห์วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ วัฒนธรรมในฐานะการเมือง ประเด็นทางทฤษฎีและอิทธิพลของโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน วาทกรรมหลังอาณานิคมและการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมกับการต่อรองความหมายในบริบททางสังคมที่หลากหลาย สิทธิทางวัฒนธรรม เพศสภาพและความเป็นอื่น การเปลี่ยนแปลงวิถีสังคมในสังคมเมือง สื่อและสารในสังคมดิจิทัล การวิพากษ์นโยบายรัฐด้านวัฒนธรรม
 2. หมวดวิชาเลือก (แผน ก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
  • วภวธ 526 สุขภาพในยุคดิจิทัล
   แนวคิดจักรวาลวิทยาทางการแพทย์ใหม่-เวชนิทัศน์การแพทย์ แนวคิดร่างพันธุ์ผสมไซเบอร์ กรอบคิดร่วมสมัยของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข่าวสาร การสะท้อนกลับ และสุขภาพในยุคดิจิทัล การย้ายฐานความรู้และปฏิบัติการทางการแพทย์จากสถาบันดั้งเดิมสู่การแพร่กระจายด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ความสำคัญของการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นสุขภาพด้วยรูปแบบการโต้กลับ ณ เวลาจริง ผลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อการแฝงฝังร่างและจิตวิสัยของมนุษย์ การเมืองแห่งการจ้องมองกับประเด็นความเป็นส่วนตัว ความใกล้ชิดผูกพัน และจริยธรรม
  • วภวธ 527 ธุรกิจสุขภาพภายใต้เสรีนิยมใหม่
   มโนทัศน์ร่วมสมัยทางด้านชีวการแพทย์ภายใต้กรอบคิดเสรีนิยมใหม่ที่มีต่อร่างกาย ความงาม และสุขภาพ ระบบสุขภาพในสังคมทุนนิยม การกลายเป็นสินค้าของร่างกาย สุขภาพ และระบบสุขภาพ วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจแห่งเทคโนโลยีและกลยุทธิ์การจัดการร่างกาย การแปลงเทคโนโลยีสู่ความจำเป็นทางศีลธรรม ภาพตัวแทนทางสังคมของความงามชาย-หญิง และการแพทย์เพื่อความงาม อันตรายและประเด็นขัดแย้งในธุรกิจสุขภาพ
  • *วภวธ 538 วัฒนธรรมศึกษาของดนตรี
   การศึกษาดนตรีและแนวคิดวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีของดนตรีและวัฒนธรรมในความหมายใหม่จากมุมมองที่หลากหลาย ประเด็นซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและวัฒนธรรม ประเด็นปัจจุบันและข้อโต้เถียงเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการเมืองของดนตรีและวัฒนธรรมในโลกศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาดนตรีโลกในบางประเด็น
  • *วภวธ 539 พหุวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดง
   พัฒนาการ นิยาม และชุดความคิดพหุวัฒนธรรมในดนตรีและการแสดง ความแตกต่างหลาก หลายทางวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโลก การเปลี่ยนแปลงและการธำรงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทสมัยใหม่ การจัดการพหุวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงเพื่อการพัฒนา
  • วภวธ 546 พิพิธภัณฑ์ศึกษาแนววิพากษ์
   ประวัติศาสตร์ พันธกิจ จริยธรรม การอนุรักษ์ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัย การออกแบบนิทรรศการ งานภัณฑารักษ์ การวิพากษ์ แผนธุรกิจ การตลาด การระดมทุน การบริหารจัดการ อาสา สมัครการสงวนรักษา การอนุรักษ์เชิงป้องกัน พลวัต วัฒนธรรมที่จับต้องได้ วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โบราณ สถาน โบราณวัตถุ เรื่องเล่า การนำเสนอบทสนทนา วาทกรรม อุดมการณ์ คำอภิปราย กิจกรรมการศึกษากิจกรรมการศึกษานอกพิพิธภัณฑสถาน การวิเคราะห์ผู้ชม
  • วภวธ 547 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเชิงพลวัต
   หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในสากล แนวคิดและแบบแผนปฏิบัติ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน การจัดการมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล การจัดหามรดกวัฒนธรรมสำหรับพิพิธภัณฑ์ การเก็บรวบรวมภาคสนาม เทคนิคของการลงทะเบียนและทำเอกสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของการอนุรักษ์ การวิจัย การจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
  • วภวธ 558 วัฒนธรรมภาพยนตร์ข้ามชาติในบริบทเอเชีย
   ข้อถกเถียงเกี่ยวกับภาพยนตร์ในฐานะงานศิลปะ และสินค้าทางวัฒนธรรม ภาพยนตร์ประจำชาติ มิติข้ามชาติของภาพยนตร์เอเชียร่วมสมัย ประพันธกรภาพยนตร์ ดาราในบริบทชาติและข้ามชาติ ตระกูลภาพยนตร์และมิติสังคมวัฒนธรรม การร่วมผลิตสร้างภาพยนตร์และสื่อร่วมสมัยในอาเซียน การเผยแพร่และจัดแสดงภาพยนตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างภาพยนตร์และสื่ออื่นๆ คนดูภาพยนตร์ ชุมชนแฟนคลับ และปฏิบัติการณ์ทางวัฒนธรรม การตามรอยภาพยนตร์ข้ามชาติ
  • วภวธ 559 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในบริบทร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   ทฤษฎี แนวคิด ข้อโต้แย้งปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของผู้คน บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมต่อกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม การแบ่งชนชั้นทางสังคม อคติ การสร้างความเป็นรัฐชาติ โลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับทัศนคติและพฤติกรรมผู้คนในสังคม อัตลักษณ์ในฐานะวาทกรรมทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ ชนชั้น เพศ และการข้ามเพศสภาพ ชาติ และศาสนา กรณีศึกษาการเมืองอัตลักษณ์ในบริบทสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • วภวธ 569 พหุวัฒนธรรมอินเดียและการเชื่อมโยงกับอาเซียนในยุคดิจิทัล
   ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองและการปกครอง ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านศาสนาและภาษา ผลกระทบและการต่อรองกับผู้มีอำนาจ การปรับตัวของอินเดียในยุคดิจิทัล ความเชื่อมโยงกับอาเซียนทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล บทบาทของอินเดียพลัดถิ่นในอาเซียน กรอบความร่วมมือระหว่างอินเดียกับอาเซียนและผลกระทบในยุคดิจิทัล
  • วภวธ 576 นโยบายวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
   หลักการ แนวคิด และความเป็นมาของนโยบายวัฒนธรรม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินงาน รูปแบบการพัฒนาและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การวิจัยระดับชุมชนในหลากหลายพื้นที่ การพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมจากระดับครอบครัว ท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ
  • *วภวธ 577 การพัฒนานวัตกรรมฐานชุมชน
   นวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา การสร้างต้นแบบ การศึกษาชุมชน ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรม ภูมิสังคม ชีวิตประจำวัน รสนิยม การบริโภค การเมือง เศรษฐกิจ, ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การตั้งโจทย์ การแก้ไขปัญหา ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบธุรกิจ การมีส่วนร่วม การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวัดผลกระทบทางสังคม
  • วภวธ 578 ประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในบริบทอินเดียร่วมสมัย
   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอินเดีย มรดกภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทอินเดียกับนานาชาติ นโยบายผลิตในอินเดีย เมืองอัจฉริยะ การส่งออกวัฒนธรรม คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ ความไม่เสมอภาคทางสังคม ภาพสะท้อนสังคมสมัยใหม่
  • *วภวธ 580 ความเป็นผู้ประกอบการวัฒนธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้คุณธรรม ความเป็นผู้นำ ความหมายความเป็นผู้ประกอบการ ความคิดของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการวัฒนธรรม การประกอบการเพื่อสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์คุณค่า ธุรกิจชุมชน ธุรกิจโลก การทำแผนธุรกิจ
  • *วภวธ 583 การออกแบบความคิดและการออกแบบบริการในการประกอบการทางสังคม
   การพัฒนาชุมชน พิพิธภัณสถาน นิเวศน์พิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยวฐานชุมชน การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ หัตถศิลป์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม การออกแบบแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงแก้ปัญหา การหาปัญหา การตั้งโจทย์ ทางออก การสร้างต้นแบบ การทดลองใช้ การจำแนกลูกค้า ความเข้าใจลูกค้า การกำหนดคุณค่าการหาช่อง ทางติดต่อ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การหากระแสรายได้ การวางแผนทรัพยากร กิจกรรมหลัก ภาคีคนสำคัญ โครงสร้างของต้นทุน
  • * วภวธ 584 สื่อดิจิทัล วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก่อนยุคดิจิทัล และบริบทสังคมวัฒนธรรม ปรากฎการณ์สื่อดิจิทัลในเอเชีย และอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นโยบายรัฐ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ความหมายและข้อถกเถียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม กลยุทธ์การผลิตสาร เพื่อการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม มีมและการสะท้อนสังคมในบริบทเมือง การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมผ่านการแสดง ปฏิบัติการวิจัยวัฒนธรรมดิจิทัล
  • วภวธ 602 การศึกษาประเด็นเฉพาะ
   การศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่สนใจโดยตรงกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ

   *รายวิขาใหม่
 3. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
  • วภวธ 698 วิทยานิพนธ์
   การพัฒนาโครงการวิจัย เสนอเค้าโครงการวิจัย ศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตีความและอภิปรายผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ
 4. สารนิพนธ์  (สำหรับแผน ข)
  • วภวธ 697 สารนิพนธ์
   การกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ การเสนอโครงร่าง การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบ รวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลจากผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ การนำเสนอสารนิพนธ์ จริยธรรมในการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอ

            นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  Ph.D. (Linguistics), La Trobe University, Australia
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศ์ศาโรจน์
  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
  Ph.D. (Creativity Psychology), University of Rajasthan, India
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
  ค.ด. (พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
  Ph.D. (Southeast Asian Studies), The Australian National University, Australia
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
  ปร.ด. (ดนตรี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
  ปร.ด. (พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
  ปร.ด. (นิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย
 9. อาจารย์ ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
  Ph.D. (Film Studies), Aberystwyth University, Wales, UK

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
โทรศัพท์ (081) 819 2029
Email : nantida.cha@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร - ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3308
โทรสาร 0-2800-2332
Email : wikanda.pro@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

อื่น ๆ

 • Weblog Indianstudies
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน