มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาโท  >  ภาษาศาสตร์
 
ภาษาศาสตร์
   
ชื่อหลักสูตร :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
 
ชื่อย่อ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมอันทันสมัยในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในภูมิภาคต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ได้มีประชากรของประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้สังคมไทยมีความหลากหลายทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น คนไทยและสังคมไทยจึงต้องรับมือกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้าใจ ภาษานับเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้คนที่มีความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมถึงใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งได้อีกด้วย อีกด้านหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ ก็ได้ส่งผลกระทบต่อการธำรงอยู่ของภาษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในกลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา เพื่อเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาตลอดจนแก้ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงช่วยฟื้นฟูภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยผ่านกระบวนการวิจัย มหาบัณฑิตจะได้รับความรู้ทางภาษาศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในประเด็นด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ทั้งภาษาประจำชาติและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

การเรียนการสอน

ในเวลาราชการ

อะไรที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์ทั้งด้านปฏิบัติ และประยุกต์
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาษา
 • เน้นการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ฝึกการวิจัยภาคสนาม การวิจัย และการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  • *วภภษ 501 ภาพรวมภาษาศาสตร์
   ภาพรวมของวิชาภาษาศาสตร์ แขนงวิชาต่างๆ ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ แง่มุมทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา การสร้างคำและการสร้างประโยค อรรถศาสตร์ สัมพันธสารวิเคราะห์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนภาษา
  • วภสว 601 สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย
   ปรัชญาและกระบวนทัศน์หลักในการวิจัย ประเด็นสำคัญในการวิจัยการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การวางแผนการวิจัย การตั้งโจทย์ กรอบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวทางระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยและธรรมชาติของความรู้ที่ได้มาจากวิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน และความเหมาะสมในการตอบปัญหาการวิจัย
     
 2. หมวดวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
    
  • *วภภษ 502 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
   อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร์ กลสัทศาสตร์ การเกิดเสียง การถ่ายถอดเสียงจากภาษาต่างๆ สู่สัทอักษร ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ระบบเสียง วิธีวิทยาเพื่อวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษา การฝึกวิเคราะห์ศาสตร์เกี่ยวกับเสียงเชิงฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจากภาษาต่างๆ จริยธรรมการวิจัย
  • วภภษ 505 วากยสัมพันธ์
   มโนทัศน์พื้นฐานและระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนวโครงสร้างทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์หน่วยคำ คำ วลี อนุพากย์ และประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างวากยสัมพันธ์กับอรรถศาสตร์ การนำเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาการ
  • วภภษ 509 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
   ทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ที่นำมาวิเคราะห์ภาษา จริยธรรมในการทำวิจัยภาคสนาม การซักถามภาษาและการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาด้านภาษา การจัดการข้อมูลและการเรียบเรียงรายงานสังเขปภาษาและวัฒนธรรม
  • วภภษ 525 ภาษาศาสตร์สังคม
   ภาษาและบริบททางสังคมวัฒนธรรม การแปรภาษา การสัมผัสภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา ภาษาและอัตลักษณ์ ภาวะวิกฤตทางภาษาและการฟื้นฟูภาษา การปนและการสลับภาษา ภาษาและชุมชน
  • วภภษ 532 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   ภาษาที่พูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านวรรณนาและเปรียบเทียบ ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในแต่ละตระกูลภาษา
     
 3. หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 9 หน่วยกิต / แผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต
    
  • วภภษ 506 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
   ความสัมพันธ์ระหว่างมานุษยวิทยาและภาษาศาสตร์ ภาษาและโลกทัศน์ วิธีวิทยาและการเก็บข้อมูลแบบชาติพันธุ์วรรณนา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม สัญศาสตร์ สัมพันธสารกับภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริชาน
  • วภภษ 507 ภาษาศาสตร์การศึกษา
   ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ กับการศึกษา การประยุกต์ความรู้ภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรู้หนังสือ การสอนภาษาในฐานะที่เป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ การเชื่อมโยงภาษาราชการ ภาษาประจำชาติ ภาษานานาชาติ นโยบายภาษาและการวางแผนทางภาษาเพื่อการศึกษาของกลุ่มประเทศในเอเชีย การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และสิทธิทางภาษา
  • *วภภษ 510 กลสัทศาสตร์
   ทฤษฎีทางกลสัทศาสตร์กับการผลิตเสียง ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างกลสัทศาสตร์กับสรีรสัทศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์คลื่นเสียงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงพยัญชนะ เสียงสระ ในภาษาต่างๆ ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของจังหวะและทำนองเสียงพูด ระดับเสียงและระยะเวลา เทคนิคการบันทึกเสียง และแปลงเป็นไฟล์คลื่นเสียงสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมพราท
  • วภภษ 520 วัจนปฏิบัติศาสตร์
   มโนทัศน์พื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสำคัญของบริบทต่อการติดต่อสื่อสาร ตัวบ่งบอก สภาวะเกิดก่อน การตีความหมายนัย วัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา โครงสร้างบทสนทนา ความสุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบัติศาสตร์กับโครงสร้างสัมพันธสาร
  • วภภษ 523 สัมพันธสารวิเคราะห์
   สัมพันธสารในปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมจากมุมมองทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ การนิยามสัมพันธสาร วิธีการวิเคราะห์สัมพันธ์สาร หน่วยการวิเคราะห์สัมพันธสาร ประเภท สัมพันธสาร ภาพรวมทฤษฎีและระเบียบวิธีในการวิเคราะห์สัมพันธสารที่สำคัญ การฝึกวิเคราะห์สัมพันธสาร การนำเสนอผลการศึกษาอย่างถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาการ
  • วภภษ 534 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
   หลักการวิวัฒนาการเชิงประวัติของภาษา การวิเคราะห์วิวัฒนาการภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและวิธีการสืบสร้างภาษา
  • วภภษ 535 การเขียนและระบบการเขียน
   วิวัฒนาการของการเขียนหนังสือตั้งแตยุคเริ่มแรก จากอักษรภาพจนถึงยุคตัวอักษร การบรรยาย และการเปรียบเทียบวิธีการเขียนหนังสือแบบตางๆ ในโลก กฎเกณฑที่จะใชอธิบายวิธีและวิวัฒนาการของการเขียนภาษาตางๆ การออกแบบระบบเขียนสำหรับภาษาที่ไม่มีภาษาเขียน
  • วภภษ 536 อรรถศาสตร์
   ระยะกาลในประวัติศาสตร์ของวิชาอรรถศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างอรรถศาสตร์ในภาษาศาสตร์และอรรถศาสตร์ในรูปแบบอื่น มโนทัศน์พื้นฐาน ทฤษฎี และระเบียบวิธี การวิเคราะห์ความหมายของคำ ประโยค และข้อความ
  • *วภภษ 538 การฝึกปฏิบัติการทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม
   การออกแบบโครงการวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูลภาษา การพรรณนาภาษา การพัฒนาภาษา การปฏิบัติการวิจัยในภาคสนาม การนำเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติการ การเขียนรายงานอย่างถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาการ
  • *วภภษ 539 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
   ภูมิหลังเชิงประวัติของภาษาศาสตร์คลังข้อมูล มโนทัศน์พื้นฐาน ทฤษฎี และระเบียบวิธี
   การออกแบบคลังข้อมูล และการทำคำอธิบายประกอบคลังข้อมูล ประเภทของคลังข้อมูลภาษาและการประยุกต์ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา การประยุกต์ระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาศาสตร์แขนงต่าง ๆ
  • วภภษ 543 การทำพจนานุกรม
   พัฒนาการของการทำพจนานุกรม ประเภทของพจนานุกรมและการใช้ประเด็นศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในการทำพจนานุกรม การทำพจนานุกรมและภาษาศาสตร์คลังข้อมูล เครื่องมือซอฟต์แวร์ในการสร้างและการจัดพิมพ์พจนานุกรม
  • วภภษ 547 ภาวะพหุภาษาและการศึกษาแบบพหุภาษา
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะทวิภาษา พหุภาษา ความสำคัญ ผลกระทบด้านจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์และวิธีการในการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาหรือพหุภาษา การออกแบบหลักสูตรที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐานการเรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนการสอน
  • วภภษ 549 ภาษาศาสตร์ตระกูลทิเบต-พม่า
   ลักษณะโครงสร้างของเสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาตระกูลทิเบตพม่า โดยเน้นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในโครงสร้างของภาษาต่างๆ พม่า กะเหรี่ยง อะข่า ละหู่
  • วภภษ 562 ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรเอเชียติก
   ลักษณะโครงสร้างของเสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก โดยเน้นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในโครงสร้างของภาษาต่างๆ มอญ เขมร ละเวือะ ชอง กูย ญัฮกุร มลาบรี มานิ
  • วภภษ 566 ภาษาศาสตร์ตระกูลออสโตรนีเซียน
   ลักษณะโครงสร้างของเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน เน้นปัญหาที่ปรากฏในภาษาปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษามาเลย์
  • วภภษ 597 อักษรไท
   ต้นกำเนิด รูปแบบ อักขรวิธี และพัฒนาการของอักษรไทชนิดต่างๆ ที่ใช้อยู่ในกลุ่มชนชาติพันธุ์ไท
  • วภภษ 635 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย
   วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ สังคม สถานภาพของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆ การคงอยู่ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนในประเทศอินเดีย จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน
  • วภภษ 637 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า
   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า วิเคราะห์ระบบเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ภาษาพม่า
  • วภภษ 638 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า
   เรื่องที่คัดเลือกเฉพาะด้าน ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาพม่า
  • วภภษ 639 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน
   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน วิเคราะห์ระบบเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ภาษาจีน
  • วภภษ 645 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาจีน
   การวิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของภาษาจีนท้องถิ่นแต่ละสำเนียงภาษา วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มและความสัมพันธ์ของภาษาจีนท้องถิ่น ระบบเสียง ระบบคำ และไวยากรณ์ของภาษาจีนท้องถิ่น การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของภาษาจีนถิ่น
  • วภภษ 646 ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน
   ลักษณะโครงสร้างของเสียง หน่วยคำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาในตระกูลจีน โดยเน้นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในโครงสร้างของภาษาต่างๆ ในปัจจุบัน ๗ กลุ่ม แมนดาริน หวู เซียง กั้น ฮากกา หมิน และ แคนโทนีส ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาจีนทั้ง ๗ กลุ่ม การกระจายตัวของผู้พูดภาษาจีนทั้ง ๗ กลุ่ม
  • วภภษ 647 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร
   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร วิเคราะห์ระบบเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ภาษาเขมร
  • วภภษ 648 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเขมร
   เรื่องที่คัดเลือกเฉพาะด้าน ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาพม่า
  • วภภษ 649 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม วิเคราะห์ระบบเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ภาษาเวียดนาม
  • วภภษ 669 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
   เรื่องที่คัดเลือกเฉพาะด้าน ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาเวียดนาม
  • วภภษ 677 ภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์
   การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามาเลย์ วิเคราะห์ระบบเสียง คำ และวากยสัมพันธ์ภาษามาเลย์
  • วภภษ 690 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ภาษามาเลย์
   เรื่องที่คัดเลือกเฉพาะด้าน ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษามาเลย์
  • วภภษ 691 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาและภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได
   เรื่องที่คัดเลือกเฉพาะด้าน ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมาย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาตระกูลไท-กะได
  • ภภษ 692 ภาษาศาสตร์ตระกูลไท-กะได
   ลักษณะของภาษาไท-กะได การสืบสร้างภาษาดั้งเดิมอันเป็นภาษาแม่ของภาษาไท-กะได ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไท-กะไดกับภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก และตระกูลจีน-ทิเบ
  • วภภษ 695 วิทยาภาษาถิ่น
   ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ วิธีการเก็บรวบรวมคำภาษาท้องถิ่น ภาษาถิ่นเฉพาะภูมิภาคและการทำแผนที่ภาษาถิ่น เน้นหนักภาษาถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยและ/หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • วภภษ 696 การวิจัยตามกำหนด
   นักศึกษาแต่ละคนเลือกศึกษาวิจัยหัวข้อที่ตนสนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์

 4. วิทยานิพนธ์ 
  • วภภษ 698 วิทยานิพนธ์ 
   การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
     
 5. สารนิพนธ์
  • วภภษ 697 สารนิพนธ์
   การกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ การเสนอโครงร่าง การดำเนินการวิจัย อย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ การนำเสนอสารนิพนธ์ จริยธรรมในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ

อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
  Ph.D. (Linguistics), La Trobe University, Australia
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
  Ph.D. (Linguistics), Macquarie University, Australia
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรัตน์เดชา
  Ph.D. (Linguistics), University of Hawaii at Manoa, USA
 6. ดร.ยุทธพร นาคสุข
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
  Ph.D. (Linguistics), University of Texas at Austin, USA
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมภ์
  Ph.D. (Linguistics), Chulalongkorn University, Thailand
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
  Ph.D. (Linguistics), University of Wisconsin–Madison, USA
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โอสถาภิรัตน์
  Ph.D. (Linguistics), University of California, Berkeley, USA
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา โอสถานนท์
  Ph.D. (Linguistics), University of Hawaii at Manoa, USA
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
  Ph.D. (Linguistics), Cornell University, USA
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช
  Ph.D. (Linguistics), University of Leeds, UK
 8. ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 9. ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
  Ph.D. (Linguistics), University of Michigan, USA
 10. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
  Ph.D. (Applied Linguistics), University of Texas at Austin, USA
 11. ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 12. ดร.นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
  Ph.D. (Linguistics), La Trobe University, Australia
 13. Professor Dr.Robert S. Bauer
  Ph.D. (Linguistics), University of California, USA
 14. Professor Dr.David Bradley
  Ph.D. (Linguistics), University of London, UK
 15. Professor Dr.Jerold Edmondson
  Ph.D. (Germanic Languages), University of California, Los Angeles, USA
 16. Professor Dr.John Hartmann
  Ph.D. (English literature and Linguistics), University of Michigan, USA
 17. Professor Dr.Shoichi Iwasaki
  Ph.D. (Linguistics), University of Califonia, Los Angeles, , USA
 18. Professor Dr.Dennis Lee Malone
  Ph.D. (Education), Indiana University, USA
 19. Professor Dr.Susan Elisabeth Malone
  Ph.D. (Educational Leadership and Policy Studies), Indiana University, USA
 20. Assistant Professor Dr.Kirk Person
  Ph.D. (Linguistics), University of Texas at Arlington, USA
 21. Associate Professor Dr. David Hirsh
  Ph.D. (Applied Linguistics) Victoria University of Wellington, New Zealand

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร - ดร.ยุทธพร นาคสุข
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3113
โทรสาร 0-2800-2332
Email : yuttaporn.nak@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร - ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3324
โทรสาร 0-2800-2332
Email : sarawut.kra@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน